Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Ninh Thuận hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố, 6 huyện ) và Cấp xã ( 3 thị trấn, 15 phường và 47 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Ninh Thuận Ở Đâu ?

Tỉnh Ninh Thuận có bao nhiêu huyện , thành phố

Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm có bao nhiêu phường xã

1 Phường Đô Vinh
2 Phường Phước Mỹ
3 Phường Bảo An
4 Phường Phủ Hà
5 Phường Thanh Sơn
6 Phường Mỹ Hương
7 Phường Tấn Tài
8 Phường Kinh Dinh
9 Phường Đạo Long
10 Phường Đài Sơn
11 Phường Đông Hải
12 Phường Mỹ Đông
13 Xã Thành Hải
14 Phường Văn Hải
15 Phường Mỹ Bình
16 Phường Mỹ Hải

Huyện Bác Ái có bao nhiêu xã thị trấn

1 Xã Phước Bình
2 Xã Phước Hòa
3 Xã Phước Tân
4 Xã Phước Tiến
5 Xã Phước Thắng
6 Xã Phước Thành
7 Xã Phước Đại
8 Xã Phước Chính
9 Xã Phước Trung

Huyện Ninh Sơn có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Tân Sơn
2 Xã Lâm Sơn
3 Xã Lương Sơn
4 Xã Quảng Sơn
5 Xã Mỹ Sơn
6 Xã Hòa Sơn
7 Xã Ma Nới
8 Xã Nhơn Sơn

Huyện Ninh Hải có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Khánh Hải
2 Xã Vĩnh Hải
3 Xã Phương Hải
4 Xã Tân Hải
5 Xã Xuân Hải
6 Xã Hộ Hải
7 Xã Tri Hải
8 Xã Nhơn Hải
9 Xã Thanh Hải

Huyện Ninh Phước có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Phước Dân
2 Xã Phước Sơn
3 Xã Phước Thái
4 Xã Phước Hậu
5 Xã Phước Thuận
6 Xã An Hải
7 Xã Phước Hữu
8 Xã Phước Hải
9 Xã Phước Vinh

Huyện Thuận Bắc có bao nhiêu xã thị trấn

1 Xã Phước Chiến
2 Xã Công Hải
3 Xã Phước Kháng
4 Xã Lợi Hải
5 Xã Bắc Sơn
6 Xã Bắc Phong

Huyện Thuận Nam có bao nhiêu xã thị trấn

1 Xã Phước Hà
2 Xã Phước Nam
3 Xã Phước Ninh
4 Xã Nhị Hà
5 Xã Phước Dinh
6 Xã Phước Minh
7 Xã Phước Diêm
8 Xã Cà Ná

Tỉnh Ninh Thuận có bao nhiêu phường

1 Phường Đô Vinh
2 Phường Phước Mỹ
3 Phường Bảo An
4 Phường Phủ Hà
5 Phường Thanh Sơn
6 Phường Mỹ Hương
7 Phường Tấn Tài
8 Phường Kinh Dinh
9 Phường Đạo Long
10 Phường Đài Sơn
11 Phường Đông Hải
12 Phường Mỹ Đông
13 Phường Văn Hải
14 Phường Mỹ Bình
15 Phường Mỹ Hải

Tỉnh Ninh Thuận có bao nhiêu thị trấn

1 Thị trấn Tân Sơn
2 Thị trấn Khánh Hải
3 Thị trấn Phước Dân

Tỉnh Ninh Thuận có bao nhiêu xã

1 Xã Thành Hải
2 Xã Phước Bình
3 Xã Phước Hòa
4 Xã Phước Tân
5 Xã Phước Tiến
6 Xã Phước Thắng
7 Xã Phước Thành
8 Xã Phước Đại
9 Xã Phước Chính
10 Xã Phước Trung
11 Xã Lâm Sơn
12 Xã Lương Sơn
13 Xã Quảng Sơn
14 Xã Mỹ Sơn
15 Xã Hòa Sơn
16 Xã Ma Nới
17 Xã Nhơn Sơn
18 Xã Vĩnh Hải
19 Xã Phương Hải
20 Xã Tân Hải
21 Xã Xuân Hải
22 Xã Hộ Hải
23 Xã Tri Hải
24 Xã Nhơn Hải
25 Xã Thanh Hải
26 Xã Phước Sơn
27 Xã Phước Thái
28 Xã Phước Hậu
29 Xã Phước Thuận
30 Xã An Hải
31 Xã Phước Hữu
32 Xã Phước Hải
33 Xã Phước Vinh
34 Xã Phước Chiến
35 Xã Công Hải
36 Xã Phước Kháng
37 Xã Lợi Hải
38 Xã Bắc Sơn
39 Xã Bắc Phong
40 Xã Phước Hà
41 Xã Phước Nam
42 Xã Phước Ninh
43 Xã Nhị Hà
44 Xã Phước Dinh
45 Xã Phước Minh
46 Xã Phước Diêm
47 Xã Cà Ná

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here