Rate this post

“Access” có nghĩa là quyền truy cập hoặc điều hướng tới một thành phần, tài nguyên hoặc hệ thống cụ thể. Ví dụ, người dùng có thể được cung cấp quyền truy cập vào một thư mục trên máy tính cụ thể hoặc một trang web cụ thể trên internet. Trong các hệ thống quản lý thông tin, quyền truy cập có thể được sử dụng để xác định những người dùng nào có thể xem hoặc sửa đổi thông tin trong hệ thống.

Microsoft Access là gì?

Microsoft Access là một phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu được phát triển bởi Microsoft. Nó cho phép người dùng tạo các cơ sở dữ liệu và thực hiện các thao tác quản lý dữ liệu như lưu trữ, truy vấn và hiển thị dữ liệu theo cách thức tùy chỉnh. Microsoft Access có thể sử dụng độc lập hoặc có thể kết nối với các cơ sở dữ liệu khác như Microsoft SQL Server. Nó cũng có thể tích hợp với các ứng dụng khác trong bộ phần mềm Microsoft Office, như Word và Excel.

Các tính năng chính trong Microsoft Access

Đây là một số tính năng chính trong Microsoft Access:

 1. Tạo cơ sở dữ liệu: Người dùng có thể tạo các bảng dữ liệu để lưu trữ thông tin về khách hàng, sản phẩm, nhân viên vv.
 2. Quản lý dữ liệu: Người dùng có thể thêm, sửa, xóa và truy vấn dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
 3. Tạo các trang báo cáo: Access có thể tạo các báo cáo để hiển thị dữ liệu theo các cách thức khác nhau, bao gồm các biểu đồ và bảng.
 4. Tạo các trang nhập liệu: Access có thể tạo các trang nhập liệu để người dùng có thể thêm dữ liệu mới vào cơ sở dữ liệu.
 5. Kết nối với các cơ sở dữ liệu khác: Access có thể kết nối với các cơ sở dữ liệu khác, bao gồm các cơ sở dữ liệu trên máy tính khác và các cơ sở dữ liệu trên mạng.
 6. Tích hợp với các ứng dụng khác trong bộ phần mềm Microsoft Office: Access có thể tích hợp với các ứng dụng khác trong bộ phần mềm Microsoft Office, bao gồm Word và Excel.

Các đối tượng trong Microsoft Access

Trong Microsoft Access, có một số đối tượng khác nhau mà người dùng có thể tạo ra và sử dụng:

 1. Bảng: Một bảng là một tập hợp các hàng và cột để lưu trữ dữ liệu. Mỗi hàng trong bảng tương ứng với một bản ghi, và mỗi cột tương ứng với một trường dữ liệu.
 2. Truy vấn: Một truy vấn là một câu lệnh dùng để lọc và tìm kiếm dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
 3. Form: Một form là một trang nhập liệu hoặc báo cáo động được tạo ra từ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Form có thể được sử dụng để hiển thị dữ liệu hoặc cho phép người dùng nhập dữ liệu mới.
 4. Macro: Một macro là một tập hợp các lệnh được lưu trong một tệp tin để thực thi các tác vụ được xác định trước. Macro có thể được sử dụng để tự động hóa các quy trình hay lặp lại các tác vụ phức tạp.
 5. Module: Module là một công cụ của Access dùng ngôn ngữ Visual Basic để tạo những chương trình nhằm giải quyết những hạn chế của Macro