Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Đắk Nông hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố, 7 huyện ) và Cấp xã ( 5 thị trấn, 6 phường và 60 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Đắk Nông Ở Đâu ?

Tỉnh Đắk Nông có bao nhiêu huyện , thành phố

Thành phố Gia Nghĩa có bao nhiêu phường xã

Phường Nghĩa Đức
Phường Nghĩa Thành
Phường Nghĩa Phú
Phường Nghĩa Tân
Phường Nghĩa Trung
Xã Đăk R’Moan
Phường Quảng Thành
Xã Đắk Nia

Huyện Đăk Glong có bao nhiêu xã thị trấn

Xã Quảng Sơn
Xã Quảng Hoà
Xã Đắk Ha
Xã Đắk R’Măng
Xã Quảng Khê
Xã Đắk Plao
Xã Đắk Som

Huyện Cư Jút có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Ea T’Ling
Xã Đắk Wil
Xã Ea Pô
Xã Nam Dong
Xã Đắk DRông
Xã Tâm Thắng
Xã Cư Knia
Xã Trúc Sơn

Huyện Đắk Mil có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Đắk Mil
Xã Đắk Lao
Xã Đắk R’La
Xã Đắk Gằn
Xã Đức Mạnh
Xã Đắk N’Drót
Xã Long Sơn
Xã Đắk Sắk
Xã Thuận An
Xã Đức Minh

Huyện Krông Nô có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Đắk Mâm
Xã Đắk Sôr
Xã Nam Xuân
Xã Buôn Choah
Xã Nam Đà
Xã Tân Thành
Xã Đắk Drô
Xã Nâm Nung
Xã Đức Xuyên
Xã Đắk Nang
Xã Quảng Phú
Xã Nâm N’Đir

Huyện Đắk Song có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Đức An
Xã Đắk Môl
Xã Đắk Hòa
Xã Nam Bình
Xã Thuận Hà
Xã Thuận Hạnh
Xã Đắk N’Dung
Xã Nâm N’Jang
Xã Trường Xuân

Huyện Đắk R’Lấp có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Kiến Đức
Xã Quảng Tín
Xã Đắk Wer
Xã Nhân Cơ
Xã Kiến Thành
Xã Nghĩa Thắng
Xã Đạo Nghĩa
Xã Đắk Sin
Xã Hưng Bình
Xã Đắk Ru
Xã Nhân Đạo

Huyện Tuy Đức có bao nhiêu xã thị trấn

Xã Quảng Trực
Xã Đắk Búk So
Xã Quảng Tâm
Xã Đắk R’Tíh
Xã Đắk Ngo
Xã Quảng Tân

Tỉnh Đắk Nông có bao nhiêu phường

Phường Nghĩa Đức
Phường Nghĩa Thành
Phường Nghĩa Phú
Phường Nghĩa Tân
Phường Nghĩa Trung
Phường Quảng Thành

Tỉnh Đắk Nông có bao nhiêu thị trấn

Thị trấn Ea T’Ling
Thị trấn Đắk Mil
Thị trấn Đắk Mâm
Thị trấn Đức An
Thị trấn Kiến Đức

Tỉnh Đắk Nông có bao nhiêu xã

Xã Đăk R’Moan
Xã Đắk Nia
Xã Quảng Sơn
Xã Quảng Hoà
Xã Đắk Ha
Xã Đắk R’Măng
Xã Quảng Khê
Xã Đắk Plao
Xã Đắk Som
Xã Đắk Wil
Xã Ea Pô
Xã Nam Dong
Xã Đắk DRông
Xã Tâm Thắng
Xã Cư Knia
Xã Trúc Sơn
Xã Đắk Lao
Xã Đắk R’La
Xã Đắk Gằn
Xã Đức Mạnh
Xã Đắk N’Drót
Xã Long Sơn
Xã Đắk Sắk
Xã Thuận An
Xã Đức Minh
Xã Đắk Sôr
Xã Nam Xuân
Xã Buôn Choah
Xã Nam Đà
Xã Tân Thành
Xã Đắk Drô
Xã Nâm Nung
Xã Đức Xuyên
Xã Đắk Nang
Xã Quảng Phú
Xã Nâm N’Đir
Xã Đắk Môl
Xã Đắk Hòa
Xã Nam Bình
Xã Thuận Hà
Xã Thuận Hạnh
Xã Đắk N’Dung
Xã Nâm N’Jang
Xã Trường Xuân
Xã Quảng Tín
Xã Đắk Wer
Xã Nhân Cơ
Xã Kiến Thành
Xã Nghĩa Thắng
Xã Đạo Nghĩa
Xã Đắk Sin
Xã Hưng Bình
Xã Đắk Ru
Xã Nhân Đạo
Xã Quảng Trực
Xã Đắk Búk So
Xã Quảng Tâm
Xã Đắk R’Tíh
Xã Đắk Ngo
Xã Quảng Tân

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here