Các Huyện Của Tỉnh Khánh Hòa – Hành Chính Tỉnh Khánh Hòa

Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Khánh Hòa hiện nay có Cấp huyện (2 thành phố, 1 thị xã, 6 huyện ) và Cấp xã ( 6 thị trấn, 36phường và 98 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Khánh Hòa Ở Đâu ?

Tỉnh Khánh Hòa có bao nhiêu huyện , thành phố

Thành phố Nha Trang có bao nhiêu phường xã

1 Phường Vĩnh Hòa
2 Phường Vĩnh Hải
3 Phường Vĩnh Phước
4 Phường Ngọc Hiệp
5 Phường Vĩnh Thọ
6 Phường Xương Huân
7 Phường Vạn Thắng
8 Phường Vạn Thạnh
9 Phường Phương Sài
10 Phường Phương Sơn
11 Phường Phước Hải
12 Phường Phước Tân
13 Phường Lộc Thọ
14 Phường Phước Tiến
15 Phường Tân Lập
16 Phường Phước Hòa
17 Phường Vĩnh Nguyên
18 Phường Phước Long
19 Phường Vĩnh Trường
20 Xã Vĩnh Lương
21 Xã Vĩnh Phương
22 Xã Vĩnh Ngọc
23 Xã Vĩnh Thạnh
24 Xã Vĩnh Trung
25 Xã Vĩnh Hiệp
26 Xã Vĩnh Thái
27 Xã Phước Đồng
  Các Quận Huyện Của Thành Phố Hồ Chí Minh – Hành Chính TP HCM

Thành phố Cam Ranh có bao nhiêu phường xã

1 Phường Cam Nghĩa
2 Phường Cam Phúc Bắc
3 Phường Cam Phúc Nam
4 Phường Cam Lộc
5 Phường Cam Phú
6 Phường Ba Ngòi
7 Phường Cam Thuận
8 Phường Cam Lợi
9 Phường Cam Linh
10 Xã Cam Thành Nam
11 Xã Cam Phước Đông
12 Xã Cam Thịnh Tây
13 Xã Cam Thịnh Đông
14 Xã Cam Lập
15 Xã Cam Bình

Huyện Cam Lâm có bao nhiêu xã thị trấn

1 Xã Cam Tân
2 Xã Cam Hòa
3 Xã Cam Hải Đông
4 Xã Cam Hải Tây
5 Xã Sơn Tân
6 Xã Cam Hiệp Bắc
7 Thị trấn Cam Đức
8 Xã Cam Hiệp Nam
9 Xã Cam Phước Tây
10 Xã Cam Thành Bắc
11 Xã Cam An Bắc
12 Xã Cam An Nam
13 Xã Suối Cát
14 Xã Suối Tân

Huyện Vạn Ninh có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Vạn Giã
2 Xã Đại Lãnh
3 Xã Vạn Phước
4 Xã Vạn Long
5 Xã Vạn Bình
6 Xã Vạn Thọ
7 Xã Vạn Khánh
8 Xã Vạn Phú
9 Xã Vạn Lương
10 Xã Vạn Thắng
11 Xã Vạn Thạnh
12 Xã Xuân Sơn
13 Xã Vạn Hưng

Thị xã Ninh Hòa có bao nhiêu phường xã

1 Phường Ninh Hiệp
2 Xã Ninh Sơn
3 Xã Ninh Tây
4 Xã Ninh Thượng
5 Xã Ninh An
6 Phường Ninh Hải
7 Xã Ninh Thọ
8 Xã Ninh Trung
9 Xã Ninh Sim
10 Xã Ninh Xuân
11 Xã Ninh Thân
12 Phường Ninh Diêm
13 Xã Ninh Đông
14 Phường Ninh Thủy
15 Phường Ninh Đa
16 Xã Ninh Phụng
17 Xã Ninh Bình
18 Xã Ninh Phước
19 Xã Ninh Phú
20 Xã Ninh Tân
21 Xã Ninh Quang
22 Phường Ninh Giang
23 Phường Ninh Hà
24 Xã Ninh Hưng
25 Xã Ninh Lộc
26 Xã Ninh Ích
27 Xã Ninh Vân

Huyện Khánh Vĩnh có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Khánh Vĩnh
2 Xã Khánh Hiệp
3 Xã Khánh Bình
4 Xã Khánh Trung
5 Xã Khánh Đông
6 Xã Khánh Thượng
7 Xã Khánh Nam
8 Xã Sông Cầu
9 Xã Giang Ly
10 Xã Cầu Bà
11 Xã Liên Sang
12 Xã Khánh Thành
13 Xã Khánh Phú
14 Xã Sơn Thái
  Các Huyện Của Tỉnh Ninh Bình – Hành Chính Tỉnh Ninh Bình

Huyện Diên Khánh có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Diên Khánh
2 Xã Diên Lâm
3 Xã Diên Điền
4 Xã Diên Xuân
5 Xã Diên Sơn
6 Xã Diên Đồng
7 Xã Diên Phú
8 Xã Diên Thọ
9 Xã Diên Phước
10 Xã Diên Lạc
11 Xã Diên Tân
12 Xã Diên Hòa
13 Xã Diên Thạnh
14 Xã Diên Toàn
15 Xã Diên An
16 Xã Bình Lộc
17 Xã Suối Hiệp
18 Xã Suối Tiên

