Các Huyện Của Tỉnh Lâm Đồng – Hành Chính Tỉnh Lâm Đồng

Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Lâm Đồng hiện nay có Cấp huyện (2 thành phố, 10 huyện ) và Cấp xã ( 13 thị trấn, 18 phường và 111 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Lâm Đồng Ở Đâu ?

Tỉnh Lâm Đồng có bao nhiêu huyện , thành phố

  Các Huyện Và Xã Của Tỉnh An Giang

Thành phố Đà Lạt có bao nhiêu phường xã

1 Phường 7
2 Phường 8
3 Phường 12
4 Phường 9
5 Phường 2
6 Phường 1
7 Phường 6
8 Phường 5
9 Phường 4
10 Phường 10
11 Phường 11
12 Phường 3
13 Xã Xuân Thọ
14 Xã Tà Nung
15 Xã Trạm Hành
16 Xã Xuân Trường

Thành phố Bảo Lộc có bao nhiêu phường xã

1 Phường Lộc Phát
2 Phường Lộc Tiến
3 Phường 2
4 Phường 1
5 Phường B’lao
6 Phường Lộc Sơn
7 Xã Đạm Bri
8 Xã Lộc Thanh
9 Xã Lộc Nga
10 Xã Lộc Châu
11 Xã Đại Lào

Huyện Đam Rông có bao nhiêu xã thị trấn

1 Xã Đạ Tông
2 Xã Đạ Long
3 Xã Đạ M’ Rong
4 Xã Liêng Srônh
5 Xã Đạ Rsal
6 Xã Rô Men
7 Xã Phi Liêng
8 Xã Đạ K’ Nàng
9 Thị trấn Lạc Dương
10 Xã Đạ Chais
11 Xã Đạ Nhim
12 Xã Đưng KNớ
13 Xã Lát
14 Xã Đạ Sar

Huyện Lâm Hà có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Nam Ban
2 Thị trấn Đinh Văn
3 Xã Phú Sơn
4 Xã Phi Tô
5 Xã Mê Linh
6 Xã Đạ Đờn
7 Xã Phúc Thọ
8 Xã Đông Thanh
9 Xã Gia Lâm
10 Xã Tân Thanh
11 Xã Tân Văn
12 Xã Hoài Đức
13 Xã Tân Hà
14 Xã Liên Hà
15 Xã Đan Phượng
16 Xã Nam Hà

Huyện Đơn Dương có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn D’Ran
2 Thị trấn Thạnh Mỹ
3 Xã Lạc Xuân
4 Xã Đạ Ròn
5 Xã Lạc Lâm
6 Xã Ka Đô
7 Xã Quảng Lập
8 Xã Ka Đơn
9 Xã Tu Tra
10 Xã Pró

Huyện Đức Trọng có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Liên Nghĩa
2 Xã Hiệp An
3 Xã Liên Hiệp
4 Xã Hiệp Thạnh
5 Xã Bình Thạnh
6 Xã N’Thol Hạ
7 Xã Tân Hội
8 Xã Tân Thành
9 Xã Phú Hội
10 Xã Ninh Gia
11 Xã Tà Năng
12 Xã Đa Quyn
13 Xã Tà Hine
14 Xã Đà Loan
15 Xã Ninh Loan

Huyện Di Linh có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Di Linh
2 Xã Đinh Trang Thượng
3 Xã Tân Thượng
4 Xã Tân Lâm
5 Xã Tân Châu
6 Xã Tân Nghĩa
7 Xã Gia Hiệp
8 Xã Đinh Lạc
9 Xã Tam Bố
10 Xã Đinh Trang Hòa
11 Xã Liên Đầm
12 Xã Gung Ré
13 Xã Bảo Thuận
14 Xã Hòa Ninh
15 Xã Hòa Trung
16 Xã Hòa Nam
17 Xã Hòa Bắc
18 Xã Sơn Điền
19 Xã Gia Bắc
  Các Huyện Của Tỉnh Vĩnh Phúc – Hành Chính Tỉnh Vĩnh Phúc

Huyện Bảo Lâm có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Lộc Thắng
2 Xã Lộc Bảo
3 Xã Lộc Lâm
4 Xã Lộc Phú
5 Xã Lộc Bắc
6 Xã B’ Lá
7 Xã Lộc Ngãi
8 Xã Lộc Quảng
9 Xã Lộc Tân
10 Xã Lộc Đức
11 Xã Lộc An
12 Xã Tân Lạc
13 Xã Lộc Thành
14 Xã Lộc Nam

Huyện Đạ Huoai có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Đạ M’ri
2 Thị trấn Ma Đa Guôi
3 Xã Hà Lâm
4 Xã Đạ Tồn
5 Xã Đạ Oai
6 Xã Đạ Ploa
7 Xã Ma Đa Guôi
8 Xã Đoàn Kết
9 Xã Phước Lộc

Huyện Đạ Tẻh có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Đạ Tẻh
2 Xã An Nhơn
3 Xã Quốc Oai
4 Xã Mỹ Đức
5 Xã Quảng Trị
6 Xã Đạ Lây
7 Xã Triệu Hải
8 Xã Đạ Kho
9 Xã Đạ Pal

