Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Hòa Bình hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố, 9 huyện ) và Cấp xã ( 10 thị trấn, 10 phường và 131 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Hòa Bình Ở Đâu ?

Tỉnh Hòa Bình có bao nhiêu huyện , thành phố

Thành phố Hòa Bình có bao nhiêu phường xã

Phường Thái Bình
Phường Tân Hòa
Phường Thịnh Lang
Phường Hữu Nghị
Phường Tân Thịnh
Phường Đồng Tiến
Phường Phương Lâm
Xã Yên Mông
Xã Sủ Ngòi
Phường Dân Chủ
Xã Hòa Bình
Phường Thống Nhất
Phường Kỳ Sơn
Xã Thịnh Minh
Xã Hợp Thành
Xã Quang Tiến
Xã Mông Hóa
Xã Trung Minh
Xã Độc Lập

Huyện Đà Bắc có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Đà Bắc
Xã Nánh Nghê
Xã Giáp Đắt
Xã Mường Chiềng
Xã Tân Pheo
Xã Đồng Chum
Xã Tân Minh
Xã Đoàn Kết
Xã Đồng Ruộng
Xã Tú Lý
Xã Trung Thành
Xã Yên Hòa
Xã Cao Sơn
Xã Toàn Sơn
Xã Hiền Lương
Xã Tiền Phong
Xã Vầy Nưa

Huyện Lương Sơn có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Lương Sơn
Xã Lâm Sơn
Xã Hòa Sơn
Xã Tân Vinh
Xã Nhuận Trạch
Xã Cao Sơn
Xã Cư Yên
Xã Liên Sơn
Xã Cao Dương
Xã Thanh Sơn
Xã Thanh Cao

Huyện Kim Bôi có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Bo
Xã Đú Sáng
Xã Hùng Sơn
Xã Bình Sơn
Xã Tú Sơn
Xã Vĩnh Tiến
Xã Đông Bắc
Xã Xuân Thủy
Xã Vĩnh Đồng
Xã Kim Lập
Xã Hợp Tiến
Xã Kim Bôi
Xã Nam Thượng
Xã Cuối Hạ
Xã Sào Báy
Xã Mi Hòa
Xã Nuông Dăm

Huyện Cao Phong có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Cao Phong
Xã Bình Thanh
Xã Thung Nai
Xã Bắc Phong
Xã Thu Phong
Xã Hợp Phong
Xã Tây Phong
Xã Dũng Phong
Xã Nam Phong
Xã Thạch Yên

Huyện Tân Lạc có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Mãn Đức
Xã Suối Hoa
Xã Phú Vinh
Xã Phú Cường
Xã Mỹ Hòa
Xã Quyết Chiến
Xã Phong Phú
Xã Tử Nê
Xã Thanh Hối
Xã Ngọc Mỹ
Xã Đông Lai
Xã Vân Sơn
Xã Nhân Mỹ
Xã Lỗ Sơn
Xã Ngổ Luông
Xã Gia Mô

Huyện Mai Châu có bao nhiêu xã thị trấn

Xã Tân Thành
Thị trấn Mai Châu
Xã Sơn Thủy
Xã Pà Cò
Xã Hang Kia
Xã Đồng Tân
Xã Cun Pheo
Xã Bao La
Xã Tòng Đậu
Xã Nà Phòn
Xã Săm Khóe
Xã Chiềng Châu
Xã Mai Hạ
Xã Thành Sơn
Xã Mai Hịch
Xã Vạn Mai

Huyện Lạc Sơn có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Vụ Bản
Xã Quý Hòa
Xã Miền Đồi
Xã Mỹ Thành
Xã Tuân Đạo
Xã Văn Nghĩa
Xã Văn Sơn
Xã Tân Lập
Xã Nhân Nghĩa
Xã Thượng Cốc
Xã Quyết Thắng
Xã Xuất Hóa
Xã Yên Phú
Xã Bình Hẻm
Xã Định Cư
Xã Chí Đạo
Xã Ngọc Sơn
Xã Hương Nhượng
Xã Vũ Bình
Xã Tự Do
Xã Yên Nghiệp
Xã Tân Mỹ
Xã Ân Nghĩa
Xã Ngọc Lâu

Huyện Yên Thủy có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Hàng Trạm
Xã Lạc Sỹ
Xã Lạc Lương
Xã Bảo Hiệu
Xã Đa Phúc
Xã Hữu Lợi
Xã Lạc Thịnh
Xã Đoàn Kết
Xã Phú Lai
Xã Yên Trị
Xã Ngọc Lương

