api integration là gì ?

Rate this post

API integration là quá trình liên kết hoặc tích hợp các API (Application Programming Interface) vào một hệ thống hoặc ứng dụng. API là một tập các quy tắc và giao diện cho phép các chương trình hoặc hệ thống trao đổi dữ liệu với nhau. Khi hai hệ thống hoặc ứng dụng tích hợp với nhau qua API, nó cho phép chúng trao đổi dữ liệu và tương tác với nhau mà không cần phải sử dụng các giao diện người dùng hay các giao diện khác.

  kkkk là gì ?