access for là gì ?

Rate this post

Access for là khái niệm trong lĩnh vực quản trị cơ sở dữ liệu và có thể được hiểu như là một phương thức để cấp quyền truy cập dữ liệu cho người dùng hoặc nhóm người dùng cụ thể. Trong Microsoft Access, Access for là một chức năng cho phép người dùng quản lý quyền truy cập dữ liệu của người dùng khác, cho phép hoặc chặn truy cập vào các bảng, trường và hành động trong một cơ sở dữ liệu.

Ví dụ: người dùng “Admin” có quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa dữ liệu trong bảng khác “User” chỉ có quyền xem dữ liệu, hoặc một nhóm người dùng chỉ có quyền truy cập vào một bảng cụ thể trong cơ sở dữ liệu, trong khi nhóm người dùng khác không có quyền truy cập vào bảng đó.

  diy là gì ? "DIY": Tự Làm - Sáng Tạo và Tinh Thần Tự Chủ

Access for có thể được sử dụng để bảo vệ dữ liệu và giữ cho cơ sở dữ liệu an toàn, chỉ cho phép người dùng có quyền truy cập dữ liệu mà họ cần.