Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Đăng nhập

Đăng ký ngay

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Các hàm xử lý xâu trong c++

Các hàm xử lý xâu trong c++

1.Hàm strcpy: sao chép chuỗi nguồn vào chuỗi đích.

Cấu trúc:

char*strcpy(char *dich, char *nguon);

2.Hàm strncpy: sao chép n kí tự đầu tiên của chuỗi nguồn vào chuỗi đích.

Cấu trúc:

char *strncpy(char *dich, char *nguon,int n);

3.Hàm strlen: cho biết độ dài của chuỗi s

Cấu trúc

int strlen(char *s)

4.Hàm strcat: ghép chuỗi nguồn vào sau chuỗi đích.

Cấu trúc:

char *strcat(char *dich,char *nguon)

5.Hàm strncat:: ghép n kí tự đầu tiên của chuỗi vào sau chuỗi đích

Cấu trúc:

char *strncat(char *dich,char *nguon,int n);

6.Hàm strcmp: so sánh 2 chuỗi s1 và s2

Cấu trúc:

int strcmp(char *s1,char *s2);

7.Hàm strlwr: chuyển tất cả các kí tự chuỗi về chữ thường

Cấu trúc:

char *strlwr(char *s);

8.Hàm strupr: chuyển tất cả các kí tự chuỗi thường về chữ hoa

Cấu trúc:

char *strupr(char *s)

9.Hàm strrev :đảo ngược chuỗi kí tự

Cấu trúc:

char *strrev(char *s);

10.Hàm strchr: trả về địa chỉ vị trí xuất hiện đầu tiên của kí tự ch trong chữ s và sẽ trả về giá trị
NULL trong trường hợp không tìm thấy.

Cấu trúc:

char *strchr(char *s,int ch);

11.Hàm strrchr:trả về địa chỉ vị trí xuất hiện cuối cùng của kí tự ch trong chuỗi s. Nếu không tìm thấy hàm sẽ trả về giá trị NULL

Cấu trúc:

char *strrchr(char *s,char ch);

12.Hàm strstr: trả về địa chỉ vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi s1 trong chuỗi s và sẽ trả về giá trị NULL trong trường hợp không tìm thấy.

Cấu trúc:

char *strstr(char *s, char *s1);

13.Hàm memset: Set num byte nhớ từ vị trí được trỏ tới bằng giá trị value

Cấu trúc:

void *memset (void *ptr, int value, size_t num);

14.Hàm memcpy: Chép num byte từ vị trí mà source trỏ tới đến vị trí mà destination trỏ tới

Cấu trúc:

void *memcpy (void *destination, const void *source, size_t num);

15.Hàm memcmp: So sánh giá trị các vùng nhớ mà ptr1 và ptr2 trỏ tới theo từng byte, sẽ dừng lại khi so sánh đủ num byte. Trả về -1 khi byte đầu tiên mà không trùng nhau của 2 vùng so sánh của ptr1 nhỏ hơn ptr2, trả về 0 khi 2 vùng nhớ bằng nhau, trả về 1 khi byte đầu tiên mà không trùng nhau của 2 vùng so sánh của ptr1 lớn hơn ptr2

Cấu trúc:
c
int memcmp(const void *ptr1, const void *ptr2, size_t num);

16.Hàm stricmp: So sánh 2 chuỗi không phân biệt chữ hoa chữ thường , hàm trả về tương tự strcmp.

Cấu trúc :
c
int stricmp (const char * string1, const char * string2);

 

Giới thiệu Huyền

Viết bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>