access control list là gì

Rate this post

Access Control List (ACL) là một cơ chế bảo mật để quản lý quyền truy cập của người dùng hoặc các nhóm người dùng đến các tài nguyên trong hệ thống. ACL là một danh sách các quyền truy cập được gán cho các người dùng hoặc nhóm người dùng đối với một tài nguyên cụ thể.

Ví dụ: trong một hệ thống file, ACL có thể được sử dụng để cho phép người dùng A đọc và viết tập tin, người dùng B chỉ đọc, và người dùng C không có quyền truy cập gì cả.

ACL cũng có thể được sử dụng để quản lý quyền truy cập đến các dịch vụ mạng, như routers, firewalls, và các thiết bị lưu trữ dữ liệu.

  thế nào là danh từ chỉ khái niệm

ACL có thể được thiết lập bằng cách sử dụng các công cụ quản lý hệ thống hoặc thông qua giao diện dòng lệnh.