Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Đắk Lắk hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố,  1 thị xã , 13 huyện ) và Cấp xã ( 12 thị trấn, 20 phường và 152 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Đắk Lắk Ở Đâu ?

Tỉnh Đắk Lắk có bao nhiêu huyện , thành phố

Thành phố Buôn Ma Thuột có bao nhiêu phường xã

Phường Tân Lập
Phường Tân Hòa
Phường Tân An
Phường Thống Nhất
Phường Thành Nhất
Phường Thắng Lợi
Phường Tân Lợi
Phường Thành Công
Phường Tân Thành
Phường Tân Tiến
Phường Tự An
Phường Ea Tam
Phường Khánh Xuân
Xã Hòa Thuận
Xã Cư ÊBur
Xã Ea Tu
Xã Hòa Thắng
Xã Ea Kao
Xã Hòa Phú
Xã Hòa Khánh
Xã Hòa Xuân
  Các Huyện Của Tỉnh Tuyên Quang – Hành Chính Tỉnh Tuyên Quang

Thị Xã Buôn Hồ có bao nhiêu phường xã

Phường An Lạc
Phường An Bình
Phường Thiện An
Phường Đạt Hiếu
Phường Đoàn Kết
Xã Ea Blang
Xã Ea Drông
Phường Thống Nhất
Phường Bình Tân
Xã Ea Siên
Xã Bình Thuận
Xã Cư Bao

Huyện Ea H’leo có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Ea Drăng
Xã Ea H’leo
Xã Ea Sol
Xã Ea Ral
Xã Ea Wy
Xã Cư A Mung
Xã Cư Mốt
Xã Ea Hiao
Xã Ea Khal
Xã Dliê Yang
Xã Ea Tir
Xã Ea Nam

Huyện Ea Súp có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Ea Súp
Xã Ia Lốp
Xã Ia JLơi
Xã Ea Rốk
Xã Ya Tờ Mốt
Xã Ia RVê
Xã Ea Lê
Xã Cư KBang
Xã Ea Bung
Xã Cư M’Lan

Huyện Buôn Đôn có bao nhiêu xã thị trấn

Xã Krông Na
Xã Ea Huar
Xã Ea Wer
Xã Tân Hoà
Xã Cuôr KNia
Xã Ea Bar
Xã Ea Nuôl

Huyện Cư M’gar có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Ea Pốk
Thị trấn Quảng Phú
Xã Quảng Tiến
Xã Ea Kuêh
Xã Ea Kiết
Xã Ea Tar
Xã Cư Dliê M’nông
Xã Ea H’đinh
Xã Ea Tul
Xã Ea KPam
Xã Ea M’DRóh
Xã Quảng Hiệp
Xã Cư M’gar
Xã Ea D’Rơng
Xã Ea M’nang
Xã Cư Suê
Xã Cuor Đăng

Huyện Krông Búk có bao nhiêu xã thị trấn

Xã Cư Né
Xã Chư KBô
Xã Cư Pơng
Xã Ea Sin
Xã Pơng Drang
Xã Tân Lập
Xã Ea Ngai

Huyện Krông Năng có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Krông Năng
Xã ĐLiê Ya
Xã Ea Tóh
Xã Ea Tam
Xã Phú Lộc
Xã Tam Giang
Xã Ea Puk
Xã Ea Dăh
Xã Ea Hồ
Xã Phú Xuân
Xã Cư Klông
Xã Ea Tân

Huyện Ea Kar có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Ea Kar
Thị trấn Ea Knốp
Xã Ea Sô
Xã Ea Sar
Xã Xuân Phú
Xã Cư Huê
Xã Ea Tih
Xã Ea Đar
Xã Ea Kmút
Xã Cư Ni
Xã Ea Păl
Xã Cư Prông
Xã Ea Ô
Xã Cư ELang
Xã Cư Bông
Xã Cư Jang
  Các Huyện Của Tỉnh Hải Dương – Hành Chính Tỉnh Hải Dương

Huyện M’Đrắk có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn M’Đrắk
Xã Cư Prao
Xã Ea Pil
Xã Ea Lai
Xã Ea H’MLay
Xã Krông Jing
Xã Ea M’ Doal
Xã Ea Riêng
Xã Cư M’ta
Xã Cư K Róa
Xã Krông Á
Xã Cư San
Xã Ea Trang

Huyện Krông Bông có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Krông Kmar
Xã Dang Kang
Xã Cư KTy
Xã Hòa Thành
Xã Hòa Tân
Xã Hòa Phong
Xã Hòa Lễ
Xã Yang Reh
Xã Ea Trul
Xã Khuê Ngọc Điền
Xã Cư Pui
Xã Hòa Sơn
Xã Cư Drăm
Xã Yang Mao

Huyện Krông Pắc có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Phước An
Xã KRông Búk
Xã Ea Kly
Xã Ea Kênh
Xã Ea Phê
Xã Ea KNuec
Xã Ea Yông
Xã Hòa An
Xã Ea Kuăng
Xã Hòa Đông
Xã Ea Hiu
Xã Hòa Tiến
Xã Tân Tiến
Xã Vụ Bổn
Xã Ea Uy
Xã Ea Yiêng

Huyện Krông A Na có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Buôn Trấp
Xã Dray Sáp
Xã Ea Na
Xã Ea Bông
Xã Băng A Drênh
Xã Dur KMăl
Xã Bình Hòa
Xã Quảng Điền

Huyện Lắk có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Liên Sơn
Xã Yang Tao
Xã Bông Krang
Xã Đắk Liêng
Xã Buôn Triết
Xã Buôn Tría
Xã Đắk Phơi
Xã Đắk Nuê
Xã Krông Nô
Xã Nam Ka
Xã Ea R’Bin

