Các Huyện Của Tỉnh Quảng Trị – Hành Chính Tỉnh Quảng Trị

Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Quảng Trị hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố, 1 thị xã, 8 huyện ) và Cấp xã ( 11 thị trấn, 13 phường và 101 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Quảng Trị Ở Đâu ?

Tỉnh Quảng Trị Có Bao Nhiêu Huyện , Thành Phố

Thành phố Đông Hà có bao nhiêu phường xã

1 Phường Đông Giang
2 Phường 1
3 Phường Đông Lễ
4 Phường Đông Thanh
5 Phường 2
6 Phường 4
7 Phường 5
8 Phường Đông Lương
9 Phường 3

Thị xã Quảng Trị có bao nhiêu xã phường

1 Phường 1
2 Phường An Đôn
3 Phường 2
4 Phường 3
5 Xã Hải Lệ
  Các Huyện Của Tỉnh Lai Châu – Hành Chính Tỉnh Lai Châu

Huyện Vĩnh Linh có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Hồ Xá
2 Thị trấn Bến Quan
3 Xã Vĩnh Thái
4 Xã Vĩnh Tú
5 Xã Vĩnh Chấp
6 Xã Trung Nam
7 Xã Kim Thạch
8 Xã Vĩnh Long
9 Xã Vĩnh Khê
10 Xã Vĩnh Hòa
11 Xã Vĩnh Thủy
12 Xã Vĩnh Lâm
13 Xã Hiền Thành
14 Thị trấn Cửa Tùng
15 Xã Vĩnh Hà
16 Xã Vĩnh Sơn
17 Xã Vĩnh Giang
18 Xã Vĩnh Ô

Huyện Hướng Hóa có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Khe Sanh
2 Thị trấn Lao Bảo
3 Xã Hướng Lập
4 Xã Hướng Việt
5 Xã Hướng Phùng
6 Xã Hướng Sơn
7 Xã Hướng Linh
8 Xã Tân Hợp
9 Xã Hướng Tân
10 Xã Tân Thành
11 Xã Tân Long
12 Xã Tân Lập
13 Xã Tân Liên
14 Xã Húc
15 Xã Thuận
16 Xã Hướng Lộc
17 Xã Ba Tầng
18 Xã Thanh
19 Xã A Dơi
20 Xã Lìa
21 Xã Xy

Huyện Gio Linh có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Gio Linh
2 Thị trấn Cửa Việt
3 Xã Trung Giang
4 Xã Trung Hải
5 Xã Trung Sơn
6 Xã Phong Bình
7 Xã Gio Mỹ
8 Xã Gio Hải
9 Xã Gio An
10 Xã Gio Châu
11 Xã Gio Việt
12 Xã Linh Trường
13 Xã Gio Sơn
14 Xã Gio Mai
15 Xã Hải Thái
16 Xã Linh Hải
17 Xã Gio Quang

Huyện Đa Krông có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Krông Klang
2 Xã Mò Ó
3 Xã Hướng Hiệp
4 Xã Đa Krông
5 Xã Triệu Nguyên
6 Xã Ba Lòng
7 Xã Ba Nang
8 Xã Tà Long
9 Xã Húc Nghì
10 Xã A Vao
11 Xã Tà Rụt
12 Xã A Bung
13 Xã A Ngo

Huyện Cam Lộ có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Cam Lộ
2 Xã Cam Tuyền
3 Xã Thanh An
4 Xã Cam Thủy
5 Xã Cam Thành
6 Xã Cam Hiếu
7 Xã Cam Chính
8 Xã Cam Nghĩa

Huyện Triệu Phong có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị Trấn Ái Tử
2 Xã Triệu An
3 Xã Triệu Vân
4 Xã Triệu Phước
5 Xã Triệu Độ
6 Xã Triệu Trạch
7 Xã Triệu Thuận
8 Xã Triệu Đại
9 Xã Triệu Hòa
10 Xã Triệu Lăng
11 Xã Triệu Sơn
12 Xã Triệu Long
13 Xã Triệu Tài
14 Xã Triệu Trung
15 Xã Triệu Ái
16 Xã Triệu Thượng
17 Xã Triệu Giang
18 Xã Triệu Thành
  Các Huyện Của Tỉnh Lạng Sơn – Hành Chính Tỉnh Lạng Sơn

Huyện Hải Lăng có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Diên Sanh
2 Xã Hải An
3 Xã Hải Ba
4 Xã Hải Quy
5 Xã Hải Quế
6 Xã Hải Hưng
7 Xã Hải Phú
8 Xã Hải Thượng
9 Xã Hải Dương
10 Xã Hải Định
11 Xã Hải Lâm
12 Xã Hải Phong
13 Xã Hải Trường
14 Xã Hải Sơn
15 Xã Hải Chánh
16 Xã Hải Khê

Huyện Cồn Cỏ có bao nhiêu xã thị trấn

Huyện Cồn Cỏ không có huyện xã nhé.

