Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Quảng Ngãi hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố, 1 thị xã, 11 huyện ) và Cấp xã ( 8 thị trấn, 17 phường và 148 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Quảng Ngãi Ở Đâu ?

Tỉnh Quảng Ngãi có bao nhiêu huyện , thành phố

 

Thành phố Quảng Ngãi có bao nhiêu phường xã

1 Phường Lê Hồng Phong
2 Phường Trần Phú
3 Phường Quảng Phú
4 Phường Nghĩa Chánh
5 Phường Trần Hưng Đạo
6 Phường Nguyễn Nghiêm
7 Phường Nghĩa Lộ
8 Phường Chánh Lộ
9 Xã Nghĩa Dũng
10 Xã Nghĩa Dõng
11 Phường Trương Quang Trọng
12 Xã Tịnh Hòa
13 Xã Tịnh Kỳ
14 Xã Tịnh Thiện
15 Xã Tịnh Ấn Đông
16 Xã Tịnh Châu
17 Xã Tịnh Khê
18 Xã Tịnh Long
19 Xã Tịnh Ấn Tây
20 Xã Tịnh An
21 Xã Nghĩa Phú
22 Xã Nghĩa Hà
23 Xã Nghĩa An

 

Huyện Bình Sơn có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị Trấn Châu Ổ
2 Xã Bình Thuận
3 Xã Bình Thạnh
4 Xã Bình Đông
5 Xã Bình Chánh
6 Xã Bình Nguyên
7 Xã Bình Khương
8 Xã Bình Trị
9 Xã Bình An
10 Xã Bình Hải
11 Xã Bình Dương
12 Xã Bình Phước
13 Xã Bình Hòa
14 Xã Bình Trung
15 Xã Bình Minh
16 Xã Bình Long
17 Xã Bình Thanh
18 Xã Bình Chương
19 Xã Bình Hiệp
20 Xã Bình Mỹ
21 Xã Bình Tân Phú
22 Xã Bình Châu

 

Huyện Trà Bồng có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Trà Xuân
2 Xã Trà Giang
3 Xã Trà Thủy
4 Xã Trà Hiệp
5 Xã Trà Bình
6 Xã Trà Phú
7 Xã Trà Lâm
8 Xã Trà Tân
9 Xã Trà Sơn
10 Xã Trà Bùi
11 Xã Trà Thanh
12 Xã Sơn Trà
13 Xã Trà Phong
14 Xã Hương Trà
15 Xã Trà Xinh
16 Xã Trà Tây

 

Huyện Sơn Tịnh có bao nhiêu xã thị trấn

1 Xã Tịnh Thọ
2 Xã Tịnh Trà
3 Xã Tịnh Phong
4 Xã Tịnh Hiệp
5 Xã Tịnh Bình
6 Xã Tịnh Đông
7 Xã Tịnh Bắc
8 Xã Tịnh Sơn
9 Xã Tịnh Hà
10 Xã Tịnh Giang
11 Xã Tịnh Minh

 

Huyện Tư Nghĩa có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn La Hà
2 Thị trấn Sông Vệ
3 Xã Nghĩa Lâm
4 Xã Nghĩa Thắng
5 Xã Nghĩa Thuận
6 Xã Nghĩa Kỳ
7 Xã Nghĩa Sơn
8 Xã Nghĩa Hòa
9 Xã Nghĩa Điền
10 Xã Nghĩa Thương
11 Xã Nghĩa Trung
12 Xã Nghĩa Hiệp
13 Xã Nghĩa Phương
14 Xã Nghĩa Mỹ

 

Huyện Sơn Hà có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Di Lăng
2 Xã Sơn Hạ
3 Xã Sơn Thành
4 Xã Sơn Nham
5 Xã Sơn Bao
6 Xã Sơn Linh
7 Xã Sơn Giang
8 Xã Sơn Trung
9 Xã Sơn Thượng
10 Xã Sơn Cao
11 Xã Sơn Hải
12 Xã Sơn Thủy
13 Xã Sơn Kỳ
14 Xã Sơn Ba

 

Huyện Sơn Tây có bao nhiêu xã thị trấn

1 Xã Sơn Bua
2 Xã Sơn Mùa
3 Xã Sơn Liên
4 Xã Sơn Tân
5 Xã Sơn Màu
6 Xã Sơn Dung
7 Xã Sơn Long
8 Xã Sơn Tinh
9 Xã Sơn Lập

 