Huyện Cát Tiên có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Cát Tiên
2 Xã Tiên Hoàng
3 Xã Phước Cát 2
4 Xã Gia Viễn
5 Xã Nam Ninh
6 Thị trấn Phước Cát
7 Xã Đức Phổ
8 Xã Quảng Ngãi
9 Xã Đồng Nai Thượng

Tỉnh Lâm Đồng có bao nhiêu phường

 

1 Phường 7
2 Phường 8
3 Phường 12
4 Phường 9
5 Phường 2
6 Phường 1
7 Phường 6
8 Phường 5
9 Phường 4
10 Phường 10
11 Phường 11
12 Phường 3
13 Phường Lộc Phát
14 Phường Lộc Tiến
15 Phường 2
16 Phường 1
17 Phường B’lao
18 Phường Lộc Sơn

Tỉnh Lâm Đồng có bao nhiêu thị trấn

1 Thị trấn Lạc Dương
2 Thị trấn Nam Ban
3 Thị trấn Đinh Văn
4 Thị trấn D’Ran
5 Thị trấn Thạnh Mỹ
6 Thị trấn Liên Nghĩa
7 Thị trấn Di Linh
8 Thị trấn Lộc Thắng
9 Thị trấn Đạ M’ri
10 Thị trấn Ma Đa Guôi
11 Thị trấn Đạ Tẻh
12 Thị trấn Cát Tiên
13 Thị trấn Phước Cát
  Các Huyện Của Tỉnh Bắc Giang - Hành Chính Tỉnh Bắc Giang

Tỉnh Lâm Đồng có bao nhiêu xã

1 Xã Xuân Thọ
2 Xã Tà Nung
3 Xã Trạm Hành
4 Xã Xuân Trường
5 Xã Đạm Bri
6 Xã Lộc Thanh
7 Xã Lộc Nga
8 Xã Lộc Châu
9 Xã Đại Lào
10 Xã Đạ Tông
11 Xã Đạ Long
12 Xã Đạ M’ Rong
13 Xã Liêng Srônh
14 Xã Đạ Rsal
15 Xã Rô Men
16 Xã Phi Liêng
17 Xã Đạ K’ Nàng
18 Xã Đạ Chais
19 Xã Đạ Nhim
20 Xã Đưng KNớ
21 Xã Lát
22 Xã Đạ Sar
23 Xã Phú Sơn
24 Xã Phi Tô
25 Xã Mê Linh
26 Xã Đạ Đờn
27 Xã Phúc Thọ
28 Xã Đông Thanh
29 Xã Gia Lâm
30 Xã Tân Thanh
31 Xã Tân Văn
32 Xã Hoài Đức
33 Xã Tân Hà
34 Xã Liên Hà
35 Xã Đan Phượng
36 Xã Nam Hà
37 Xã Lạc Xuân
38 Xã Đạ Ròn
39 Xã Lạc Lâm
40 Xã Ka Đô
41 Xã Quảng Lập
42 Xã Ka Đơn
43 Xã Tu Tra
44 Xã Pró
45 Xã Hiệp An
46 Xã Liên Hiệp
47 Xã Hiệp Thạnh
48 Xã Bình Thạnh
49 Xã N’Thol Hạ
50 Xã Tân Hội
51 Xã Tân Thành
52 Xã Phú Hội
53 Xã Ninh Gia
54 Xã Tà Năng
55 Xã Đa Quyn
56 Xã Tà Hine
57 Xã Đà Loan
58 Xã Ninh Loan
59 Xã Đinh Trang Thượng
60 Xã Tân Thượng
61 Xã Tân Lâm
62 Xã Tân Châu
63 Xã Tân Nghĩa
64 Xã Gia Hiệp
65 Xã Đinh Lạc
66 Xã Tam Bố
67 Xã Đinh Trang Hòa
68 Xã Liên Đầm
69 Xã Gung Ré
70 Xã Bảo Thuận
71 Xã Hòa Ninh
72 Xã Hòa Trung
73 Xã Hòa Nam
74 Xã Hòa Bắc
75 Xã Sơn Điền
76 Xã Gia Bắc
77 Xã Lộc Bảo
78 Xã Lộc Lâm
79 Xã Lộc Phú
80 Xã Lộc Bắc
81 Xã B’ Lá
82 Xã Lộc Ngãi
83 Xã Lộc Quảng
84 Xã Lộc Tân
85 Xã Lộc Đức
86 Xã Lộc An
87 Xã Tân Lạc
88 Xã Lộc Thành
89 Xã Lộc Nam
90 Xã Hà Lâm
91 Xã Đạ Tồn
92 Xã Đạ Oai
93 Xã Đạ Ploa
94 Xã Ma Đa Guôi
95 Xã Đoàn Kết
96 Xã Phước Lộc
97 Xã An Nhơn
98 Xã Quốc Oai
99 Xã Mỹ Đức
100 Xã Quảng Trị
101 Xã Đạ Lây
102 Xã Triệu Hải
103 Xã Đạ Kho
104 Xã Đạ Pal
105 Xã Tiên Hoàng
106 Xã Phước Cát 2
107 Xã Gia Viễn
108 Xã Nam Ninh
109 Xã Đức Phổ
110 Xã Quảng Ngãi
111 Xã Đồng Nai Thượng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here