Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Sóc Trăng hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố, 2 thị xã, 8 huyện ) và Cấp xã ( 12 thị trấn, 17 phường và 80 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Sóc Trăng Ở Đâu ?

Tỉnh Quảng Ninh Có Bao Nhiêu Huyện , Thành Phố

Thành phố Sóc Trăng có bao nhiêu phường xã

1 Phường 5
2 Phường 7
3 Phường 8
4 Phường 6
5 Phường 2
6 Phường 1
7 Phường 4
8 Phường 3
9 Phường 9
10 Phường 10

Huyện Châu Thành có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Châu Thành
2 Xã Hồ Đắc Kiện
3 Xã Phú Tâm
4 Xã Thuận Hòa
5 Xã Phú Tân
6 Xã Thiện Mỹ
7 Xã An Hiệp
8 Xã An Ninh

Huyện Kế Sách có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Kế Sách
2 Thị trấn An Lạc Thôn
3 Xã Xuân Hòa
4 Xã Phong Nẫm
5 Xã An Lạc Tây
6 Xã Trinh Phú
7 Xã Ba Trinh
8 Xã Thới An Hội
9 Xã Nhơn Mỹ
10 Xã Kế Thành
11 Xã Kế An
12 Xã Đại Hải
13 Xã An Mỹ

Huyện Mỹ Tú có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa
2 Xã Long Hưng
3 Xã Hưng Phú
4 Xã Mỹ Hương
5 Xã Mỹ Tú
6 Xã Mỹ Phước
7 Xã Thuận Hưng
8 Xã Mỹ Thuận
9 Xã Phú Mỹ

Huyện Cù Lao Dung có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Cù Lao Dung
2 Xã An Thạnh 1
3 Xã An Thạnh Tây
4 Xã An Thạnh Đông
5 Xã Đại Ân 1
6 Xã An Thạnh 2
7 Xã An Thạnh 3
8 Xã An Thạnh Nam

Huyện Long Phú có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Long Phú
2 Xã Song Phụng
3 Thị trấn Đại Ngãi
4 Xã Hậu Thạnh
5 Xã Long Đức
6 Xã Trường Khánh
7 Xã Phú Hữu
8 Xã Tân Hưng
9 Xã Châu Khánh
10 Xã Tân Thạnh
11 Xã Long Phú

Huyện Mỹ Xuyên có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Mỹ Xuyên
2 Xã Đại Tâm
3 Xã Tham Đôn
4 Xã Thạnh Phú
5 Xã Ngọc Đông
6 Xã Thạnh Quới
7 Xã Hòa Tú 1
8 Xã Gia Hòa 1
9 Xã Ngọc Tố
10 Xã Gia Hòa 2
11 Xã Hòa Tú II

Thị xã Ngã Năm có bao nhiêu xã thị trấn

1 Phường 1
2 Phường 2
3 Xã Vĩnh Quới
4 Xã Tân Long
5 Xã Long Bình
6 Phường 3
7 Xã Mỹ Bình
8 Xã Mỹ Quới

Huyện Thạnh Trị có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Phú Lộc
2 Thị trấn Hưng Lợi
3 Xã Lâm Tân
4 Xã Thạnh Tân
5 Xã Lâm Kiết
6 Xã Tuân Tức
7 Xã Vĩnh Thành
8 Xã Thạnh Trị
9 Xã Vĩnh Lợi
10 Xã Châu Hưng

Thị xã Vĩnh Châu có bao nhiêu xã thị trấn

1 Phường 1
2 Xã Hòa Đông
3 Phường Khánh Hòa
4 Xã Vĩnh Hiệp
5 Xã Vĩnh Hải
6 Xã Lạc Hòa
7 Phường 2
8 Phường Vĩnh Phước
9 Xã Vĩnh Tân
10 Xã Lai Hòa

