Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Ninh Bình hiện nay có Cấp huyện (2 thành phố, 6 huyện ) và Cấp xã ( 7 thị trấn, 17 phường và 119 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Ninh Bình Ở Đâu ?

  • Phía bắc giáp tỉnh Hà Nam
  • Phía đông và đông bắc giáp tỉnh Nam Định
  • Phía tây bắc giáp tỉnh Hòa Bình
  • Phía nam giáp tỉnh Thanh Hóa và Biển Đông

Tỉnh Ninh Bình có bao nhiêu huyện , thành phố

Thành phố Ninh Bình có bao nhiêu phường xã

1 Phường Đông Thành
2 Phường Tân Thành
3 Phường Thanh Bình
4 Phường Vân Giang
5 Phường Bích Đào
6 Phường Phúc Thành
7 Phường Nam Bình
8 Phường Nam Thành
9 Phường Ninh Khánh
10 Xã Ninh Nhất
11 Xã Ninh Tiến
12 Xã Ninh Phúc
13 Phường Ninh Sơn
14 Phường Ninh Phong

Thành phố Tam Điệp có bao nhiêu phường xã

1 Phường Bắc Sơn
2 Phường Trung Sơn
3 Phường Nam Sơn
4 Phường Tây Sơn
5 Xã Yên Sơn
6 Phường Yên Bình
7 Phường Tân Bình
8 Xã Quang Sơn
9 Xã Đông Sơn

Huyện Nho Quan có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Nho Quan
2 Xã Xích Thổ
3 Xã Gia Lâm
4 Xã Gia Sơn
5 Xã Thạch Bình
6 Xã Gia Thủy
7 Xã Gia Tường
8 Xã Cúc Phương
9 Xã Phú Sơn
10 Xã Đức Long
11 Xã Lạc Vân
12 Xã Đồng Phong
13 Xã Yên Quang
14 Xã Lạng Phong
15 Xã Thượng Hòa
16 Xã Văn Phong
17 Xã Văn Phương
18 Xã Thanh Lạc
19 Xã Sơn Lai
20 Xã Sơn Thành
21 Xã Văn Phú
22 Xã Phú Lộc
23 Xã Kỳ Phú
24 Xã Quỳnh Lưu
25 Xã Sơn Hà
26 Xã Phú Long
27 Xã Quảng Lạc

Huyện Gia Viễn có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Me
2 Xã Gia Hòa
3 Xã Gia Hưng
4 Xã Liên Sơn
5 Xã Gia Thanh
6 Xã Gia Vân
7 Xã Gia Phú
8 Xã Gia Xuân
9 Xã Gia Lập
10 Xã Gia Vượng
11 Xã Gia Trấn
12 Xã Gia Thịnh
13 Xã Gia Phương
14 Xã Gia Tân
15 Xã Gia Thắng
16 Xã Gia Trung
17 Xã Gia Minh
18 Xã Gia Lạc
19 Xã Gia Tiến
20 Xã Gia Sinh
21 Xã Gia Phong

Huyện Hoa Lư có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Thiên Tôn
2 Xã Ninh Giang
3 Xã Trường Yên
4 Xã Ninh Khang
5 Xã Ninh Mỹ
6 Xã Ninh Hòa
7 Xã Ninh Xuân
8 Xã Ninh Hải
9 Xã Ninh Thắng
10 Xã Ninh Vân
11 Xã Ninh An

Huyện Yên Khánh có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Yên Ninh
2 Xã Khánh Tiên
3 Xã Khánh Phú
4 Xã Khánh Hòa
5 Xã Khánh Lợi
6 Xã Khánh An
7 Xã Khánh Cường
8 Xã Khánh Cư
9 Xã Khánh Thiện
10 Xã Khánh Hải
11 Xã Khánh Trung
12 Xã Khánh Mậu
13 Xã Khánh Vân
14 Xã Khánh Hội
15 Xã Khánh Công
16 Xã Khánh Thành
17 Xã Khánh Nhạc
18 Xã Khánh Thủy
19 Xã Khánh Hồng

Huyện Kim Sơn có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Phát Diệm
2 Thị trấn Bình Minh
3 Xã Hồi Ninh
4 Xã Xuân Chính
5 Xã Kim Định
6 Xã Ân Hòa
7 Xã Hùng Tiến
8 Xã Quang Thiện
9 Xã Như Hòa
10 Xã Chất Bình
11 Xã Đồng Hướng
12 Xã Kim Chính
13 Xã Thượng Kiệm
14 Xã Lưu Phương
15 Xã Tân Thành
16 Xã Yên Lộc
17 Xã Lai Thành
18 Xã Định Hóa
19 Xã Văn Hải
20 Xã Kim Tân
21 Xã Kim Mỹ
22 Xã Cồn Thoi
23 Xã Kim Hải
24 Xã Kim Trung
25 Xã Kim Đông

Huyện Yên Mô có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Yên Thịnh
2 Xã Khánh Thượng
3 Xã Khánh Dương
4 Xã Mai Sơn
5 Xã Khánh Thịnh
6 Xã Yên Phong
7 Xã Yên Hòa
8 Xã Yên Thắng
9 Xã Yên Từ
10 Xã Yên Hưng
11 Xã Yên Thành
12 Xã Yên Nhân
13 Xã Yên Mỹ
14 Xã Yên Mạc
15 Xã Yên Đồng
16 Xã Yên Thái
17 Xã Yên Lâm