Huyện Lạc Thủy có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Ba Hàng Đồi
Thị trấn Chi Nê
Xã Phú Nghĩa
Xã Phú Thành
Xã Hưng Thi
Xã Khoan Dụ
Xã Đồng Tâm
Xã Yên Bồng
Xã Thống Nhất
Xã An Bình

Tỉnh Hòa Bình có bao nhiêu phường

Phường Thái Bình
Phường Tân Hòa
Phường Thịnh Lang
Phường Hữu Nghị
Phường Tân Thịnh
Phường Đồng Tiến
Phường Phương Lâm
Phường Dân Chủ
Phường Thống Nhất
Phường Kỳ Sơn

Tỉnh Hòa Bình có bao nhiêu thị trấn

Thị trấn Đà Bắc
Thị trấn Lương Sơn
Thị trấn Bo
Thị trấn Cao Phong
Thị trấn Mãn Đức
Thị trấn Mai Châu
Thị trấn Vụ Bản
Thị trấn Hàng Trạm
Thị trấn Ba Hàng Đồi
Thị trấn Chi Nê

Tỉnh Hòa Bình có bao nhiêu xã

Xã Yên Mông
Xã Sủ Ngòi
Xã Hòa Bình
Xã Thịnh Minh
Xã Hợp Thành
Xã Quang Tiến
Xã Mông Hóa
Xã Trung Minh
Xã Độc Lập
Xã Nánh Nghê
Xã Giáp Đắt
Xã Mường Chiềng
Xã Tân Pheo
Xã Đồng Chum
Xã Tân Minh
Xã Đoàn Kết
Xã Đồng Ruộng
Xã Tú Lý
Xã Trung Thành
Xã Yên Hòa
Xã Cao Sơn
Xã Toàn Sơn
Xã Hiền Lương
Xã Tiền Phong
Xã Vầy Nưa
Xã Lâm Sơn
Xã Hòa Sơn
Xã Tân Vinh
Xã Nhuận Trạch
Xã Cao Sơn
Xã Cư Yên
Xã Liên Sơn
Xã Cao Dương
Xã Thanh Sơn
Xã Thanh Cao
Xã Đú Sáng
Xã Hùng Sơn
Xã Bình Sơn
Xã Tú Sơn
Xã Vĩnh Tiến
Xã Đông Bắc
Xã Xuân Thủy
Xã Vĩnh Đồng
Xã Kim Lập
Xã Hợp Tiến
Xã Kim Bôi
Xã Nam Thượng
Xã Cuối Hạ
Xã Sào Báy
Xã Mi Hòa
Xã Nuông Dăm
Xã Bình Thanh
Xã Thung Nai
Xã Bắc Phong
Xã Thu Phong
Xã Hợp Phong
Xã Tây Phong
Xã Dũng Phong
Xã Nam Phong
Xã Thạch Yên
Xã Suối Hoa
Xã Phú Vinh
Xã Phú Cường
Xã Mỹ Hòa
Xã Quyết Chiến
Xã Phong Phú
Xã Tử Nê
Xã Thanh Hối
Xã Ngọc Mỹ
Xã Đông Lai
Xã Vân Sơn
Xã Nhân Mỹ
Xã Lỗ Sơn
Xã Ngổ Luông
Xã Gia Mô
Xã Tân Thành
Xã Sơn Thủy
Xã Pà Cò
Xã Hang Kia
Xã Đồng Tân
Xã Cun Pheo
Xã Bao La
Xã Tòng Đậu
Xã Nà Phòn
Xã Săm Khóe
Xã Chiềng Châu
Xã Mai Hạ
Xã Thành Sơn
Xã Mai Hịch
Xã Vạn Mai
Xã Quý Hòa
Xã Miền Đồi
Xã Mỹ Thành
Xã Tuân Đạo
Xã Văn Nghĩa
Xã Văn Sơn
Xã Tân Lập
Xã Nhân Nghĩa
Xã Thượng Cốc
Xã Quyết Thắng
Xã Xuất Hóa
Xã Yên Phú
Xã Bình Hẻm
Xã Định Cư
Xã Chí Đạo
Xã Ngọc Sơn
Xã Hương Nhượng
Xã Vũ Bình
Xã Tự Do
Xã Yên Nghiệp
Xã Tân Mỹ
Xã Ân Nghĩa
Xã Ngọc Lâu
Xã Lạc Sỹ
Xã Lạc Lương
Xã Bảo Hiệu
Xã Đa Phúc
Xã Hữu Lợi
Xã Lạc Thịnh
Xã Đoàn Kết
Xã Phú Lai
Xã Yên Trị
Xã Ngọc Lương
Xã Phú Nghĩa
Xã Phú Thành
Xã Hưng Thi
Xã Khoan Dụ
Xã Đồng Tâm
Xã Yên Bồng
Xã Thống Nhất
Xã An Bình

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here