Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Lạng Sơn hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố, 10 huyện ) và Cấp xã ( 14 thị trấn, 5 phường và 181xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Lạng Sơn Ở Đâu ?

Tỉnh Lạng Sơn có bao nhiêu huyện thành phố

Thành phố Lạng Sơn có bao nhiêu phường xã

1 Phường Hoàng Văn Thụ
2 Phường Tam Thanh
3 Phường Vĩnh Trại
4 Phường Đông Kinh
5 Phường Chi Lăng
6 Xã Hoàng Đồng
7 Xã Quảng Lạc
8 Xã Mai Pha

Huyện Tràng Định có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Thất Khê
2 Xã Khánh Long
3 Xã Đoàn Kết
4 Xã Quốc Khánh
5 Xã Vĩnh Tiến
6 Xã Cao Minh
7 Xã Chí Minh
8 Xã Tri Phương
9 Xã Tân Tiến
10 Xã Tân Yên
11 Xã Đội Cấn
12 Xã Tân Minh
13 Xã Kim Đồng
14 Xã Chi Lăng
15 Xã Trung Thành
16 Xã Đại Đồng
17 Xã Đào Viên
18 Xã Đề Thám
19 Xã Kháng Chiến
20 Xã Hùng Sơn
21 Xã Quốc Việt
22 Xã Hùng Việt

Huyện Bình Gia có bao nhiêu xã thị trấn

1 Xã Hưng Đạo
2 Xã Vĩnh Yên
3 Xã Hoa Thám
4 Xã Quý Hòa
5 Xã Hồng Phong
6 Xã Yên Lỗ
7 Xã Thiện Hòa
8 Xã Quang Trung
9 Xã Thiện Thuật
10 Xã Minh Khai
11 Xã Thiện Long
12 Xã Hoàng Văn Thụ
13 Xã Hòa Bình
14 Xã Mông Ân
15 Xã Tân Hòa
16 Thị trấn Bình Gia
17 Xã Hồng Thái
18 Xã Bình La
19 Xã Tân Văn

Huyện Văn Lãng có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Na Sầm
2 Xã Trùng Khánh
3 Xã Bắc La
4 Xã Thụy Hùng
5 Xã Bắc Hùng
6 Xã Tân Tác
7 Xã Thanh Long
8 Xã Hội Hoan
9 Xã Bắc Việt
10 Xã Hoàng Việt
11 Xã Gia Miễn
12 Xã Thành Hòa
13 Xã Tân Thanh
14 Xã Tân Mỹ
15 Xã Hồng Thái
16 Xã Hoàng Văn Thụ
17 Xã Nhạc Kỳ

Huyện Cao Lộc có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Đồng Đăng
2 Thị trấn Cao Lộc
3 Xã Bảo Lâm
4 Xã Thanh Lòa
5 Xã Cao Lâu
6 Xã Thạch Đạn
7 Xã Xuất Lễ
8 Xã Hồng Phong
9 Xã Thụy Hùng
10 Xã Lộc Yên
11 Xã Phú Xá
12 Xã Bình Trung
13 Xã Hải Yến
14 Xã Hòa Cư
15 Xã Hợp Thành
16 Xã Công Sơn
17 Xã Gia Cát
18 Xã Mẫu Sơn
19 Xã Xuân Long
20 Xã Tân Liên
21 Xã Yên Trạch
22 Xã Tân Thành

Huyện Văn Quan có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Văn Quan
2 Xã Trấn Ninh
3 Xã Liên Hội
4 Xã Hòa Bình
5 Xã Tú Xuyên
6 Xã Điềm He
7 Xã An Sơn
8 Xã Khánh Khê
9 Xã Lương Năng
10 Xã Đồng Giáp
11 Xã Bình Phúc
12 Xã Tràng Các
13 Xã Tân Đoàn
14 Xã Tri Lễ
15 Xã Tràng Phái
16 Xã Yên Phúc
17 Xã Hữu Lễ

Huyện Bắc Sơn có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Bắc Sơn
2 Xã Long Đống
3 Xã Vạn Thủy
4 Xã Đồng ý
5 Xã Tân Tri
6 Xã Bắc Quỳnh
7 Xã Hưng Vũ
8 Xã Tân Lập
9 Xã Vũ Sơn
10 Xã Chiêu Vũ
11 Xã Tân Hương
12 Xã Chiến Thắng
13 Xã Vũ Lăng
14 Xã Trấn Yên
15 Xã Vũ Lễ
16 Xã Nhất Hòa
17 Xã Tân Thành
18 Xã Nhất Tiến