Huyện Minh Long có bao nhiêu xã thị trấn

1 Xã Long Sơn
2 Xã Long Mai
3 Xã Thanh An
4 Xã Long Môn
5 Xã Long Hiệp

 

Huyện Nghĩa Hành có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Chợ Chùa
2 Xã Hành Thuận
3 Xã Hành Dũng
4 Xã Hành Trung
5 Xã Hành Nhân
6 Xã Hành Đức
7 Xã Hành Minh
8 Xã Hành Phước
9 Xã Hành Thiện
10 Xã Hành Thịnh
11 Xã Hành Tín Tây
12 Xã Hành Tín Đông

 

Huyện Mộ Đức có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Mộ Đức
2 Xã Đức Lợi
3 Xã Đức Thắng
4 Xã Đức Nhuận
5 Xã Đức Chánh
6 Xã Đức Hiệp
7 Xã Đức Minh
8 Xã Đức Thạnh
9 Xã Đức Hòa
10 Xã Đức Tân
11 Xã Đức Phú
12 Xã Đức Phong
13 Xã Đức Lân

 

Thị xã Đức Phổ có bao nhiêu xã thị trấn

1 Phường Nguyễn Nghiêm
2 Xã Phổ An
3 Xã Phổ Phong
4 Xã Phổ Thuận
5 Phường Phổ Văn
6 Phường Phổ Quang
7 Xã Phổ Nhơn
8 Phường Phổ Ninh
9 Phường Phổ Minh
10 Phường Phổ Vinh
11 Phường Phổ Hòa
12 Xã Phổ Cường
13 Xã Phổ Khánh
14 Phường Phổ Thạnh
15 Xã Phổ Châu

 

Huyện Ba Tơ có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Ba Tơ
2 Xã Ba Điền
3 Xã Ba Vinh
4 Xã Ba Thành
5 Xã Ba Động
6 Xã Ba Dinh
7 Xã Ba Giang
8 Xã Ba Liên
9 Xã Ba Ngạc
10 Xã Ba Khâm
11 Xã Ba Cung
12 Xã Ba Tiêu
13 Xã Ba Trang
14 Xã Ba Tô
15 Xã Ba Bích
16 Xã Ba Vì
17 Xã Ba Lế
18 Xã Ba Nam
19 Xã Ba Xa

 

Huyện Lý Sơn có bao nhiêu xã thị trấn (ko có )

Tỉnh Quảng Ngãi có bao nhiêu phường

1 Phường Lê Hồng Phong
2 Phường Trần Phú
3 Phường Quảng Phú
4 Phường Nghĩa Chánh
5 Phường Trần Hưng Đạo
6 Phường Nguyễn Nghiêm
7 Phường Nghĩa Lộ
8 Phường Chánh Lộ
9 Phường Trương Quang Trọng
10 Phường Nguyễn Nghiêm
11 Phường Phổ Văn
12 Phường Phổ Quang
13 Phường Phổ Ninh
14 Phường Phổ Minh
15 Phường Phổ Vinh
16 Phường Phổ Hòa
17 Phường Phổ Thạnh

 

Tỉnh Quảng Ngãi có bao nhiêu thị trấn

1 Thị Trấn Châu Ổ
2 Thị trấn Trà Xuân
3 Thị trấn La Hà
4 Thị trấn Sông Vệ
5 Thị trấn Di Lăng
6 Thị trấn Chợ Chùa
7 Thị trấn Mộ Đức
8 Thị trấn Ba Tơ

 

