Báo Cáo Tài Chính Là Gì : Tầm Quan Trọng Và Quy Định Đối Với Doanh Nghiệp

Rate this post

1. Báo Cáo Tài Chính Là Gì?

Báo cáo tài chính, theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Luật Kế toán số 88/2015/QH13, được định nghĩa là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán, được trình bày theo mẫu biểu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Đơn giản, nó là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh và luồng tiền.

Theo pháp luật, tất cả doanh nghiệp, bất kể ngành, thành phần kinh tế, đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính (BCTC) hàng năm. Đối với các công ty, tổng công ty có đơn vị trực thuộc, ngoài BCTC năm, còn phải lập BCTC tổng hợp vào cuối kỳ kế toán năm, dựa trên BCTC của đơn vị trực thuộc. Các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp niêm yết cũng phải lập BCTC giữa niên độ (báo cáo quý).

2. Thời Hạn Nộp Báo Cáo Tài Chính

Lưu ý về thời hạn nộp báo cáo tài chính:

  • Đối với doanh nghiệp Nhà nước, thời hạn nộp BCTC quý là chậm nhất 20 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý. Các công ty mẹ, tổng công ty Nhà nước có thời hạn là 45 ngày.
  • Thời hạn nộp BCTC năm cho doanh nghiệp Nhà nước là chậm nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Các công ty mẹ, tổng công ty Nhà nước có thời hạn là 90 ngày. Đơn vị kế toán trực thuộc nộp BCTC năm cho công ty mẹ theo thời hạn quy định.
  • Đối với doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh, thời hạn nộp BCTC năm là chậm nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Các đơn vị kế toán khác có thời hạn là 90 ngày.
  vua chuột là gì

3. Bộ Giấy Tờ Cần Thiết Trong Báo Cáo Tài Chính

Bộ giấy tờ quan trọng trong báo cáo tài chính bao gồm:

  • Bộ tờ khai quyết toán thuế: Bao gồm quyết toán thuế thu nhập cá nhân và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
  • Bộ báo cáo tài chính: Bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, và bảng cân đối tài khoản.
  • Phụ lục đi kèm: Bao gồm thuyết minh BCTC và tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

4. Mục Đích Và Vai Trò Của Báo Cáo Tài Chính

Báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin kinh tế, tài chính cần thiết cho quản lý và người sử dụng trong việc đưa ra quyết định kinh tế. Mục đích và vai trò của BCTC theo Điều 97, Thông tư 200/2014/TT-BTC là:

  • Cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh và luồng tiền của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và nhu cầu của người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.
  • BCTC cung cấp thông tin về tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, thu nhập, chi phí kinh doanh, lãi lỗ, thuế, các khoản phải nộp cho nhà nước, và các tài sản khác có liên quan đến doanh nghiệp.
  • BCTC cũng theo dõi luồng tiền ra vào trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
  Kinh Tế Chính Trị Là Gì? Về Mối Quan Hệ Giữa Kinh Tế Và Chính Trị

Trong phần “Thuyết minh BCTC,” doanh nghiệp phải giải trình về các chỉ tiêu đã phản ánh trên BCTC tổng hợp, chính sách áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ, chế độ kế toán, hình thức kế toán, nguyên tắc ghi nhận, phương pháp tính giá, hạch toán hàng tồn kho, và phương pháp trích khấu hao tài sản cố định. BCTC đóng vai trò không thể thiếu trong quá trình quản lý và đánh giá tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Kết Luận

Báo cáo tài chính là một phần quan trọng của hoạt động kinh doanh của mọi doanh nghiệp. Quy định về việc lập và nộp BCTC cần được tuân thủ đúng thời hạn để đảm bảo tính minh bạch và thông tin chính xác về tài chính của doanh nghiệp. BCTC đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quản lý, ra quyết định kinh tế và cung cấp thông tin cho các bên liên quan.