Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Quảng Bình hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố, 1 thị xã, 6 huyện ) và Cấp xã ( 8 thị trấn, 15 phường và 128 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Quảng Bình Ở Đâu ?

Tỉnh Quảng Bình có bao nhiêu huyện , thành phố

Thành Phố Đồng Hới có bao nhiêu phường xã

1 Phường Hải Thành
2 Phường Đồng Phú
3 Phường Bắc Lý
4 Phường Nam Lý
5 Phường Đồng Hải
6 Phường Đồng Sơn
7 Phường Phú Hải
8 Phường Bắc Nghĩa
9 Phường Đức Ninh Đông
10 Xã Quang Phú
11 Xã Lộc Ninh
12 Xã Bảo Ninh
13 Xã Nghĩa Ninh
14 Xã Thuận Đức
15 Xã Đức Ninh

Huyện Minh Hóa có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Quy Đạt
2 Xã Dân Hóa
3 Xã Trọng Hóa
4 Xã Hóa Phúc
5 Xã Hồng Hóa
6 Xã Hóa Thanh
7 Xã Hóa Tiến
8 Xã Hóa Hợp
9 Xã Xuân Hóa
10 Xã Yên Hóa
11 Xã Minh Hóa
12 Xã Tân Hóa
13 Xã Hóa Sơn
14 Xã Trung Hóa
15 Xã Thượng Hóa

Huyện Tuyên Hóa có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Đồng Lê
2 Xã Hương Hóa
3 Xã Kim Hóa
4 Xã Thanh Hóa
5 Xã Thanh Thạch
6 Xã Thuận Hóa
7 Xã Lâm Hóa
8 Xã Lê Hóa
9 Xã Sơn Hóa
10 Xã Đồng Hóa
11 Xã Ngư Hóa
12 Xã Thạch Hóa
13 Xã Đức Hóa
14 Xã Phong Hóa
15 Xã Mai Hóa
16 Xã Tiến Hóa
17 Xã Châu Hóa
18 Xã Cao Quảng
19 Xã Văn Hóa

Huyện Quảng Trạch có bao nhiêu xã thị trấn

1 Xã Quảng Hợp
2 Xã Quảng Kim
3 Xã Quảng Đông
4 Xã Quảng Phú
5 Xã Quảng Châu
6 Xã Quảng Thạch
7 Xã Quảng Lưu
8 Xã Quảng Tùng
9 Xã Cảnh Dương
10 Xã Quảng Tiến
11 Xã Quảng Hưng
12 Xã Quảng Xuân
13 Xã Cảnh Hóa
14 Xã Liên Trường
15 Xã Quảng Phương
16 Xã Phù Hóa
17 Xã Quảng Thanh

Huyện Bố Trạch có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Hoàn Lão
2 Thị trấn NT Việt Trung
3 Xã Xuân Trạch
4 Xã Mỹ Trạch
5 Xã Hạ Trạch
6 Xã Bắc Trạch
7 Xã Lâm Trạch
8 Xã Thanh Trạch
9 Xã Liên Trạch
10 Xã Phúc Trạch
11 Xã Cự Nẫm
12 Xã Hải Phú
13 Xã Thượng Trạch
14 Xã Sơn Lộc
15 Xã Hưng Trạch
16 Xã Đồng Trạch
17 Xã Đức Trạch
18 Thị trấn Phong Nha
19 Xã Vạn Trạch
20 Xã Phú Định
21 Xã Trung Trạch
22 Xã Tây Trạch
23 Xã Hòa Trạch
24 Xã Đại Trạch
25 Xã Nhân Trạch
26 Xã Tân Trạch
27 Xã Nam Trạch
28 Xã Lý Trạch

Huyện Quảng Ninh có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Quán Hàu
2 Xã Trường Sơn
3 Xã Lương Ninh
4 Xã Vĩnh Ninh
5 Xã Võ Ninh
6 Xã Hải Ninh
7 Xã Hàm Ninh
8 Xã Duy Ninh
9 Xã Gia Ninh
10 Xã Trường Xuân
11 Xã Hiền Ninh
12 Xã Tân Ninh
13 Xã Xuân Ninh
14 Xã An Ninh
15 Xã Vạn Ninh

Huyện Lệ Thủy có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn NT Lệ Ninh
2 Thị trấn Kiến Giang
3 Xã Hồng Thủy
4 Xã Ngư Thủy Bắc
5 Xã Hoa Thủy
6 Xã Thanh Thủy
7 Xã An Thủy
8 Xã Phong Thủy
9 Xã Cam Thủy
10 Xã Ngân Thủy
11 Xã Sơn Thủy
12 Xã Lộc Thủy
13 Xã Liên Thủy
14 Xã Hưng Thủy
15 Xã Dương Thủy
16 Xã Tân Thủy
17 Xã Phú Thủy
18 Xã Xuân Thủy
19 Xã Mỹ Thủy
20 Xã Ngư Thủy
21 Xã Mai Thủy
22 Xã Sen Thủy
23 Xã Thái Thủy
24 Xã Kim Thủy
25 Xã Trường Thủy
26 Xã Lâm Thủy

Thị xã Ba Đồn có bao nhiêu xã phường

1 Phường Ba Đồn
2 Phường Quảng Long
3 Phường Quảng Thọ
4 Xã Quảng Tiên
5 Xã Quảng Trung
6 Phường Quảng Phong
7 Phường Quảng Thuận
8 Xã Quảng Tân
9 Xã Quảng Hải
10 Xã Quảng Sơn
11 Xã Quảng Lộc
12 Xã Quảng Thủy
13 Xã Quảng Văn
14 Phường Quảng Phúc
15 Xã Quảng Hòa
16 Xã Quảng Minh

