Rate this post

Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng là báo cáo dành cho cá nhân đã hoàn thành các công việc, nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc trong một thời gian quy định lên các cấp quản lý cơ quan, đoàn thể doanh nghiệp, các bộ, ban, ngành đề nghị khen thưởng xứng đáng với những thành tích họ đã đạt được.

Cách viết báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng

Phần đầu của báo cáo

Phần Quốc hiệu, tiêu ngữ, này tháng năm làm báo cáo, tên loại báo cáo, nơi gửi báo cáo được viết đầy đủ và chuẩn chính tả, chuẩn font theo quy định chung của các loại văn bản hành chính.

Phần Sơ yếu lý lịch của người viết báo cáo

Cần viết đầy đủ, rõ ràng chính xác các thông tin về người viết báo cáo như họ tên, bí danh, ngày tháng năm sinh, quê quán, noi thường trú. Các thông tin liên quan trực tiếp tới công việc hiện tại và các thánh tích đã đạt được bao gồm đơn vị công tác, chức vụ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngày tham gia vào Đảng hay cơ quan đoàn thể. Quá trình công tác với những khó khăn và thuận lợi công việc hay nhiệm vụ được giao.

Phần báo cáo thành tích cá nhân

Báo cáo về những thành tích đã đạt được của cơ quan, doanh nghiệp mình đang công tác. Sau đó mới báo cáo về những thành tích cá nhân mình đã đạt được trong quá trình công tác tại cơ quan, doanh nghiệp đó. Cần nêu rõ quyền hạn, nhiệm vụ của mình được giao tại cơ quan, doanh nghiệp trong mục thành tích cá nhân. Thành tích mình đã đạt được đó mang lại hiệu quả và giá trị như thế nào cho công việc chung của cơ quan, doanh nghiệp.

Phần báo cáo các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận

Viết rõ những thành tích khen thưởng đã được ghi nhận bởi cơ quan, ban, ngành, đoàn thể nào. Ghi rõ số quyết định khen thưởng, ngày tháng năm ký quyết định khen thưởng đó.

Phẩn cuối báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng

Góc bên phải phía dưới dành cho người viết báo cáo ký tên. Phía bên trái sẽ do người quản lý hay thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp xác nhận và đề nghị khen thưởng có ký tên đóng dấu.

Đây là cách viết báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng dành cho các cấp cơ quan, đoàn thể, ban, ngành. Nếu viết báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng với các cấp cao hơn thuộc bộ, chính phủ… thì sẽ cần viết báo cáo chi tiết hơn về những thành tích to lớn người làm báo cáo đã đạt được, mang lại lọi ích rộng rãi và có sức ảnh hưởng lớn trong một đại bộ phận xã hội.