Huyện Khánh Sơn có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Tô Hạp
2 Xã Thành Sơn
3 Xã Sơn Lâm
4 Xã Sơn Hiệp
5 Xã Sơn Bình
6 Xã Sơn Trung
7 Xã Ba Cụm Bắc
8 Xã Ba Cụm Nam

Huyện Trường Sa có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Trường Sa
2 Xã Song Tử Tây
3 Xã Sinh Tồn

Tỉnh Khánh Hòa có bao nhiêu phường

Phường Vĩnh Hòa
Phường Vĩnh Hải
Phường Vĩnh Phước
Phường Ngọc Hiệp
Phường Vĩnh Thọ
Phường Xương Huân
Phường Vạn Thắng
Phường Vạn Thạnh
Phường Phương Sài
Phường Phương Sơn
Phường Phước Hải
Phường Phước Tân
Phường Lộc Thọ
Phường Phước Tiến
Phường Tân Lập
Phường Phước Hòa
Phường Vĩnh Nguyên
Phường Phước Long
Phường Vĩnh Trường
Phường Cam Nghĩa
Phường Cam Phúc Bắc
Phường Cam Phúc Nam
Phường Cam Lộc
Phường Cam Phú
Phường Ba Ngòi
Phường Cam Thuận
Phường Cam Lợi
Phường Cam Linh
Phường Ninh Hiệp
Phường Ninh Hải
Phường Ninh Diêm
Phường Ninh Thủy
Phường Ninh Đa
Phường Ninh Giang
Phường Ninh Hà

Tỉnh Khánh Hòa có bao nhiêu thị trấn

1 Thị trấn Cam Đức
2 Thị trấn Vạn Giã
3 Thị trấn Khánh Vĩnh
4 Thị trấn Diên Khánh
5 Thị trấn Tô Hạp
6 Thị trấn Trường Sa

Tỉnh Khánh Hòa có bao nhiêu xã

1 Xã Vĩnh Lương
2 Xã Vĩnh Phương
3 Xã Vĩnh Ngọc
4 Xã Vĩnh Thạnh
5 Xã Vĩnh Trung
6 Xã Vĩnh Hiệp
7 Xã Vĩnh Thái
8 Xã Phước Đồng
9 Xã Cam Thành Nam
10 Xã Cam Phước Đông
11 Xã Cam Thịnh Tây
12 Xã Cam Thịnh Đông
13 Xã Cam Lập
14 Xã Cam Bình
15 Xã Cam Tân
16 Xã Cam Hòa
17 Xã Cam Hải Đông
18 Xã Cam Hải Tây
19 Xã Sơn Tân
20 Xã Cam Hiệp Bắc
21 Xã Cam Hiệp Nam
22 Xã Cam Phước Tây
23 Xã Cam Thành Bắc
24 Xã Cam An Bắc
25 Xã Cam An Nam
26 Xã Suối Cát
27 Xã Suối Tân
28 Xã Đại Lãnh
29 Xã Vạn Phước
30 Xã Vạn Long
31 Xã Vạn Bình
32 Xã Vạn Thọ
33 Xã Vạn Khánh
34 Xã Vạn Phú
35 Xã Vạn Lương
36 Xã Vạn Thắng
37 Xã Vạn Thạnh
38 Xã Xuân Sơn
39 Xã Vạn Hưng
40 Xã Ninh Sơn
41 Xã Ninh Tây
42 Xã Ninh Thượng
43 Xã Ninh An
44 Xã Ninh Thọ
45 Xã Ninh Trung
46 Xã Ninh Sim
47 Xã Ninh Xuân
48 Xã Ninh Thân
49 Xã Ninh Đông
50 Xã Ninh Phụng
51 Xã Ninh Bình
52 Xã Ninh Phước
53 Xã Ninh Phú
54 Xã Ninh Tân
55 Xã Ninh Quang
56 Xã Ninh Hưng
57 Xã Ninh Lộc
58 Xã Ninh Ích
59 Xã Ninh Vân
60 Xã Khánh Hiệp
61 Xã Khánh Bình
62 Xã Khánh Trung
63 Xã Khánh Đông
64 Xã Khánh Thượng
65 Xã Khánh Nam
66 Xã Sông Cầu
67 Xã Giang Ly
68 Xã Cầu Bà
69 Xã Liên Sang
70 Xã Khánh Thành
71 Xã Khánh Phú
72 Xã Sơn Thái
73 Xã Diên Lâm
74 Xã Diên Điền
75 Xã Diên Xuân
76 Xã Diên Sơn
77 Xã Diên Đồng
78 Xã Diên Phú
79 Xã Diên Thọ
80 Xã Diên Phước
81 Xã Diên Lạc
82 Xã Diên Tân
83 Xã Diên Hòa
84 Xã Diên Thạnh
85 Xã Diên Toàn
86 Xã Diên An
87 Xã Bình Lộc
88 Xã Suối Hiệp
89 Xã Suối Tiên
90 Xã Thành Sơn
91 Xã Sơn Lâm
92 Xã Sơn Hiệp
93 Xã Sơn Bình
94 Xã Sơn Trung
95 Xã Ba Cụm Bắc
96 Xã Ba Cụm Nam
97 Xã Song Tử Tây
98 Xã Sinh Tồn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here