Rate this post

Các câu lệnh truy vấn trong sql server 2008 mà lập trình viên nào cũng phải biết

1. SELECT:

SELECT * FROM table;

2. WHERE:

SELECT age, name FROM people WHERE age > 10;

3. ORDER:

SELECT name, age FROM people ORDER BY age DESC;

4. JOIN:

SELECT age, name, height FROM people LEFT JOIN heights USING (name);

5. ALIAS:

SELECT A.age FROM people A;

6. UNION:

SELECT age, name FROM customers
UNION 
SELECT age, name FROM staff;

7. INSERT:

INSERT INTO people(name, age) VALUES('Joe', 102);

8. UPDATE:

  Các thành phần của hệ thống thông tin quản lý

UPDATE people SET name = ‘Joe’, age = 101;

9.UPSERT:

INSERT INTO people(name, age)
VALUES('Joe', 101)
ON DUPLICATE KEY UPDATE age = 101;

10. DELETE:

DELETE FROM people;

11. CREATE TABLE:

CREATE TABLE people (
  name TEXT,
  age, INTEGER,
  PRIMARY KEY(name)
);

12. ALTER TABLE:

ALTER TABLE people ADD height integer;

13. DROP TABLE:

DROP TABLE people;

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here