Tỉnh Ninh Bình có bao nhiêu phường

1 Phường Đông Thành
2 Phường Tân Thành
3 Phường Thanh Bình
4 Phường Vân Giang
5 Phường Bích Đào
6 Phường Phúc Thành
7 Phường Nam Bình
8 Phường Nam Thành
9 Phường Ninh Khánh
10 Phường Ninh Sơn
11 Phường Ninh Phong
12 Phường Bắc Sơn
13 Phường Trung Sơn
14 Phường Nam Sơn
15 Phường Tây Sơn
16 Phường Yên Bình
17 Phường Tân Bình

Tỉnh Ninh Bình có bao nhiêu thị trấn

1 Thị trấn Nho Quan
2 Thị trấn Me
3 Thị trấn Thiên Tôn
4 Thị trấn Yên Ninh
5 Thị trấn Phát Diệm
6 Thị trấn Bình Minh
7 Thị trấn Yên Thịnh

Tỉnh Ninh Bình có bao nhiêu xã

1 Xã Ninh Nhất
2 Xã Ninh Tiến
3 Xã Ninh Phúc
4 Xã Yên Sơn
5 Xã Quang Sơn
6 Xã Đông Sơn
7 Xã Xích Thổ
8 Xã Gia Lâm
9 Xã Gia Sơn
10 Xã Thạch Bình
11 Xã Gia Thủy
12 Xã Gia Tường
13 Xã Cúc Phương
14 Xã Phú Sơn
15 Xã Đức Long
16 Xã Lạc Vân
17 Xã Đồng Phong
18 Xã Yên Quang
19 Xã Lạng Phong
20 Xã Thượng Hòa
21 Xã Văn Phong
22 Xã Văn Phương
23 Xã Thanh Lạc
24 Xã Sơn Lai
25 Xã Sơn Thành
26 Xã Văn Phú
27 Xã Phú Lộc
28 Xã Kỳ Phú
29 Xã Quỳnh Lưu
30 Xã Sơn Hà
31 Xã Phú Long
32 Xã Quảng Lạc
33 Xã Gia Hòa
34 Xã Gia Hưng
35 Xã Liên Sơn
36 Xã Gia Thanh
37 Xã Gia Vân
38 Xã Gia Phú
39 Xã Gia Xuân
40 Xã Gia Lập
41 Xã Gia Vượng
42 Xã Gia Trấn
43 Xã Gia Thịnh
44 Xã Gia Phương
45 Xã Gia Tân
46 Xã Gia Thắng
47 Xã Gia Trung
48 Xã Gia Minh
49 Xã Gia Lạc
50 Xã Gia Tiến
51 Xã Gia Sinh
52 Xã Gia Phong
53 Xã Ninh Giang
54 Xã Trường Yên
55 Xã Ninh Khang
56 Xã Ninh Mỹ
57 Xã Ninh Hòa
58 Xã Ninh Xuân
59 Xã Ninh Hải
60 Xã Ninh Thắng
61 Xã Ninh Vân
62 Xã Ninh An
63 Xã Khánh Tiên
64 Xã Khánh Phú
65 Xã Khánh Hòa
66 Xã Khánh Lợi
67 Xã Khánh An
68 Xã Khánh Cường
69 Xã Khánh Cư
70 Xã Khánh Thiện
71 Xã Khánh Hải
72 Xã Khánh Trung
73 Xã Khánh Mậu
74 Xã Khánh Vân
75 Xã Khánh Hội
76 Xã Khánh Công
77 Xã Khánh Thành
78 Xã Khánh Nhạc
79 Xã Khánh Thủy
80 Xã Khánh Hồng
81 Xã Hồi Ninh
82 Xã Xuân Chính
83 Xã Kim Định
84 Xã Ân Hòa
85 Xã Hùng Tiến
86 Xã Quang Thiện
87 Xã Như Hòa
88 Xã Chất Bình
89 Xã Đồng Hướng
90 Xã Kim Chính
91 Xã Thượng Kiệm
92 Xã Lưu Phương
93 Xã Tân Thành
94 Xã Yên Lộc
95 Xã Lai Thành
96 Xã Định Hóa
97 Xã Văn Hải
98 Xã Kim Tân
99 Xã Kim Mỹ
100 Xã Cồn Thoi
101 Xã Kim Hải
102 Xã Kim Trung
103 Xã Kim Đông
104 Xã Khánh Thượng
105 Xã Khánh Dương
106 Xã Mai Sơn
107 Xã Khánh Thịnh
108 Xã Yên Phong
109 Xã Yên Hòa
110 Xã Yên Thắng
111 Xã Yên Từ
112 Xã Yên Hưng
113 Xã Yên Thành
114 Xã Yên Nhân
115 Xã Yên Mỹ
116 Xã Yên Mạc
117 Xã Yên Đồng
118 Xã Yên Thái
119 Xã Yên Lâm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here