Take a fresh look at your lifestyle.

Các hàm excel hay sử dụng trong kế toán

0 61

Các hàm Excel hay sử dụng trong kế toán sẽ giúp dân kế toán xử lý và thao tác nhanh chóng các công việc như tính tổng, tìm tra cứu thông tin, đếm các số,…

Các hàm excel hay sử dụng trong kế toán

1. Hàm IF

If(Điều kiện, Giá trị 1, Giá trị 2)

2. Hàm SUMIF

Sumif(Vùng chứa điều kiện, Điều kiện, Vùng cần tính tổng).

3. Hàm VLOOKUP

Vlookup(Giá trị dò tìm, Bảng tham chiếu, Cột cần lấy, X).

4. Hàm SUBTOTAL:

SUBTOTAL(9; Vùng tính tổng).

5. Hàm AND

And(đối 1, đối 2,..).

6. Hàm SUM

SUM(Number1, Number2…)

7. Hàm OR

OR(Logical1, Logical2…) nghĩa là Or( đối 1, đối 2,..).

Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.

8. Hàm MAX:

MAX(Number1, Number2…)

9. Hàm MIN

MIN(Number1, Number2…)

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.