active là gì ? “Active”: Sự Hoạt Động và Tính Năng Động

Rate this post

“Active” là một từ tiếng Anh thường được sử dụng để chỉ sự hoạt động, tính năng động và tình trạng hoạt động của một người, đối tượng hoặc quá trình nào đó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa, cách sử dụng và tầm quan trọng của từ “active” trong ngôn ngữ hằng ngày.

Ý Nghĩa của “Active”

Hoạt Động và Tính Năng Động

“Active” thường ám chỉ tình trạng của một đối tượng, quá trình hoặc người đang trong trạng thái hoạt động, động đẻo và có sự tham gia tích cực.

  bo xì là gì ?

Tính Điều Độ và Sẵn Sàng

Từ “active” cũng có thể ám chỉ tính điều độ và sự sẵn sàng tham gia vào các hoạt động vận động hoặc tình huống cụ thể.

Cách Sử Dụng Của “Active” Trong Giao Tiếp Hàng Ngày

Miêu Tả Tình Trạng Hoạt Động

“Active” thường được sử dụng để miêu tả tình trạng hoạt động của một người, đối tượng hoặc tình huống. Ví dụ: “He leads an active lifestyle by participating in various sports.”

Chỉ Sự Tham Gia Tích Cực

“Từ “active” có thể ám chỉ sự tham gia tích cực và có mặt trong các hoạt động. Ví dụ: “She is an active member of the community, always volunteering for events.”

  Cách Sửa Lỗi #### Trong Excel 100% Thành Công

Tầm Quan Trọng của “Active” Trong Giao Tiếp Hàng Ngày

Miêu Tả Động Lực và Tình Thái Tích Cực

Sử dụng “active” giúp miêu tả động lực và tính thái tích cực của người hoặc đối tượng trong việc tham gia hoạt động.

Chia Sẻ Thói Quen Sống

“Từ “active” giúp chia sẻ về thói quen sống và tình hình hoạt động của người hoặc đối tượng đó.

Kết Luận

“Active” là một từ thường được sử dụng để chỉ sự hoạt động, tính năng động và tình trạng hoạt động tích cực của người hoặc đối tượng. Việc sử dụng từ này trong giao tiếp hàng ngày giúp miêu tả động lực và thái độ tích cực trong việc tham gia các hoạt động.

  doanh thu là gì ? "Doanh Thu" - Ý Nghĩa và Sử Dụng Trong Tiếng Anh

Câu Hỏi Thường Gặp

  1. “Active” có ý nghĩa gì trong ngôn ngữ hàng ngày? “Active” thường ám chỉ sự hoạt động, tính năng động và tình trạng hoạt động của một người, đối tượng hoặc quá trình.
  2. Tầm quan trọng của “active” trong giao tiếp hàng ngày là gì? “Active” giúp miêu tả tính thái tích cực và sự tham gia hoạt động của người hoặc đối tượng, cũng như chia sẻ về thói quen sống và tình hình hoạt động.