Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Bình Phước hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố,  2 thị xã, 8 huyện ) và Cấp xã ( 6 thị trấn, 15 phường và 90 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Bình Phước Ở Đâu ?

Tỉnh Bình Phước có bao nhiêu huyện , thành phố

Thị xã Phước Long có bao nhiêu phường xã

Phường Thác Mơ
Phường Long Thủy
Phường Phước Bình
Phường Long Phước
Phường Sơn Giang
Xã Long Giang
Xã Phước Tín

Thành phố Đồng Xoài có bao nhiêu phường xã

Phường Tân Phú
Phường Tân Đồng
Phường Tân Bình
Phường Tân Xuân
Phường Tân Thiện
Xã Tân Thành
Phường Tiến Thành
Xã Tiến Hưng

Thị xã Bình Long có bao nhiêu phường xã

Phường Hưng Chiến
Phường An Lộc
Phường Phú Thịnh
Phường Phú Đức
Xã Thanh Lương
Xã Thanh Phú

Huyện Bù Gia Mập có bao nhiêu xã , thị trấn

Xã Bù Gia Mập
Xã Đak Ơ
Xã Đức Hạnh
Xã Phú Văn
Xã Đa Kia
Xã Phước Minh
Xã Bình Thắng
Xã Phú Nghĩa

Huyện Lộc Ninh có bao nhiêu xã , thị trấn

Thị trấn Lộc Ninh
Xã Lộc Hòa
Xã Lộc An
Xã Lộc Tấn
Xã Lộc Thạnh
Xã Lộc Hiệp
Xã Lộc Thiện
Xã Lộc Thuận
Xã Lộc Quang
Xã Lộc Phú
Xã Lộc Thành
Xã Lộc Thái
Xã Lộc Điền
Xã Lộc Hưng
Xã Lộc Thịnh
Xã Lộc Khánh

Huyện Bù Đốp có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Thanh Bình
Xã Hưng Phước
Xã Phước Thiện
Xã Thiện Hưng
Xã Thanh Hòa
Xã Tân Thành
Xã Tân Tiến

Huyện Hớn Quản có bao nhiêu xã , thị trấn

Xã Thanh An
Xã An Khương
Xã An Phú
Xã Tân Lợi
Xã Tân Hưng
Xã Minh Đức
Xã Minh Tâm
Xã Phước An
Xã Thanh Bình
Thị trấn Tân Khai
Xã Đồng Nơ
Xã Tân Hiệp
Xã Tân Quan

Huyện Đồng Phú có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Tân Phú
Xã Thuận Lợi
Xã Đồng Tâm
Xã Tân Phước
Xã Tân Hưng
Xã Tân Lợi
Xã Tân Lập
Xã Tân Hòa
Xã Thuận Phú
Xã Đồng Tiến
Xã Tân Tiến

Huyện Bù Đăng có bao nhiêu xã , thị trấn

Thị trấn Đức Phong
Xã Đường 10
Xã Đak Nhau
Xã Phú Sơn
Xã Thọ Sơn
Xã Bình Minh
Xã Bom Bo
Xã Minh Hưng
Xã Đoàn Kết
Xã Đồng Nai
Xã Đức Liễu
Xã Thống Nhất
Xã Nghĩa Trung
Xã Nghĩa Bình
Xã Đăng Hà
Xã Phước Sơn

Huyện Chơn Thành có bao nhiêu xã , thị trấn

Thị trấn Chơn Thành
Xã Thành Tâm
Xã Minh Lập
Xã Quang Minh
Xã Minh Hưng
Xã Minh Long
Xã Minh Thành
Xã Nha Bích
Xã Minh Thắng

Huyện Phú Riềng có bao nhiêu xã thị trấn

Xã Long Bình
Xã Bình Tân
Xã Bình Sơn
Xã Long Hưng
Xã Phước Tân
Xã Bù Nho
Xã Long Hà
Xã Long Tân
Xã Phú Trung
Xã Phú Riềng

Tỉnh Bình Phước có bao nhiêu phường

Phường Thác Mơ
Phường Long Thủy
Phường Phước Bình
Phường Long Phước
Phường Sơn Giang
Phường Tân Phú
Phường Tân Đồng
Phường Tân Bình
Phường Tân Xuân
Phường Tân Thiện
Phường Tiến Thành
Phường Hưng Chiến
Phường An Lộc
Phường Phú Thịnh
Phường Phú Đức

 

Tình Bình Phước có bao nhiêu thị trấn

Thị trấn Lộc Ninh
Thị trấn Thanh Bình
Thị trấn Tân Khai
Thị trấn Tân Phú
Thị trấn Đức Phong
Thị trấn Chơn Thành

Tỉnh Bình Phước có bao nhiêu xã

Xã Long Giang
Xã Phước Tín
Xã Tân Thành
Xã Tiến Hưng
Xã Thanh Lương
Xã Thanh Phú
Xã Bù Gia Mập
Xã Đak Ơ
Xã Đức Hạnh
Xã Phú Văn
Xã Đa Kia
Xã Phước Minh
Xã Bình Thắng
Xã Phú Nghĩa
Xã Lộc Hòa
Xã Lộc An
Xã Lộc Tấn
Xã Lộc Thạnh
Xã Lộc Hiệp
Xã Lộc Thiện
Xã Lộc Thuận
Xã Lộc Quang
Xã Lộc Phú
Xã Lộc Thành
Xã Lộc Thái
Xã Lộc Điền
Xã Lộc Hưng
Xã Lộc Thịnh
Xã Lộc Khánh
Xã Hưng Phước
Xã Phước Thiện
Xã Thiện Hưng
Xã Thanh Hòa
Xã Tân Thành
Xã Tân Tiến
Xã Thanh An
Xã An Khương
Xã An Phú
Xã Tân Lợi
Xã Tân Hưng
Xã Minh Đức
Xã Minh Tâm
Xã Phước An
Xã Thanh Bình
Xã Đồng Nơ
Xã Tân Hiệp
Xã Tân Quan
Xã Thuận Lợi
Xã Đồng Tâm
Xã Tân Phước
Xã Tân Hưng
Xã Tân Lợi
Xã Tân Lập
Xã Tân Hòa
Xã Thuận Phú
Xã Đồng Tiến
Xã Tân Tiến
Xã Đường 10
Xã Đak Nhau
Xã Phú Sơn
Xã Thọ Sơn
Xã Bình Minh
Xã Bom Bo
Xã Minh Hưng
Xã Đoàn Kết
Xã Đồng Nai
Xã Đức Liễu
Xã Thống Nhất
Xã Nghĩa Trung
Xã Nghĩa Bình
Xã Đăng Hà
Xã Phước Sơn
Xã Thành Tâm
Xã Minh Lập
Xã Quang Minh
Xã Minh Hưng
Xã Minh Long
Xã Minh Thành
Xã Nha Bích
Xã Minh Thắng
Xã Long Bình
Xã Bình Tân
Xã Bình Sơn
Xã Long Hưng
Xã Phước Tân
Xã Bù Nho
Xã Long Hà
Xã Long Tân
Xã Phú Trung
Xã Phú Riềng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here