Rate this post

Access modifier là một từ khóa trong lập trình hướng đối tượng (object-oriented programming, OOP) dùng để xác định mức độ truy cập của một thuộc tính hoặc phương thức trong một lớp. Access modifiers giúp bạn kiểm soát quyền truy cập của các đối tượng khác đối với các thành phần của một lớp, giúp bảo mật và tổ chức mã được tốt hơn.

Trong Java và C#, có 4 access modifiers:

  • public: cho phép truy cập từ bất kỳ đối tượng nào trong chương trình.
  • protected: cho phép truy cập từ các đối tượng trong cùng một lớp hoặc từ các đối tượng trong các lớp con.
  • default (không có từ khóa): cho phép truy cập từ các đối tượng trong cùng package.
  • private: chỉ cho phép truy cập từ các đối tượng trong cùng lớp.

Trong C++ có 3 access modifiers:

  • public: cho phép truy cập từ bất kỳ đối tượng nào trong chương trình.
  • protected: cho phép truy cập từ các đối tượng trong cùng một lớp.