Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Đăng nhập

Đăng ký ngay

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Các hàm cơ bản trong excel và cách sử dụng

Các hàm cơ bản Excel và cách sử dụng sẽ là những thứ đầu tiên bạn cần nắm được khi mới đầu làm quen với Excel. Dưới đây là tổng hợp các hàm Excel cơ bản và được sử dụng nhất khi làm việc với Excel. 

Các hàm cơ bản trong excel và cách sử dụng

1.Hàm Tính Tổng SUM: Hàm Cộng Giá Trị Các Ô

Cú pháp: =SUM(Number1, Number2..)

2. Hàm Điều Kiện IF: 

Khi bạn muốn lọc các giá trị trong bảng tính Excel, thì lúc này hàm IF sẽ giúp bạn thực hiện công việc đó

Cú pháp: IF (điều kiện, giá trị 1, giá trị 2)

3. Hàm Lấy Ký Tự Bên Trái (LEFT)

Là hàm lấy chuỗi giá trị bên trái của một chuỗi ký tự, bạn có thể lấy 2 3 hay nhiều ký tự trong ký tự đó.

Cú pháp: =LEFT(text, n). Trong đó: text: Chuỗi ký tự, n: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự. (giá trị mặc định là 1).

4. Lấy Ký Tự Bên Phải (RIGHT)

Hàm  RIGHT giúp bạn lấy chuỗi giá trị bên phải của chuỗi ký tự, và bạn hoàn toàn có thể lấy nhiều hơn 1 ký tự trong số chuỗi ký tự đó

Cú pháp: =RIGHT(text, n)
– Trong đó:Text: chuỗi ký tự, n: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự. (giá trị mặc định là 1)

5. Hàm MIN: Hàm Tìm Giá Trị Nhỏ Nhất

Hàm MIN có chức năng tìm giá trị nhỏ nhất trong các ô hoặc vùng được chọn

Cú pháp: =MIN(Vùng chứa dữ liệu kiểu số)

6. Hàm MAX: Hàm Tìm Giá Trị Lớn Nhất

Cú pháp: =MAX(Vùng chứa dữ liệu kiểu số)

7. Hàm Tính Giá Trị Trung Bình AVERAGE

Cú pháp: =AVERAGE(Number1, Number2..)

8. Hàm Cắt Các Khoảng Trống TRIM

Hàm TRIM là hàm loại bỏ khoảng trống giữa các ký tự trong chuỗi ký tự và chỉ để lại duy nhất một khoảng trống (bằng 1 dấu cách giữa các tư) mà thôi.

Cú pháp: =TRIM(text)
Trong đó: Text là đoan văn bản chứa khoảng trắng cần loại bỏ là 1

9. Hàm Nối Chuỗi CONCATENATE

Hàm CONCATENATE là hàm nối chuỗi ký tự trong bảng tính excel

Cú pháp: =CONCATENATE (text 1, text 2, …)
Trong đó: Text 1: là chuỗi thứ 1 (đây là chuỗi bắt buộc). Text 2 …: tùy chọn, tối đa 255 chuỗi, và các chuỗi phải được phân tách nhau bởi dấu phẩy

10. Hàm COUNT: Hàm Đếm Dữ Liệu Kiểu Số 

Cú pháp: =COUNT(Vùng chứa dữ liệu cần đếm)

11. Hàm COUNTA: Hàm Đếm Các Ô Có Chứa Dữ Liệu

Cú pháp: =COUNTA(Vùng chứa dữ liệu cần đếm)

12. Hàm Đếm Chiều Dài Chuỗi Ký Tự

Hàm đếm chiều dài chuỗi ký tự có tác dụng cho bạn biết. hàm LEN sẽ trả về giá trị là độ dài của chuỗi ký tự, kể cả ký tự khoảng trống trắng

Cú pháp: =LEN (text)
Trong đó: Text: là chuỗi ký tự

13. Hàm Hiển Thị Thời Gian Hiện Tại Trên Hệ Thống NOW

Hàm NOW hàm trả về ngày tháng hiện tại trên hệ thống

Cú pháp:  =NOW ()

14.Hàm SUMIF: 

Hàm cho phép bạn tính tổng các ô hoặc các vùng có giá trị thỏa mãn điều kiện được đặt ra.

Cú pháp: =SUMIF(Range, Criteria, Sum_range) Range:

Các ô chứa điều kiện  Criteria: Điều kiện Sum_range: Các ô cần tính tổng

15.Hàm COUNTIF: Hàm Đếm Dữ Liệu Có Điều Kiện

Cú pháp: =COUNTIF(Vùng chứa dữ liệu cần đếm, điều kiện)

16.Hàm COUNTBLANK: 

Hàm COUNTBLANK có chức năng đếm số các ô không có giá trị

Cú pháp: =COUNTBLANK(Vùng chứa dữ liệu cần đếm)

Giới thiệu Huyền

Viết bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>