access code là gì ?

Rate this post

Access code là một mã số hoặc mật khẩu được sử dụng để xác thực quyền truy cập vào một hệ thống, thiết bị hoặc tài nguyên cụ thể. Mã truy cập thường được sử dụng để bảo vệ dữ liệu hoặc thiết bị quan trọng khỏi truy cập không mong muốn. Mã truy cập có thể được gán cho người dùng cụ thể hoặc nhóm người dùng, hoặc có thể được tạo ra tự động bằng phần mềm hoặc thiết bị.

Ví dụ: Một người dùng cần nhập mã truy cập để truy cập vào một tài khoản email cá nhân, hoặc một nhà quản lý mạng cần nhập mã truy cập để truy cập vào một thiết bị quản lý mạng