Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Đồng Nai hiện nay có Cấp huyện (2 thành phố,  9 huyện ) và Cấp xã ( 8 thị trấn, 40 phường và 122 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Đồng Nai Ở Đâu ?

Tỉnh Đồng Nai có bao nhiêu huyện , thành phố

Thành phố Biên Hòa có bao nhiêu phường xã

Phường Trảng Dài
Phường Tân Phong
Phường Tân Biên
Phường Hố Nai
Phường Tân Hòa
Phường Tân Hiệp
Phường Bửu Long
Phường Tân Tiến
Phường Tam Hiệp
Phường Long Bình
Phường Quang Vinh
Phường Tân Mai
Phường Thống Nhất
Phường Trung Dũng
Phường Tam Hòa
Phường Hòa Bình
Phường Quyết Thắng
Phường Thanh Bình
Phường Bình Đa
Phường An Bình
Phường Bửu Hòa
Phường Long Bình Tân
Phường Tân Vạn
Phường Tân Hạnh
Phường Hiệp Hòa
Phường Hóa An
Phường An Hòa
Phường Tam Phước
Phường Phước Tân
Xã Long Hưng

Thành phố Long Khánh có bao nhiêu phường xã

Phường Xuân Trung
Phường Xuân Thanh
Phường Xuân Bình
Phường Xuân An
Phường Xuân Hoà
Phường Phú Bình
Xã Bình Lộc
Xã Bảo Quang
Phường Suối Tre
Phường Bảo Vinh
Phường Xuân Lập
Phường Bàu Sen
Xã Bàu Trâm
Phường Xuân Tân
Xã Hàng Gòn

Huyện Tân Phú có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Tân Phú
Xã Dak Lua
Xã Nam Cát Tiên
Xã Phú An
Xã Núi Tượng
Xã Tà Lài
Xã Phú Lập
Xã Phú Sơn
Xã Phú Thịnh
Xã Thanh Sơn
Xã Phú Trung
Xã Phú Xuân
Xã Phú Lộc
Xã Phú Lâm
Xã Phú Bình
Xã Phú Thanh
Xã Trà Cổ
Xã Phú Điền

Huyện Vĩnh Cửu có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Vĩnh An
Xã Phú Lý
Xã Trị An
Xã Tân An
Xã Vĩnh Tân
Xã Bình Lợi
Xã Thạnh Phú
Xã Thiện Tân
Xã Tân Bình
Xã Bình Hòa
Xã Mã Đà
Xã Hiếu Liêm

Huyện Định Quán có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Định Quán
Xã Thanh Sơn
Xã Phú Tân
Xã Phú Vinh
Xã Phú Lợi
Xã Phú Hòa
Xã Ngọc Định
Xã La Ngà
Xã Gia Canh
Xã Phú Ngọc
Xã Phú Cường
Xã Túc Trưng
Xã Phú Túc
Xã Suối Nho

Huyện Trảng Bom có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Trảng Bom
Xã Thanh Bình
Xã Cây Gáo
Xã Bàu Hàm
Xã Sông Thao
Xã Sông Trầu
Xã Đông Hoà
Xã Bắc Sơn
Xã Hố Nai 3
Xã Tây Hoà
Xã Bình Minh
Xã Trung Hoà
Xã Đồi 61
Xã Hưng Thịnh
Xã Quảng Tiến
Xã Giang Điền
Xã An Viễn

Huyện Thống Nhất có bao nhiêu xã thị trấn

Xã Gia Tân 1
Xã Gia Tân 2
Xã Gia Tân 3
Xã Gia Kiệm
Xã Quang Trung
Xã Bàu Hàm 2
Xã Hưng Lộc
Xã Lộ 25
Xã Xuân Thiện
Thị trấn Dầu Giây

Huyện Cẩm Mỹ có bao nhiêu xã thị trấn

Xã Sông Nhạn
Xã Xuân Quế
Xã Nhân Nghĩa
Xã Xuân Đường
Xã Long Giao
Xã Xuân Mỹ
Xã Thừa Đức
Xã Bảo Bình
Xã Xuân Bảo
Xã Xuân Tây
Xã Xuân Đông
Xã Sông Ray
Xã Lâm San

Huyện Long Thành có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Long Thành
Xã An Phước
Xã Bình An
Xã Long Đức
Xã Lộc An
Xã Bình Sơn
Xã Tam An
Xã Cẩm Đường
Xã Long An
Xã Bàu Cạn
Xã Long Phước
Xã Phước Bình
Xã Tân Hiệp
Xã Phước Thái

Huyện Xuân Lộc có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Gia Ray
Xã Xuân Bắc
Xã Suối Cao
Xã Xuân Thành
Xã Xuân Thọ
Xã Xuân Trường
Xã Xuân Hòa
Xã Xuân Hưng
Xã Xuân Tâm
Xã Suối Cát
Xã Xuân Hiệp
Xã Xuân Phú
Xã Xuân Định
Xã Bảo Hoà
Xã Lang Minh

