Báo cáo giám sát Đảng viên

Rate this post

Giám sát Đảng viên là hoạt động nội bộ của Đảng, tuân thủ theo các nguyên tắc và thủ tục về công tác xây dựng Đảng. Ban giám sát được phân công sẽ giám sát các tổ chức Đảng và Đảng viên về việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết và chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Báo cáo giám sát Đảng viên

Là báo cáo kết quả giám sát Đảng viên hay tổ chức Đảng của Ban giám sát được phân công.

Đây là nội dung của Báo cáo giám sát Đảng viên để các bạn tham khảo

ỦY BAN GIÁM SÁT….
ĐOÀN (TỔ) GIÁM SÁT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………., ngày… tháng ….. năm ……..

BÁO CÁO
Kết quả giám sát Đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với

Đồng chí:

Chức vụ:

Đơn vị:

Thực hiện kế hoạch giám sát khi có dấu hiệu vi phạm đối với ………………………………..nội dung giám sát sau:

  Cách so sánh hai tài liệu Word trực tuyến

(Phần này ghi từng nội dung giám sát theo kế hoạch đã đề ra).

Qua quá trình giám sát và theo dõi, Ban giám sát xin báo cáo kết quả như sau:

I. Sơ yếu lý lịch đảng viên được giám sát

– Họ và tên:                                                   – Bí danh:

– Ngày, tháng, năm sinh:

– Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:

– Dân tộc:

– Trình độ văn hóa:                                       – Trình độ chuyên môn:

– Trình độ chính trị:

– Ngày vào Đảng                                           – Ngày chính thức:

– Tóm tắt quá trình công tác:

– Khen thưởng:

– Kỷ luật:

  anthocyanin là gì và nội dung vấn để liên quan anthocyanin là gì

II. Kết quả giám sát

Qua quá trình giám sát của Ban giám sát, bản giải trình của Đảng viên được giám sát và ý kiến tham gia, kết luận tại hội nghị của các tổ chức Đảng có liên quan, đối chiếu với từng nội dung giám sát để phát hiện vấn đề, phản ánh với tổ chức Đảng và cá nhân, nhằm kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa, tránh để xảy ra vi phạm.

III. Nhận xét và đề nghị

  • Nhận xét

Đối chiếu với nội dung giám sát để có nhận xét chung về ưu điểm, khuyết điểm và mức độ vi phạm (nếu có) theo nội dung giám sát.

  • Đề nghị

Qua kết quả theo dõi và giám sát, Ban giám sát và tổ chức Đảng đề nghị đối tượng được giám sát thực hiện đúng quy định, khi cần thiết có thể nhắc nhở ngay, chủ động phòng ngừa vi phạm có thể xảy ra.

T/M BAN GIÁM SÁT

Báo cáo giám sát Đảng viên này sẽ thể hiện đầy đủ các vấn đề được giám sát và được xem là có dấu hiệu vi phạm hoặc không tuân theo quy định về việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết và chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước của Đảng viên hay tổ chức Đảng. Bạn có thể thông qua Báo cáo để đánh giá năng lực Đảng viên và tổ chức Đảng.