Các Huyện Của Tỉnh Phú Yên – Hành Chính Tỉnh Phú Yên

Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Phú Yên hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố, 2 thị xã, 6 huyện ) và Cấp xã ( 6 thị trấn, 21 phường và 83 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Phú Yên Ở Đâu ?

Phía Bắc giáp tỉnh Bình Định

Phía Nam giáp Khánh Hòa

Phía Tây giáp Đắk Lắk và Gia Lai

Phía Đông giáp Biển Đông

Phú Yên Có Bao Nhiêu Huyện Thị Thành Phố

Thành phố Tuy Hoà có bao nhiêu phường xã

1 Phường 1
2 Phường 8
3 Phường 2
4 Phường 9
5 Phường 3
6 Phường 4
7 Phường 5
8 Phường 7
9 Phường 6
10 Phường Phú Thạnh
11 Phường Phú Đông
12 Xã Hòa Kiến
13 Xã Bình Kiến
14 Xã Bình Ngọc
15 Xã An Phú
16 Phường Phú Lâm
  Tải Windows 10 Version 1803 32 Bit, 64 Bit cho laptop của bạn *

Thị xã Sông Cầu có bao nhiêu xã phường

1 Phường Xuân Phú
2 Xã Xuân Lâm
3 Phường Xuân Thành
4 Xã Xuân Hải
5 Xã Xuân Lộc
6 Xã Xuân Bình
7 Xã Xuân Cảnh
8 Xã Xuân Thịnh
9 Xã Xuân Phương
10 Phường Xuân Yên
11 Xã Xuân Thọ 1
12 Phường Xuân Đài
13 Xã Xuân Thọ 2

Huyện Đồng Xuân có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn La Hai
2 Xã Đa Lộc
3 Xã Phú Mỡ
4 Xã Xuân Lãnh
5 Xã Xuân Long
6 Xã Xuân Quang 1
7 Xã Xuân Sơn Bắc
8 Xã Xuân Quang 2
9 Xã Xuân Sơn Nam
10 Xã Xuân Quang 3
11 Xã Xuân Phước

Huyện Tuy An có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Chí Thạnh
2 Xã An Dân
3 Xã An Ninh Tây
4 Xã An Ninh Đông
5 Xã An Thạch
6 Xã An Định
7 Xã An Nghiệp
8 Xã An Cư
9 Xã An Xuân
10 Xã An Lĩnh
11 Xã An Hòa Hải
12 Xã An Hiệp
13 Xã An Mỹ
14 Xã An Chấn
15 Xã An Thọ

Huyện Sơn Hòa có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Củng Sơn
2 Xã Phước Tân
3 Xã Sơn Hội
4 Xã Sơn Định
5 Xã Sơn Long
6 Xã Cà Lúi
7 Xã Sơn Phước
8 Xã Sơn Xuân
9 Xã Sơn Nguyên
10 Xã Eachà Rang
11 Xã Krông Pa
12 Xã Suối Bạc
13 Xã Sơn Hà
14 Xã Suối Trai

Huyện Sông Hinh có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Hai Riêng
2 Xã Ea Lâm
3 Xã Đức Bình Tây
4 Xã Ea Bá
5 Xã Sơn Giang
6 Xã Đức Bình Đông
7 Xã EaBar
8 Xã EaBia
9 Xã EaTrol
10 Xã Sông Hinh
11 Xã Ealy

Huyện Tây Hoà có bao nhiêu xã thị trấn

1 Xã Sơn Thành Tây
2 Xã Sơn Thành Đông
3 Xã Hòa Bình 1
4 Thị trấn Phú Thứ
5 Xã Hòa Phong
6 Xã Hòa Phú
7 Xã Hòa Tân Tây
8 Xã Hòa Đồng
9 Xã Hòa Mỹ Đông
10 Xã Hòa Mỹ Tây
11 Xã Hòa Thịnh
12 Xã Hòa Quang Bắc
13 Xã Hòa Quang Nam
14 Xã Hòa Hội
15 Xã Hòa Trị
16 Xã Hòa An
17 Xã Hòa Định Đông
18 Thị Trấn Phú Hoà
19 Xã Hòa Định Tây
20 Xã Hòa Thắng
  An toàn khi sử dụng bàn nâng điện