Huyện Cư Kuin có bao nhiêu xã thị trấn

Xã Ea Ning
Xã Cư Ê Wi
Xã Ea Ktur
Xã Ea Tiêu
Xã Ea BHốk
Xã Ea Hu
Xã Dray Bhăng
Xã Hòa Hiệp

Tỉnh Đắk Lắk có bao nhiêu phường

Phường Tân Lập
Phường Tân Hòa
Phường Tân An
Phường Thống Nhất
Phường Thành Nhất
Phường Thắng Lợi
Phường Tân Lợi
Phường Thành Công
Phường Tân Thành
Phường Tân Tiến
Phường Tự An
Phường Ea Tam
Phường Khánh Xuân
Phường An Lạc
Phường An Bình
Phường Thiện An
Phường Đạt Hiếu
Phường Đoàn Kết
Phường Thống Nhất
Phường Bình Tân
  Các Huyện Của Tỉnh Thái Nguyên – Hành Chính Tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh Đắk Lắk có bao nhiêu thị trấn

Thị trấn Ea Drăng
Thị trấn Ea Súp
Thị trấn Ea Pốk
Thị trấn Quảng Phú
Thị trấn Krông Năng
Thị trấn Ea Kar
Thị trấn Ea Knốp
Thị trấn M’Đrắk
Thị trấn Krông Kmar
Thị trấn Phước An
Thị trấn Buôn Trấp
Thị trấn Liên Sơn

Tỉnh Đắk Lắk có bao nhiêu xã

Xã Hòa Thuận
Xã Cư ÊBur
Xã Ea Tu
Xã Hòa Thắng
Xã Ea Kao
Xã Hòa Phú
Xã Hòa Khánh
Xã Hòa Xuân
Xã Ea Blang
Xã Ea Drông
Xã Ea Siên
Xã Bình Thuận
Xã Cư Bao
Xã Ea H’leo
Xã Ea Sol
Xã Ea Ral
Xã Ea Wy
Xã Cư A Mung
Xã Cư Mốt
Xã Ea Hiao
Xã Ea Khal
Xã Dliê Yang
Xã Ea Tir
Xã Ea Nam
Xã Ia Lốp
Xã Ia JLơi
Xã Ea Rốk
Xã Ya Tờ Mốt
Xã Ia RVê
Xã Ea Lê
Xã Cư KBang
Xã Ea Bung
Xã Cư M’Lan
Xã Krông Na
Xã Ea Huar
Xã Ea Wer
Xã Tân Hoà
Xã Cuôr KNia
Xã Ea Bar
Xã Ea Nuôl
Xã Quảng Tiến
Xã Ea Kuêh
Xã Ea Kiết
Xã Ea Tar
Xã Cư Dliê M’nông
Xã Ea H’đinh
Xã Ea Tul
Xã Ea KPam
Xã Ea M’DRóh
Xã Quảng Hiệp
Xã Cư M’gar
Xã Ea D’Rơng
Xã Ea M’nang
Xã Cư Suê
Xã Cuor Đăng
Xã Cư Né
Xã Chư KBô
Xã Cư Pơng
Xã Ea Sin
Xã Pơng Drang
Xã Tân Lập
Xã Ea Ngai
Xã ĐLiê Ya
Xã Ea Tóh
Xã Ea Tam
Xã Phú Lộc
Xã Tam Giang
Xã Ea Puk
Xã Ea Dăh
Xã Ea Hồ
Xã Phú Xuân
Xã Cư Klông
Xã Ea Tân
Xã Ea Sô
Xã Ea Sar
Xã Xuân Phú
Xã Cư Huê
Xã Ea Tih
Xã Ea Đar
Xã Ea Kmút
Xã Cư Ni
Xã Ea Păl
Xã Cư Prông
Xã Ea Ô
Xã Cư ELang
Xã Cư Bông
Xã Cư Jang
Xã Cư Prao
Xã Ea Pil
Xã Ea Lai
Xã Ea H’MLay
Xã Krông Jing
Xã Ea M’ Doal
Xã Ea Riêng
Xã Cư M’ta
Xã Cư K Róa
Xã Krông Á
Xã Cư San
Xã Ea Trang
Xã Dang Kang
Xã Cư KTy
Xã Hòa Thành
Xã Hòa Tân
Xã Hòa Phong
Xã Hòa Lễ
Xã Yang Reh
Xã Ea Trul
Xã Khuê Ngọc Điền
Xã Cư Pui
Xã Hòa Sơn
Xã Cư Drăm
Xã Yang Mao
Xã KRông Búk
Xã Ea Kly
Xã Ea Kênh
Xã Ea Phê
Xã Ea KNuec
Xã Ea Yông
Xã Hòa An
Xã Ea Kuăng
Xã Hòa Đông
Xã Ea Hiu
Xã Hòa Tiến
Xã Tân Tiến
Xã Vụ Bổn
Xã Ea Uy
Xã Ea Yiêng
Xã Dray Sáp
Xã Ea Na
Xã Ea Bông
Xã Băng A Drênh
Xã Dur KMăl
Xã Bình Hòa
Xã Quảng Điền
Xã Yang Tao
Xã Bông Krang
Xã Đắk Liêng
Xã Buôn Triết
Xã Buôn Tría
Xã Đắk Phơi
Xã Đắk Nuê
Xã Krông Nô
Xã Nam Ka
Xã Ea R’Bin
Xã Ea Ning
Xã Cư Ê Wi
Xã Ea Ktur
Xã Ea Tiêu
Xã Ea BHốk
Xã Ea Hu
Xã Dray Bhăng
Xã Hòa Hiệp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here