Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Đăng nhập

Đăng ký ngay

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Các câu lệnh truy vấn trong sql server 2008

Các câu lệnh truy vấn trong sql server 2008 mà lập trình viên nào cũng phải biết

1. SELECT: được sử dụng để chọn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

SELECT * FROM table;

2. WHERE: để lấy dữ liệu.

SELECT age, name FROM people WHERE age > 10;

3. ORDER: để sắp xếp kết quả trả về

SELECT name, age FROM people ORDER BY age DESC;

4. JOIN: được sử dụng để kết hợp các dữ liệu liên quan được lưu trữ trong một hoặc nhiều bảng.

SELECT age, name, height FROM people LEFT JOIN heights USING (name);

5. ALIAS: sử dụng để tạm thời đổi tên một bảng

SELECT A.age FROM people A;

6. UNION: cho phép bạn nối các hàng với nhau.

SELECT age, name FROM customers
UNION 
SELECT age, name FROM staff;

7. INSERT: chèn thêm dữ liệu vào database

INSERT INTO people(name, age) VALUES('Joe', 102);

8. UPDATE: thay đổi các hàng cụ thể sau khi thay đổi dữ liệu.

UPDATE people SET name = ‘Joe’, age = 101;

9.UPSERT:  cho phép bạn cập nhật bản ghi nếu nó đã tồn tại.

INSERT INTO people(name, age)
VALUES('Joe', 101)
ON DUPLICATE KEY UPDATE age = 101;

10. DELETE: sử dụng để xóa hoàn toàn các bản ghi.

DELETE FROM people;

11. CREATE TABLE: lệnh này được sử dụng để tạo bảng

CREATE TABLE people (
  name TEXT,
  age, INTEGER,
  PRIMARY KEY(name)
);

12. ALTER TABLE: Lệnh ALTER TABLE được sử dụng để sửa đổi cấu trúc của một bảng.

ALTER TABLE people ADD height integer;

13. DROP TABLE: nó xóa mọi bản ghi trong bảng

DROP TABLE people;

Giới thiệu Huyền

Viết bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>