Rate this post

Đảng viên được giám sát tuân thủ theo quy định việc giám sát trong Đảng về việc thực hiện nhiệm vụ Đảng viên và về việc chấp hành Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, của cấp uỷ cấp trên và cấp mình, pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra còn được giám sát về việc giữ gìn đạo đức, lối sống; về tiêu chuẩn Đảng viên.

Báo cáo của Đảng viên được giám sát

Sau khi kết thúc thời gian được giám sát, Đảng viên sẽ tự làm Báo cáo được giám sát của mình giao cho cấp thực hiện việc giám sát. Báo cáo thể hiện nội dung và kết quả giám sát theo chuyên đề đã được đặt ra cùng với việc tự nhận xét, tự phê bình và cam kết sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm và khắc phục hậu quả (nếu có).

  Báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên cá nhân

 

Nội dung chi tiết của Báo cáo bao gồm:

Thông tin về Đảng viên hay chính là đối tượng được giám sát

Phần này sẽ phải ghi đầy đủ và chính xác họ tên Đảng viên được giám sát, bí danh (nếu có), ngày tháng năm sinh, dân tộc, nơi cư trú, đơn vị đang công tác và chức vụ. Trình độ chuyên môn, văn hóa, chính trị, ngày vào Đảng và tóm tắt quá trình công tác. Trong quá trình công tác, nếu có các hình thức khen thưởng hay kỷ luật đều phải ghi rõ ràng và đầy đủ.

Nội dung được giám sát theo kế hoạch đã đề ra của cấp thực hiện việc giám sát

Liệt kê tất cả các nội dung đã được đề ra để giám sát và nguyên do dẫn tới việc được giám sát.

Kết quả được giám sát

Đảng viên được giám sát tự báo cáo trên tinh thần giám sát khách quan, dân chủ và công bằng của cấp thực hiện giám sát. Tự đánh giá mình về các phương diện thực hiện nhiệm vụ Đảng viên và về việc chấp hành Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, của cấp uỷ cấp trên và cấp mình, pháp luật của Nhà nước, về việc giữ gìn đạo đức, lối sống và về tiêu chuẩn Đảng viên.

  Google Pay: Có an toàn không, cách sử dụng?

Chủ động nhận khuyết điểm, thiếu sót hay sai lầm của mình (nếu có) về đường lối, tư tưởng và việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước và Pháp luật trong quá trình được giám sát.

Tự phê bình kiểm điểm và đề nghị

Nếu trong quá trình được giám sát Đảng viên đã nhận ra sai phạm, khuyết điểm… của mình (nếu có) thì sẽ tiến hành kiểm điểm, tự phê bình, tìm ra nguyên nhân dẫn tới sai phạm và xin rút kinh nghiệm.

Đảng viên sẽ đề nghị với chi bộ mình đang sinh hoạt và cấp thực việc giám sát tùy theo mức độ sai phạm tạo điều kiện cho Đảng viên khắc phục, sửa chữa hoặc chịu xử lý theo quy định của Đảng và Nhà nước. Nếu quá trình được giám sát không có sai phạm thì Đảng viên được giám sát đề nghị, phản ánh với tổ chức Đảng có thẩm quyền xem xét lại nhận xét, đánh giá đối với mình hoặc xem xét lại việc giám sát không đúng nội dung, yêu cầu, trách nhiệm của cấp thực hiện việc giám sát.

  Cách diệt rêu xanh trong hồ xi măng ngoài trời

Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn nắm được nội dung cơ bản và cách viết báo cáo của Đảng viên được giám sát theo quy định và nguyên tắc nội bộ của Đảng.