Huyện Nhơn Trạch có bao nhiêu xã thị trấn

Xã Phước Thiền
Xã Long Tân
Xã Đại Phước
Thị trấn Hiệp Phước
Xã Phú Hữu
Xã Phú Hội
Xã Phú Thạnh
Xã Phú Đông
Xã Long Thọ
Xã Vĩnh Thanh
Xã Phước Khánh
Xã Phước An

Tỉnh Đồng Nai có bao nhiêu phường

Phường Trảng Dài
Phường Tân Phong
Phường Tân Biên
Phường Hố Nai
Phường Tân Hòa
Phường Tân Hiệp
Phường Bửu Long
Phường Tân Tiến
Phường Tam Hiệp
Phường Long Bình
Phường Quang Vinh
Phường Tân Mai
Phường Thống Nhất
Phường Trung Dũng
Phường Tam Hòa
Phường Hòa Bình
Phường Quyết Thắng
Phường Thanh Bình
Phường Bình Đa
Phường An Bình
Phường Bửu Hòa
Phường Long Bình Tân
Phường Tân Vạn
Phường Tân Hạnh
Phường Hiệp Hòa
Phường Hóa An
Phường An Hòa
Phường Tam Phước
Phường Phước Tân
Phường Xuân Trung
Phường Xuân Thanh
Phường Xuân Bình
Phường Xuân An
Phường Xuân Hoà
Phường Phú Bình
Phường Suối Tre
Phường Bảo Vinh
Phường Xuân Lập
Phường Bàu Sen
Phường Xuân Tân

Tỉnh Đồng Nai có bao nhiêu thị trấn

 

Thị trấn Tân Phú
Thị trấn Vĩnh An
Thị trấn Định Quán
Thị trấn Trảng Bom
Thị trấn Dầu Giây
Thị trấn Long Thành
Thị trấn Gia Ray
Thị trấn Hiệp Phước

Tỉnh Đồng Nai có bao nhiêu xã

Xã Long Hưng
Xã Bình Lộc
Xã Bảo Quang
Xã Bàu Trâm
Xã Hàng Gòn
Xã Dak Lua
Xã Nam Cát Tiên
Xã Phú An
Xã Núi Tượng
Xã Tà Lài
Xã Phú Lập
Xã Phú Sơn
Xã Phú Thịnh
Xã Thanh Sơn
Xã Phú Trung
Xã Phú Xuân
Xã Phú Lộc
Xã Phú Lâm
Xã Phú Bình
Xã Phú Thanh
Xã Trà Cổ
Xã Phú Điền
Xã Phú Lý
Xã Trị An
Xã Tân An
Xã Vĩnh Tân
Xã Bình Lợi
Xã Thạnh Phú
Xã Thiện Tân
Xã Tân Bình
Xã Bình Hòa
Xã Mã Đà
Xã Hiếu Liêm
Xã Thanh Sơn
Xã Phú Tân
Xã Phú Vinh
Xã Phú Lợi
Xã Phú Hòa
Xã Ngọc Định
Xã La Ngà
Xã Gia Canh
Xã Phú Ngọc
Xã Phú Cường
Xã Túc Trưng
Xã Phú Túc
Xã Suối Nho
Xã Thanh Bình
Xã Cây Gáo
Xã Bàu Hàm
Xã Sông Thao
Xã Sông Trầu
Xã Đông Hoà
Xã Bắc Sơn
Xã Hố Nai 3
Xã Tây Hoà
Xã Bình Minh
Xã Trung Hoà
Xã Đồi 61
Xã Hưng Thịnh
Xã Quảng Tiến
Xã Giang Điền
Xã An Viễn
Xã Gia Tân 1
Xã Gia Tân 2
Xã Gia Tân 3
Xã Gia Kiệm
Xã Quang Trung
Xã Bàu Hàm 2
Xã Hưng Lộc
Xã Lộ 25
Xã Xuân Thiện
Xã Sông Nhạn
Xã Xuân Quế
Xã Nhân Nghĩa
Xã Xuân Đường
Xã Long Giao
Xã Xuân Mỹ
Xã Thừa Đức
Xã Bảo Bình
Xã Xuân Bảo
Xã Xuân Tây
Xã Xuân Đông
Xã Sông Ray
Xã Lâm San
Xã An Phước
Xã Bình An
Xã Long Đức
Xã Lộc An
Xã Bình Sơn
Xã Tam An
Xã Cẩm Đường
Xã Long An
Xã Bàu Cạn
Xã Long Phước
Xã Phước Bình
Xã Tân Hiệp
Xã Phước Thái
Xã Xuân Bắc
Xã Suối Cao
Xã Xuân Thành
Xã Xuân Thọ
Xã Xuân Trường
Xã Xuân Hòa
Xã Xuân Hưng
Xã Xuân Tâm
Xã Suối Cát
Xã Xuân Hiệp
Xã Xuân Phú
Xã Xuân Định
Xã Bảo Hoà
Xã Lang Minh
Xã Phước Thiền
Xã Long Tân
Xã Đại Phước
Xã Phú Hữu
Xã Phú Hội
Xã Phú Thạnh
Xã Phú Đông
Xã Long Thọ
Xã Vĩnh Thanh
Xã Phước Khánh
Xã Phước An

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here