Tỉnh Quảng Ngãi có bao nhiêu xã

1 Xã Nghĩa Dũng
2 Xã Nghĩa Dõng
3 Xã Tịnh Hòa
4 Xã Tịnh Kỳ
5 Xã Tịnh Thiện
6 Xã Tịnh Ấn Đông
7 Xã Tịnh Châu
8 Xã Tịnh Khê
9 Xã Tịnh Long
10 Xã Tịnh Ấn Tây
11 Xã Tịnh An
12 Xã Nghĩa Phú
13 Xã Nghĩa Hà
14 Xã Nghĩa An
15 Xã Bình Thuận
16 Xã Bình Thạnh
17 Xã Bình Đông
18 Xã Bình Chánh
19 Xã Bình Nguyên
20 Xã Bình Khương
21 Xã Bình Trị
22 Xã Bình An
23 Xã Bình Hải
24 Xã Bình Dương
25 Xã Bình Phước
26 Xã Bình Hòa
27 Xã Bình Trung
28 Xã Bình Minh
29 Xã Bình Long
30 Xã Bình Thanh
31 Xã Bình Chương
32 Xã Bình Hiệp
33 Xã Bình Mỹ
34 Xã Bình Tân Phú
35 Xã Bình Châu
36 Xã Trà Giang
37 Xã Trà Thủy
38 Xã Trà Hiệp
39 Xã Trà Bình
40 Xã Trà Phú
41 Xã Trà Lâm
42 Xã Trà Tân
43 Xã Trà Sơn
44 Xã Trà Bùi
45 Xã Trà Thanh
46 Xã Sơn Trà
47 Xã Trà Phong
48 Xã Hương Trà
49 Xã Trà Xinh
50 Xã Trà Tây
51 Xã Tịnh Thọ
52 Xã Tịnh Trà
53 Xã Tịnh Phong
54 Xã Tịnh Hiệp
55 Xã Tịnh Bình
56 Xã Tịnh Đông
57 Xã Tịnh Bắc
58 Xã Tịnh Sơn
59 Xã Tịnh Hà
60 Xã Tịnh Giang
61 Xã Tịnh Minh
62 Xã Nghĩa Lâm
63 Xã Nghĩa Thắng
64 Xã Nghĩa Thuận
65 Xã Nghĩa Kỳ
66 Xã Nghĩa Sơn
67 Xã Nghĩa Hòa
68 Xã Nghĩa Điền
69 Xã Nghĩa Thương
70 Xã Nghĩa Trung
71 Xã Nghĩa Hiệp
72 Xã Nghĩa Phương
73 Xã Nghĩa Mỹ
74 Xã Sơn Hạ
75 Xã Sơn Thành
76 Xã Sơn Nham
77 Xã Sơn Bao
78 Xã Sơn Linh
79 Xã Sơn Giang
80 Xã Sơn Trung
81 Xã Sơn Thượng
82 Xã Sơn Cao
83 Xã Sơn Hải
84 Xã Sơn Thủy
85 Xã Sơn Kỳ
86 Xã Sơn Ba
87 Xã Sơn Bua
88 Xã Sơn Mùa
89 Xã Sơn Liên
90 Xã Sơn Tân
91 Xã Sơn Màu
92 Xã Sơn Dung
93 Xã Sơn Long
94 Xã Sơn Tinh
95 Xã Sơn Lập
96 Xã Long Sơn
97 Xã Long Mai
98 Xã Thanh An
99 Xã Long Môn
100 Xã Long Hiệp
101 Xã Hành Thuận
102 Xã Hành Dũng
103 Xã Hành Trung
104 Xã Hành Nhân
105 Xã Hành Đức
106 Xã Hành Minh
107 Xã Hành Phước
108 Xã Hành Thiện
109 Xã Hành Thịnh
110 Xã Hành Tín Tây
111 Xã Hành Tín Đông
112 Xã Đức Lợi
113 Xã Đức Thắng
114 Xã Đức Nhuận
115 Xã Đức Chánh
116 Xã Đức Hiệp
117 Xã Đức Minh
118 Xã Đức Thạnh
119 Xã Đức Hòa
120 Xã Đức Tân
121 Xã Đức Phú
122 Xã Đức Phong
123 Xã Đức Lân
124 Xã Phổ An
125 Xã Phổ Phong
126 Xã Phổ Thuận
127 Xã Phổ Nhơn
128 Xã Phổ Cường
129 Xã Phổ Khánh
130 Xã Phổ Châu
131 Xã Ba Điền
132 Xã Ba Vinh
133 Xã Ba Thành
134 Xã Ba Động
135 Xã Ba Dinh
136 Xã Ba Giang
137 Xã Ba Liên
138 Xã Ba Ngạc
139 Xã Ba Khâm
140 Xã Ba Cung
141 Xã Ba Tiêu
142 Xã Ba Trang
143 Xã Ba Tô
144 Xã Ba Bích
145 Xã Ba Vì
146 Xã Ba Lế
147 Xã Ba Nam
148 Xã Ba Xa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here