Huyện Hữu Lũng có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Hữu Lũng
2 Xã Hữu Liên
3 Xã Yên Bình
4 Xã Quyết Thắng
5 Xã Hòa Bình
6 Xã Yên Thịnh
7 Xã Yên Sơn
8 Xã Thiện Tân
9 Xã Yên Vượng
10 Xã Minh Tiến
11 Xã Nhật Tiến
12 Xã Thanh Sơn
13 Xã Đồng Tân
14 Xã Cai Kinh
15 Xã Hòa Lạc
16 Xã Vân Nham
17 Xã Đồng Tiến
18 Xã Tân Thành
19 Xã Hòa Sơn
20 Xã Minh Sơn
21 Xã Hồ Sơn
22 Xã Sơn Hà
23 Xã Minh Hòa
24 Xã Hòa Thắng

Huyện Chi Lăng có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Đồng Mỏ
2 Thị trấn Chi Lăng
3 Xã Vân An
4 Xã Vân Thủy
5 Xã Gia Lộc
6 Xã Bắc Thủy
7 Xã Chiến Thắng
8 Xã Mai Sao
9 Xã Bằng Hữu
10 Xã Thượng Cường
11 Xã Bằng Mạc
12 Xã Nhân Lý
13 Xã Lâm Sơn
14 Xã Liên Sơn
15 Xã Vạn Linh
16 Xã Hòa Bình
17 Xã Hữu Kiên
18 Xã Quan Sơn
19 Xã Y Tịch
20 Xã Chi Lăng

Huyện Lộc Bình có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Na Dương
2 Thị trấn Lộc Bình
3 Xã Mẫu Sơn
4 Xã Yên Khoái
5 Xã Khánh Xuân
6 Xã Tú Mịch
7 Xã Hữu Khánh
8 Xã Đồng Bục
9 Xã Tam Gia
10 Xã Tú Đoạn
11 Xã Khuất Xá
12 Xã Tĩnh Bắc
13 Xã Thống Nhất
14 Xã Sàn Viên
15 Xã Đông Quan
16 Xã Minh Hiệp
17 Xã Hữu Lân
18 Xã Lợi Bác
19 Xã Nam Quan
20 Xã Xuân Dương
21 Xã Ái Quốc

Huyện Đình Lập có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Đình Lập
2 Thị trấn NT Thái Bình
3 Xã Bắc Xa
4 Xã Bính Xá
5 Xã Kiên Mộc
6 Xã Đình Lập
7 Xã Thái Bình
8 Xã Cường Lợi
9 Xã Châu Sơn
10 Xã Lâm Ca
11 Xã Đồng Thắng
12 Xã Bắc Lãng

Tỉnh Lạng Sơn có bao nhiêu phường

1 Phường Hoàng Văn Thụ
2 Phường Tam Thanh
3 Phường Vĩnh Trại
4 Phường Đông Kinh
5 Phường Chi Lăng

Tỉnh Lạng Sơn có bao nhiêu thị trấn

1 Thị trấn Thất Khê
2 Thị trấn Bình Gia
3 Thị trấn Na Sầm
4 Thị trấn Đồng Đăng
5 Thị trấn Cao Lộc
6 Thị trấn Văn Quan
7 Thị trấn Bắc Sơn
8 Thị trấn Hữu Lũng
9 Thị trấn Đồng Mỏ
10 Thị trấn Chi Lăng
11 Thị trấn Na Dương
12 Thị trấn Lộc Bình
13 Thị trấn Đình Lập
14 Thị trấn NT Thái Bình

