Rate this post

Hồ Chí Minh tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung. Ông sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 tại Hoàng Trù, Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Cha là Nguyễn Sinh Sắc, mẹ là Hoàng Thị Loan. Sinh thời, Hồ Chí Minh dùng nhiều bí danh như Nguyễn Ái Quốc, N.A.Q., N. ÁI QUỐC, NG.A.Q, NGUYỄN.A.Q.

bác hồ tên thật là gì trên các website khác

[1] “Bác Hồ tên thật là gì? Bác Hồ sinh ngày 19/5/1890 tại quê ngoại là làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Bác có tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung. Cha của Nguyễn Sinh Cung là một nhà Nho tên là Nguyễn Sinh Sắc (1862 – 1929), từng đỗ Phó bảng. Mẹ ông là bà Hoàng Thị Loan (1868 – 1901).”

URL: https://meta.vn/huong-dan/tong-hop/bac-ho-ten-that-la-gi-ten-that-cua-bac-ho-la-gi-8621

[2] “Bác Hồ tên thật là gì? Bác Hồ sinh ngày 19/5/1890 tại quê ngoại là làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Bác có tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung. Cha của Nguyễn Sinh Cung là một nhà Nho tên là Nguyễn Sinh Sắc (1862 – 1929), từng đỗ Phó bảng. Mẹ ông là bà Hoàng Thị Loan (1868 – 1901).”

URL: https://kthn.edu.vn/bac-ho-ten-that-la-gi-ten-that-cua-bac-ho-la-gi/

[3] “Bác Hồ tên thật là gì? Bác Hồ sinh ngày 19/5/1890 tại quê ngoại là làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Bác có tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung. Cha của Nguyễn Sinh Cung là một nhà Nho tên là Nguyễn Sinh Sắc (1862 – 1929), từng đỗ Phó bảng. Mẹ ông là bà Hoàng Thị Loan (1868 – 1901).”

URL: https://thptsoctrang.edu.vn/bac-ho-ten-that-la-gi-ten-that-cua-bac-ho-la-gi/

[4] “Nguyễn Ái Quốc: Từ năm 1914 đến tháng 8 năm 1942 với 5 tên của bác hồ làm bút danh: N.A.Q.: Dùng tại 8 tài liệu viết từ tháng 6 năm 1922 đến tháng 9 năm 1930. N. ÁI QUỐC: Dùng 1 lần ngày 16 tháng 12 năm 1927. NG.A.Q: Dùng 1 lần ngày 1 tháng 8 năm 1922. NGUYỄN.A.Q: Dùng tại 2 tài liệu ngày 14 tháng 10 năm 1921 và ngày 1 tháng 8 năm 1922.”

URL: https://scr.vn/ten-that-cua-bac.html

[5] “Bác Hồ tên thật là gì? Bác Hồ sinh ngày 19/5/1890 tại quê ngoại là làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Bác có tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung . Cha của Nguyễn Sinh Cung là một nhà Nho tên là Nguyễn Sinh Sắc (1862 – 1929), từng đỗ Phó bảng.” URL: https://wincat88.com/bac-ho-ten-that-la-gi-que-o-dau-1651417479/