Take a fresh look at your lifestyle.

Các hàm xử lý xâu trong c++

0 155

Sau đây là các hàm xử lý xâu trong c++ cơ bản nhất, mời các bạn tham khảo

1.Hàm strcpy:

char*strcpy(char *dich, char *nguon);

2.Hàm strlen:

int strlen(char *s)

3.Hàm strncpy:

char *strncpy(char *dich, char *nguon,int n);

4.Hàm strncat:

char *strncat(char *dich,char *nguon,int n);

6.Hàm strlwr:

char *strlwr(char *s);

7.Hàm strrev :

char *strrev(char *s);

8.Hàm strupr:

char *strupr(char *s)

9.Hàm strstr:

char *strstr(char *s, char *s1);

10.Hàm strchr:

char *strchr(char *s,int ch);

11.Hàm memcmp:

cint memcmp(const void *ptr1, const void *ptr2, size_t num);

12.Hàm stricmp:

cint stricmp (const char * string1, const char * string2);

Xem  thêm:

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.