Tỉnh Lạng Sơn có bao nhiêu xã

1 Xã Hoàng Đồng
2 Xã Quảng Lạc
3 Xã Mai Pha
4 Xã Khánh Long
5 Xã Đoàn Kết
6 Xã Quốc Khánh
7 Xã Vĩnh Tiến
8 Xã Cao Minh
9 Xã Chí Minh
10 Xã Tri Phương
11 Xã Tân Tiến
12 Xã Tân Yên
13 Xã Đội Cấn
14 Xã Tân Minh
15 Xã Kim Đồng
16 Xã Chi Lăng
17 Xã Trung Thành
18 Xã Đại Đồng
19 Xã Đào Viên
20 Xã Đề Thám
21 Xã Kháng Chiến
22 Xã Hùng Sơn
23 Xã Quốc Việt
24 Xã Hùng Việt
25 Xã Hưng Đạo
26 Xã Vĩnh Yên
27 Xã Hoa Thám
28 Xã Quý Hòa
29 Xã Hồng Phong
30 Xã Yên Lỗ
31 Xã Thiện Hòa
32 Xã Quang Trung
33 Xã Thiện Thuật
34 Xã Minh Khai
35 Xã Thiện Long
36 Xã Hoàng Văn Thụ
37 Xã Hòa Bình
38 Xã Mông Ân
39 Xã Tân Hòa
40 Xã Hồng Thái
41 Xã Bình La
42 Xã Tân Văn
43 Xã Trùng Khánh
44 Xã Bắc La
45 Xã Thụy Hùng
46 Xã Bắc Hùng
47 Xã Tân Tác
48 Xã Thanh Long
49 Xã Hội Hoan
50 Xã Bắc Việt
51 Xã Hoàng Việt
52 Xã Gia Miễn
53 Xã Thành Hòa
54 Xã Tân Thanh
55 Xã Tân Mỹ
56 Xã Hồng Thái
57 Xã Hoàng Văn Thụ
58 Xã Nhạc Kỳ
59 Xã Bảo Lâm
60 Xã Thanh Lòa
61 Xã Cao Lâu
62 Xã Thạch Đạn
63 Xã Xuất Lễ
64 Xã Hồng Phong
65 Xã Thụy Hùng
66 Xã Lộc Yên
67 Xã Phú Xá
68 Xã Bình Trung
69 Xã Hải Yến
70 Xã Hòa Cư
71 Xã Hợp Thành
72 Xã Công Sơn
73 Xã Gia Cát
74 Xã Mẫu Sơn
75 Xã Xuân Long
76 Xã Tân Liên
77 Xã Yên Trạch
78 Xã Tân Thành
79 Xã Trấn Ninh
80 Xã Liên Hội
81 Xã Hòa Bình
82 Xã Tú Xuyên
83 Xã Điềm He
84 Xã An Sơn
85 Xã Khánh Khê
86 Xã Lương Năng
87 Xã Đồng Giáp
88 Xã Bình Phúc
89 Xã Tràng Các
90 Xã Tân Đoàn
91 Xã Tri Lễ
92 Xã Tràng Phái
93 Xã Yên Phúc
94 Xã Hữu Lễ
95 Xã Long Đống
96 Xã Vạn Thủy
97 Xã Đồng ý
98 Xã Tân Tri
99 Xã Bắc Quỳnh
100 Xã Hưng Vũ
101 Xã Tân Lập
102 Xã Vũ Sơn
103 Xã Chiêu Vũ
104 Xã Tân Hương
105 Xã Chiến Thắng
106 Xã Vũ Lăng
107 Xã Trấn Yên
108 Xã Vũ Lễ
109 Xã Nhất Hòa
110 Xã Tân Thành
111 Xã Nhất Tiến
112 Xã Hữu Liên
113 Xã Yên Bình
114 Xã Quyết Thắng
115 Xã Hòa Bình
116 Xã Yên Thịnh
117 Xã Yên Sơn
118 Xã Thiện Tân
119 Xã Yên Vượng
120 Xã Minh Tiến
121 Xã Nhật Tiến
122 Xã Thanh Sơn
123 Xã Đồng Tân
124 Xã Cai Kinh
125 Xã Hòa Lạc
126 Xã Vân Nham
127 Xã Đồng Tiến
128 Xã Tân Thành
129 Xã Hòa Sơn
130 Xã Minh Sơn
131 Xã Hồ Sơn
132 Xã Sơn Hà
133 Xã Minh Hòa
134 Xã Hòa Thắng
135 Xã Vân An
136 Xã Vân Thủy
137 Xã Gia Lộc
138 Xã Bắc Thủy
139 Xã Chiến Thắng
140 Xã Mai Sao
141 Xã Bằng Hữu
142 Xã Thượng Cường
143 Xã Bằng Mạc
144 Xã Nhân Lý
145 Xã Lâm Sơn
146 Xã Liên Sơn
147 Xã Vạn Linh
148 Xã Hòa Bình
149 Xã Hữu Kiên
150 Xã Quan Sơn
151 Xã Y Tịch
152 Xã Chi Lăng
153 Xã Mẫu Sơn
154 Xã Yên Khoái
155 Xã Khánh Xuân
156 Xã Tú Mịch
157 Xã Hữu Khánh
158 Xã Đồng Bục
159 Xã Tam Gia
160 Xã Tú Đoạn
161 Xã Khuất Xá
162 Xã Tĩnh Bắc
163 Xã Thống Nhất
164 Xã Sàn Viên
165 Xã Đông Quan
166 Xã Minh Hiệp
167 Xã Hữu Lân
168 Xã Lợi Bác
169 Xã Nam Quan
170 Xã Xuân Dương
171 Xã Ái Quốc
172 Xã Bắc Xa
173 Xã Bính Xá
174 Xã Kiên Mộc
175 Xã Đình Lập
176 Xã Thái Bình
177 Xã Cường Lợi
178 Xã Châu Sơn
179 Xã Lâm Ca
180 Xã Đồng Thắng
181 Xã Bắc Lãng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here