Tỉnh Quảng Trị có bao nhiêu phường

1 Phường Đông Giang
2 Phường 1
3 Phường Đông Lễ
4 Phường Đông Thanh
5 Phường 2
6 Phường 4
7 Phường 5
8 Phường Đông Lương
9 Phường 3
10 Phường 1
11 Phường An Đôn
12 Phường 2
13 Phường 3

Tỉnh Quảng Trị có bao nhiêu thị trấn

1 Thị trấn Hồ Xá
2 Thị trấn Bến Quan
3 Thị trấn Cửa Tùng
4 Thị trấn Khe Sanh
5 Thị trấn Lao Bảo
6 Thị trấn Gio Linh
7 Thị trấn Cửa Việt
8 Thị trấn Krông Klang
9 Thị trấn Cam Lộ
10 Thị Trấn Ái Tử
11 Thị trấn Diên Sanh

Tỉnh Quảng Trị có bao nhiêu thị xã

1 Xã Hải Lệ
2 Xã Vĩnh Thái
3 Xã Vĩnh Tú
4 Xã Vĩnh Chấp
5 Xã Trung Nam
6 Xã Kim Thạch
7 Xã Vĩnh Long
8 Xã Vĩnh Khê
9 Xã Vĩnh Hòa
10 Xã Vĩnh Thủy
11 Xã Vĩnh Lâm
12 Xã Hiền Thành
13 Xã Vĩnh Hà
14 Xã Vĩnh Sơn
15 Xã Vĩnh Giang
16 Xã Vĩnh Ô
17 Xã Hướng Lập
18 Xã Hướng Việt
19 Xã Hướng Phùng
20 Xã Hướng Sơn
21 Xã Hướng Linh
22 Xã Tân Hợp
23 Xã Hướng Tân
24 Xã Tân Thành
25 Xã Tân Long
26 Xã Tân Lập
27 Xã Tân Liên
28 Xã Húc
29 Xã Thuận
30 Xã Hướng Lộc
31 Xã Ba Tầng
32 Xã Thanh
33 Xã A Dơi
34 Xã Lìa
35 Xã Xy
36 Xã Trung Giang
37 Xã Trung Hải
38 Xã Trung Sơn
39 Xã Phong Bình
40 Xã Gio Mỹ
41 Xã Gio Hải
42 Xã Gio An
43 Xã Gio Châu
44 Xã Gio Việt
45 Xã Linh Trường
46 Xã Gio Sơn
47 Xã Gio Mai
48 Xã Hải Thái
49 Xã Linh Hải
50 Xã Gio Quang
51 Xã Mò Ó
52 Xã Hướng Hiệp
53 Xã Đa Krông
54 Xã Triệu Nguyên
55 Xã Ba Lòng
56 Xã Ba Nang
57 Xã Tà Long
58 Xã Húc Nghì
59 Xã A Vao
60 Xã Tà Rụt
61 Xã A Bung
62 Xã A Ngo
63 Xã Cam Tuyền
64 Xã Thanh An
65 Xã Cam Thủy
66 Xã Cam Thành
67 Xã Cam Hiếu
68 Xã Cam Chính
69 Xã Cam Nghĩa
70 Xã Triệu An
71 Xã Triệu Vân
72 Xã Triệu Phước
73 Xã Triệu Độ
74 Xã Triệu Trạch
75 Xã Triệu Thuận
76 Xã Triệu Đại
77 Xã Triệu Hòa
78 Xã Triệu Lăng
79 Xã Triệu Sơn
80 Xã Triệu Long
81 Xã Triệu Tài
82 Xã Triệu Trung
83 Xã Triệu Ái
84 Xã Triệu Thượng
85 Xã Triệu Giang
86 Xã Triệu Thành
87 Xã Hải An
88 Xã Hải Ba
89 Xã Hải Quy
90 Xã Hải Quế
91 Xã Hải Hưng
92 Xã Hải Phú
93 Xã Hải Thượng
94 Xã Hải Dương
95 Xã Hải Định
96 Xã Hải Lâm
97 Xã Hải Phong
98 Xã Hải Trường
99 Xã Hải Sơn
100 Xã Hải Chánh
101 Xã Hải Khê

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here