Huyện Trần Đề có bao nhiêu xã thị trấn

1 Xã Đại Ân 2
2 Thị trấn Trần Đề
3 Xã Liêu Tú
4 Xã Lịch Hội Thượng
5 Thị trấn Lịch Hội Thượng
6 Xã Trung Bình
7 Xã Tài Văn
8 Xã Viên An
9 Xã Thạnh Thới An
10 Xã Thạnh Thới Thuận
11 Xã Viên Bình

Tỉnh Sóc Trăng có bao nhiêu phường

1 Phường 5
2 Phường 7
3 Phường 8
4 Phường 6
5 Phường 2
6 Phường 1
7 Phường 4
8 Phường 3
9 Phường 9
10 Phường 10
11 Phường 1
12 Phường 2
13 Phường 3
14 Phường 1
15 Phường Khánh Hòa
16 Phường 2
17 Phường Vĩnh Phước

Tỉnh Sóc Trăng có bao nhiêu thị trấn

1 Thị trấn Châu Thành
2 Thị trấn Kế Sách
3 Thị trấn An Lạc Thôn
4 Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa
5 Thị trấn Cù Lao Dung
6 Thị trấn Long Phú
7 Thị trấn Đại Ngãi
8 Thị trấn Mỹ Xuyên
9 Thị trấn Phú Lộc
10 Thị trấn Hưng Lợi
11 Thị trấn Trần Đề
12 Thị trấn Lịch Hội Thượng

Tỉnh Sóc Trăng có bao nhiêu xã

1 Xã Hồ Đắc Kiện
2 Xã Phú Tâm
3 Xã Thuận Hòa
4 Xã Phú Tân
5 Xã Thiện Mỹ
6 Xã An Hiệp
7 Xã An Ninh
8 Xã Xuân Hòa
9 Xã Phong Nẫm
10 Xã An Lạc Tây
11 Xã Trinh Phú
12 Xã Ba Trinh
13 Xã Thới An Hội
14 Xã Nhơn Mỹ
15 Xã Kế Thành
16 Xã Kế An
17 Xã Đại Hải
18 Xã An Mỹ
19 Xã Long Hưng
20 Xã Hưng Phú
21 Xã Mỹ Hương
22 Xã Mỹ Tú
23 Xã Mỹ Phước
24 Xã Thuận Hưng
25 Xã Mỹ Thuận
26 Xã Phú Mỹ
27 Xã An Thạnh 1
28 Xã An Thạnh Tây
29 Xã An Thạnh Đông
30 Xã Đại Ân 1
31 Xã An Thạnh 2
32 Xã An Thạnh 3
33 Xã An Thạnh Nam
34 Xã Song Phụng
35 Xã Hậu Thạnh
36 Xã Long Đức
37 Xã Trường Khánh
38 Xã Phú Hữu
39 Xã Tân Hưng
40 Xã Châu Khánh
41 Xã Tân Thạnh
42 Xã Long Phú
43 Xã Đại Tâm
44 Xã Tham Đôn
45 Xã Thạnh Phú
46 Xã Ngọc Đông
47 Xã Thạnh Quới
48 Xã Hòa Tú 1
49 Xã Gia Hòa 1
50 Xã Ngọc Tố
51 Xã Gia Hòa 2
52 Xã Hòa Tú II
53 Xã Vĩnh Quới
54 Xã Tân Long
55 Xã Long Bình
56 Xã Mỹ Bình
57 Xã Mỹ Quới
58 Xã Lâm Tân
59 Xã Thạnh Tân
60 Xã Lâm Kiết
61 Xã Tuân Tức
62 Xã Vĩnh Thành
63 Xã Thạnh Trị
64 Xã Vĩnh Lợi
65 Xã Châu Hưng
66 Xã Hòa Đông
67 Xã Vĩnh Hiệp
68 Xã Vĩnh Hải
69 Xã Lạc Hòa
70 Xã Vĩnh Tân
71 Xã Lai Hòa
72 Xã Đại Ân 2
73 Xã Liêu Tú
74 Xã Lịch Hội Thượng
75 Xã Trung Bình
76 Xã Tài Văn
77 Xã Viên An
78 Xã Thạnh Thới An
79 Xã Thạnh Thới Thuận
80 Xã Viên Bình

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here