Thị xã Đông Hòa có bao nhiêu phường xã

1 Xã Hòa Thành
2 Phường Hòa Hiệp Bắc
3 Phường Hoà Vinh
4 Phường Hoà Hiệp Trung
5 Xã Hòa Tân Đông
6 Phường Hòa Xuân Tây
7 Phường Hòa Hiệp Nam
8 Xã Hòa Xuân Đông
9 Xã Hòa Tâm
10 Xã Hòa Xuân Nam

Tỉnh Phú Yên có bao nhiêu phường

1 Phường 1
2 Phường 8
3 Phường 2
4 Phường 9
5 Phường 3
6 Phường 4
7 Phường 5
8 Phường 7
9 Phường 6
10 Phường Phú Thạnh
11 Phường Phú Đông
12 Phường Phú Lâm
13 Phường Xuân Phú
14 Phường Xuân Thành
15 Phường Xuân Yên
16 Phường Xuân Đài
17 Phường Hòa Hiệp Bắc
18 Phường Hoà Vinh
19 Phường Hoà Hiệp Trung
20 Phường Hòa Xuân Tây
21 Phường Hòa Hiệp Nam

Tỉnh Phú Yên có bao nhiêu thị trấn

1 Thị trấn La Hai
2 Thị trấn Chí Thạnh
3 Thị trấn Củng Sơn
4 Thị trấn Hai Riêng
5 Thị trấn Phú Thứ
6 Thị Trấn Phú Hoà

Tỉnh Phú Yên có bao nhiêu xã

1 Xã Hòa Kiến
2 Xã Bình Kiến
3 Xã Bình Ngọc
4 Xã An Phú
5 Xã Xuân Lâm
6 Xã Xuân Hải
7 Xã Xuân Lộc
8 Xã Xuân Bình
9 Xã Xuân Cảnh
10 Xã Xuân Thịnh
11 Xã Xuân Phương
12 Xã Xuân Thọ 1
13 Xã Xuân Thọ 2
14 Xã Đa Lộc
15 Xã Phú Mỡ
16 Xã Xuân Lãnh
17 Xã Xuân Long
18 Xã Xuân Quang 1
19 Xã Xuân Sơn Bắc
20 Xã Xuân Quang 2
21 Xã Xuân Sơn Nam
22 Xã Xuân Quang 3
23 Xã Xuân Phước
24 Xã An Dân
25 Xã An Ninh Tây
26 Xã An Ninh Đông
27 Xã An Thạch
28 Xã An Định
29 Xã An Nghiệp
30 Xã An Cư
31 Xã An Xuân
32 Xã An Lĩnh
33 Xã An Hòa Hải
34 Xã An Hiệp
35 Xã An Mỹ
36 Xã An Chấn
37 Xã An Thọ
38 Xã Phước Tân
39 Xã Sơn Hội
40 Xã Sơn Định
41 Xã Sơn Long
42 Xã Cà Lúi
43 Xã Sơn Phước
44 Xã Sơn Xuân
45 Xã Sơn Nguyên
46 Xã Eachà Rang
47 Xã Krông Pa
48 Xã Suối Bạc
49 Xã Sơn Hà
50 Xã Suối Trai
51 Xã Ea Lâm
52 Xã Đức Bình Tây
53 Xã Ea Bá
54 Xã Sơn Giang
55 Xã Đức Bình Đông
56 Xã EaBar
57 Xã EaBia
58 Xã EaTrol
59 Xã Sông Hinh
60 Xã Ealy
61 Xã Sơn Thành Tây
62 Xã Sơn Thành Đông
63 Xã Hòa Bình 1
64 Xã Hòa Phong
65 Xã Hòa Phú
66 Xã Hòa Tân Tây
67 Xã Hòa Đồng
68 Xã Hòa Mỹ Đông
69 Xã Hòa Mỹ Tây
70 Xã Hòa Thịnh
71 Xã Hòa Quang Bắc
72 Xã Hòa Quang Nam
73 Xã Hòa Hội
74 Xã Hòa Trị
75 Xã Hòa An
76 Xã Hòa Định Đông
77 Xã Hòa Định Tây
78 Xã Hòa Thắng
79 Xã Hòa Thành
80 Xã Hòa Tân Đông
81 Xã Hòa Xuân Đông
82 Xã Hòa Tâm
83 Xã Hòa Xuân Nam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here