Tỉnh Quảng Bình có bao nhiêu phường

1 Phường Hải Thành
2 Phường Đồng Phú
3 Phường Bắc Lý
4 Phường Nam Lý
5 Phường Đồng Hải
6 Phường Đồng Sơn
7 Phường Phú Hải
8 Phường Bắc Nghĩa
9 Phường Đức Ninh Đông
10 Phường Ba Đồn
11 Phường Quảng Long
12 Phường Quảng Thọ
13 Phường Quảng Phong
14 Phường Quảng Thuận
15 Phường Quảng Phúc

Tỉnh Quảng Bình có bao nhiêu thị trấn

1 Thị trấn Quy Đạt
2 Thị trấn Đồng Lê
3 Thị trấn Hoàn Lão
4 Thị trấn NT Việt Trung
5 Thị trấn Phong Nha
6 Thị trấn Quán Hàu
7 Thị trấn NT Lệ Ninh
8 Thị trấn Kiến Giang

Tỉnh Quảng Bình có bao nhiêu xã

1 Xã Quang Phú
2 Xã Lộc Ninh
3 Xã Bảo Ninh
4 Xã Nghĩa Ninh
5 Xã Thuận Đức
6 Xã Đức Ninh
7 Xã Dân Hóa
8 Xã Trọng Hóa
9 Xã Hóa Phúc
10 Xã Hồng Hóa
11 Xã Hóa Thanh
12 Xã Hóa Tiến
13 Xã Hóa Hợp
14 Xã Xuân Hóa
15 Xã Yên Hóa
16 Xã Minh Hóa
17 Xã Tân Hóa
18 Xã Hóa Sơn
19 Xã Trung Hóa
20 Xã Thượng Hóa
21 Xã Hương Hóa
22 Xã Kim Hóa
23 Xã Thanh Hóa
24 Xã Thanh Thạch
25 Xã Thuận Hóa
26 Xã Lâm Hóa
27 Xã Lê Hóa
28 Xã Sơn Hóa
29 Xã Đồng Hóa
30 Xã Ngư Hóa
31 Xã Thạch Hóa
32 Xã Đức Hóa
33 Xã Phong Hóa
34 Xã Mai Hóa
35 Xã Tiến Hóa
36 Xã Châu Hóa
37 Xã Cao Quảng
38 Xã Văn Hóa
39 Xã Quảng Hợp
40 Xã Quảng Kim
41 Xã Quảng Đông
42 Xã Quảng Phú
43 Xã Quảng Châu
44 Xã Quảng Thạch
45 Xã Quảng Lưu
46 Xã Quảng Tùng
47 Xã Cảnh Dương
48 Xã Quảng Tiến
49 Xã Quảng Hưng
50 Xã Quảng Xuân
51 Xã Cảnh Hóa
52 Xã Liên Trường
53 Xã Quảng Phương
54 Xã Phù Hóa
55 Xã Quảng Thanh
56 Xã Xuân Trạch
57 Xã Mỹ Trạch
58 Xã Hạ Trạch
59 Xã Bắc Trạch
60 Xã Lâm Trạch
61 Xã Thanh Trạch
62 Xã Liên Trạch
63 Xã Phúc Trạch
64 Xã Cự Nẫm
65 Xã Hải Phú
66 Xã Thượng Trạch
67 Xã Sơn Lộc
68 Xã Hưng Trạch
69 Xã Đồng Trạch
70 Xã Đức Trạch
71 Xã Vạn Trạch
72 Xã Phú Định
73 Xã Trung Trạch
74 Xã Tây Trạch
75 Xã Hòa Trạch
76 Xã Đại Trạch
77 Xã Nhân Trạch
78 Xã Tân Trạch
79 Xã Nam Trạch
80 Xã Lý Trạch
81 Xã Trường Sơn
82 Xã Lương Ninh
83 Xã Vĩnh Ninh
84 Xã Võ Ninh
85 Xã Hải Ninh
86 Xã Hàm Ninh
87 Xã Duy Ninh
88 Xã Gia Ninh
89 Xã Trường Xuân
90 Xã Hiền Ninh
91 Xã Tân Ninh
92 Xã Xuân Ninh
93 Xã An Ninh
94 Xã Vạn Ninh
95 Xã Hồng Thủy
96 Xã Ngư Thủy Bắc
97 Xã Hoa Thủy
98 Xã Thanh Thủy
99 Xã An Thủy
100 Xã Phong Thủy
101 Xã Cam Thủy
102 Xã Ngân Thủy
103 Xã Sơn Thủy
104 Xã Lộc Thủy
105 Xã Liên Thủy
106 Xã Hưng Thủy
107 Xã Dương Thủy
108 Xã Tân Thủy
109 Xã Phú Thủy
110 Xã Xuân Thủy
111 Xã Mỹ Thủy
112 Xã Ngư Thủy
113 Xã Mai Thủy
114 Xã Sen Thủy
115 Xã Thái Thủy
116 Xã Kim Thủy
117 Xã Trường Thủy
118 Xã Lâm Thủy
119 Xã Quảng Tiên
120 Xã Quảng Trung
121 Xã Quảng Tân
122 Xã Quảng Hải
123 Xã Quảng Sơn
124 Xã Quảng Lộc
125 Xã Quảng Thủy
126 Xã Quảng Văn
127 Xã Quảng Hòa
128 Xã Quảng Minh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here