Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Kon Tum hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố, 9 huyện ) và Cấp xã ( 7 thị trấn, 10 phường và 85 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Kom Tum Ở Đâu ?

Tỉnh Kon Tum có bao nhiêu huyện Thành Phố

Thành phố Kon Tum có bao nhiêu phường xã

1 Phường Quang Trung
2 Phường Duy Tân
3 Phường Quyết Thắng
4 Phường Trường Chinh
5 Phường Thắng Lợi
6 Phường Ngô Mây
7 Phường Thống Nhất
8 Phường Lê Lợi
9 Phường Nguyễn Trãi
10 Phường Trần Hưng Đạo
11 Xã Đắk Cấm
12 Xã Kroong
13 Xã Ngọk Bay
14 Xã Vinh Quang
15 Xã Đắk Blà
16 Xã Ia Chim
17 Xã Đăk Năng
18 Xã Đoàn Kết
19 Xã Chư Hreng
20 Xã Đắk Rơ Wa
21 Xã Hòa Bình

Huyện Đắk Glei có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Đắk Glei
2 Xã Đắk Blô
3 Xã Đắk Man
4 Xã Đắk Nhoong
5 Xã Đắk Pék
6 Xã Đắk Choong
7 Xã Xốp
8 Xã Mường Hoong
9 Xã Ngọc Linh
10 Xã Đắk Long
11 Xã Đắk KRoong
12 Xã Đắk Môn

Huyện Ngọc Hồi có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Plei Kần
2 Xã Đắk Ang
3 Xã Đắk Dục
4 Xã Đắk Nông
5 Xã Đắk Xú
6 Xã Đắk Kan
7 Xã Bờ Y
8 Xã Sa Loong

Huyện Đắk Tô có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Đắk Tô
2 Xã Đắk Rơ Nga
3 Xã Ngọk Tụ
4 Xã Đắk Trăm
5 Xã Văn Lem
6 Xã Kon Đào
7 Xã Tân Cảnh
8 Xã Diên Bình
9 Xã Pô Kô

Huyện Kon Plông có bao nhiêu xã thị trấn

1 Xã Đắk Nên
2 Xã Đắk Ring
3 Xã Măng Buk
4 Xã Đắk Tăng
5 Xã Ngok Tem
6 Xã Pờ Ê
7 Xã Măng Cành
8 Thị trấn Măng Đen
9 Xã Hiếu

Huyện Kon Rẫy có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Đắk Rve
2 Xã Đắk Kôi
3 Xã Đắk Tơ Lung
4 Xã Đắk Ruồng
5 Xã Đắk Pne
6 Xã Đắk Tờ Re
7 Xã Tân Lập

Huyện Đắk Hà có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Đắk Hà
2 Xã Đắk PXi
3 Xã Đăk Long
4 Xã Đắk HRing
5 Xã Đắk Ui
6 Xã Đăk Ngọk
7 Xã Đắk Mar
8 Xã Ngok Wang
9 Xã Ngok Réo
10 Xã Hà Mòn
11 Xã Đắk La

Huyện Sa Thầy có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Sa Thầy
2 Xã Rơ Kơi
3 Xã Sa Nhơn
4 Xã Hơ Moong
5 Xã Mô Rai
6 Xã Sa Sơn
7 Xã Sa Nghĩa
8 Xã Sa Bình
9 Xã Ya Xiêr
10 Xã Ya Tăng
11 Xã Ya ly

Huyện Tu Mơ Rông có bao nhiêu xã thị trấn

1 Xã Ngọc Lây
2 Xã Đắk Na
3 Xã Măng Ri
4 Xã Ngọc Yêu
5 Xã Đắk Sao
6 Xã Đắk Rơ Ông
7 Xã Đắk Tờ Kan
8 Xã Tu Mơ Rông
9 Xã Đắk Hà
10 Xã Tê Xăng
11 Xã Văn Xuôi

Huyện Ia H’ Drai có bao nhiêu xã

1 Xã Ia Đal
2 Xã Ia Dom
3 Xã Ia Tơi

Tỉnh Kom Tum có bao nhiêu phường

1 Phường Quang Trung
2 Phường Duy Tân
3 Phường Quyết Thắng
4 Phường Trường Chinh
5 Phường Thắng Lợi
6 Phường Ngô Mây
7 Phường Thống Nhất
8 Phường Lê Lợi
9 Phường Nguyễn Trãi
10 Phường Trần Hưng Đạo

Tỉnh Kom Tum có bao nhiêu thị trấn

1 Thị trấn Đắk Glei
2 Thị trấn Plei Kần
3 Thị trấn Đắk Tô
4 Thị trấn Măng Đen
5 Thị trấn Đắk Rve
6 Thị trấn Đắk Hà
7 Thị trấn Sa Thầy

Tỉnh Kom Tum có bao nhiêu xã

1 Xã Đắk Cấm
2 Xã Kroong
3 Xã Ngọk Bay
4 Xã Vinh Quang
5 Xã Đắk Blà
6 Xã Ia Chim
7 Xã Đăk Năng
8 Xã Đoàn Kết
9 Xã Chư Hreng
10 Xã Đắk Rơ Wa
11 Xã Hòa Bình
12 Xã Đắk Blô
13 Xã Đắk Man
14 Xã Đắk Nhoong
15 Xã Đắk Pék
16 Xã Đắk Choong
17 Xã Xốp
18 Xã Mường Hoong
19 Xã Ngọc Linh
20 Xã Đắk Long
21 Xã Đắk KRoong
22 Xã Đắk Môn
23 Xã Đắk Ang
24 Xã Đắk Dục
25 Xã Đắk Nông
26 Xã Đắk Xú
27 Xã Đắk Kan
28 Xã Bờ Y
29 Xã Sa Loong
30 Xã Đắk Rơ Nga
31 Xã Ngọk Tụ
32 Xã Đắk Trăm
33 Xã Văn Lem
34 Xã Kon Đào
35 Xã Tân Cảnh
36 Xã Diên Bình
37 Xã Pô Kô
38 Xã Đắk Nên
39 Xã Đắk Ring
40 Xã Măng Buk
41 Xã Đắk Tăng
42 Xã Ngok Tem
43 Xã Pờ Ê
44 Xã Măng Cành
45 Xã Hiếu
46 Xã Đắk Kôi
47 Xã Đắk Tơ Lung
48 Xã Đắk Ruồng
49 Xã Đắk Pne
50 Xã Đắk Tờ Re
51 Xã Tân Lập
52 Xã Đắk PXi
53 Xã Đăk Long
54 Xã Đắk HRing
55 Xã Đắk Ui
56 Xã Đăk Ngọk
57 Xã Đắk Mar
58 Xã Ngok Wang
59 Xã Ngok Réo
60 Xã Hà Mòn
61 Xã Đắk La
62 Xã Rơ Kơi
63 Xã Sa Nhơn
64 Xã Hơ Moong
65 Xã Mô Rai
66 Xã Sa Sơn
67 Xã Sa Nghĩa
68 Xã Sa Bình
69 Xã Ya Xiêr
70 Xã Ya Tăng
71 Xã Ya ly
72 Xã Ngọc Lây
73 Xã Đắk Na
74 Xã Măng Ri
75 Xã Ngọc Yêu
76 Xã Đắk Sao
77 Xã Đắk Rơ Ông
78 Xã Đắk Tờ Kan
79 Xã Tu Mơ Rông
80 Xã Đắk Hà
81 Xã Tê Xăng
82 Xã Văn Xuôi
83 Xã Ia Đal
84 Xã Ia Dom
85 Xã Ia Tơi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here