Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Sơn La hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố, 11 huyện ) và Cấp xã ( 9 thị trấn, 7 phường và 188 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Sơn La Ở Đâu ?

Tỉnh Sơn La Có Bao Nhiêu Huyện , Thành Phố

Các phường xã của Thành phố Sơn La

1 Phường Chiềng Lề
2 Phường Tô Hiệu
3 Phường Quyết Thắng
4 Phường Quyết Tâm
5 Xã Chiềng Cọ
6 Xã Chiềng Đen
7 Xã Chiềng Xôm
8 Phường Chiềng An
9 Phường Chiềng Cơi
10 Xã Chiềng Ngần
11 Xã Hua La
12 Phường Chiềng Sinh

Các xã thị trấn của Huyện Quỳnh Nhai Tỉnh Sơn La

1 Xã Mường Chiên
2 Xã Cà Nàng
3 Xã Chiềng Khay
4 Xã Mường Giôn
5 Xã Pá Ma Pha Khinh
6 Xã Chiềng Ơn
7 Xã Mường Giàng
8 Xã Chiềng Bằng
9 Xã Mường Sại
10 Xã Nậm ét
11 Xã Chiềng Khoang

Các xã thị trấn của Huyện Thuận Châu Tỉnh Sơn La

1 Thị trấn Thuận Châu
2 Xã Phổng Lái
3 Xã Mường é
4 Xã Chiềng Pha
5 Xã Chiềng La
6 Xã Chiềng Ngàm
7 Xã Liệp Tè
8 Xã é Tòng
9 Xã Phổng Lập
10 Xã Phổng Lăng
11 Xã Chiềng Ly
12 Xã Noong Lay
13 Xã Mường Khiêng
14 Xã Mường Bám
15 Xã Long Hẹ
16 Xã Chiềng Bôm
17 Xã Thôm Mòn
18 Xã Tông Lạnh
19 Xã Tông Cọ
20 Xã Bó Mười
21 Xã Co Mạ
22 Xã Púng Tra
23 Xã Chiềng Pấc
24 Xã Nậm Lầu
25 Xã Bon Phặng
26 Xã Co Tòng
27 Xã Muổi Nọi
28 Xã Pá Lông
29 Xã Bản Lầm

Các xã thị trấn của Huyện Mường La Tỉnh Sơn La

1 Thị trấn Ít Ong
2 Xã Nậm Giôn
3 Xã Chiềng Lao
4 Xã Hua Trai
5 Xã Ngọc Chiến
6 Xã Mường Trai
7 Xã Nậm Păm
8 Xã Chiềng Muôn
9 Xã Chiềng Ân
10 Xã Pi Toong
11 Xã Chiềng Công
12 Xã Tạ Bú
13 Xã Chiềng San
14 Xã Mường Bú
15 Xã Chiềng Hoa
16 Xã Mường Chùm

Các xã thị trấn của Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

1 Thị trấn Bắc Yên
2 Xã Phiêng Ban
3 Xã Hang Chú
4 Xã Xím Vàng
5 Xã Tà Xùa
6 Xã Háng Đồng
7 Xã Pắc Ngà
8 Xã Làng Chếu
9 Xã Chim Vàn
10 Xã Mường Khoa
11 Xã Song Pe
12 Xã Hồng Ngài
13 Xã Tạ Khoa
14 Xã Hua Nhàn
15 Xã Phiêng Côn
16 Xã Chiềng Sại

Các xã của Huyện Phù Yên Tỉnh Sơn La

1 Thị trấn Phù Yên
2 Xã Suối Tọ
3 Xã Mường Thải
4 Xã Mường Cơi
5 Xã Quang Huy
6 Xã Huy Bắc
7 Xã Huy Thượng
8 Xã Tân Lang
9 Xã Gia Phù
10 Xã Tường Phù
11 Xã Huy Hạ
12 Xã Huy Tân
13 Xã Mường Lang
14 Xã Suối Bau
15 Xã Huy Tường
16 Xã Mường Do
17 Xã Sập Xa
18 Xã Tường Thượng
19 Xã Tường Tiến
20 Xã Tường Phong
21 Xã Tường Hạ
22 Xã Kim Bon
23 Xã Mường Bang
24 Xã Đá Đỏ
25 Xã Tân Phong
26 Xã Nam Phong
27 Xã Bắc Phong

Các xã của huyện mộc châu tỉnh sơn la

 

1 Thị trấn Mộc Châu
2 Thị trấn NT Mộc Châu
3 Xã Chiềng Sơn
4 Xã Tân Hợp
5 Xã Qui Hướng
6 Xã Tân Lập
7 Xã Nà Mường
8 Xã Tà Lai
9 Xã Chiềng Hắc
10 Xã Hua Păng
11 Xã Chiềng Khừa
12 Xã Mường Sang
13 Xã Đông Sang
14 Xã Phiêng Luông
15 Xã Lóng Sập

Các xã của Huyện Yên Châu Tỉnh Sơn La

1 Thị trấn Yên Châu
2 Xã Chiềng Đông
3 Xã Sập Vạt
4 Xã Chiềng Sàng
5 Xã Chiềng Pằn
6 Xã Viêng Lán
7 Xã Chiềng Hặc
8 Xã Mường Lựm
9 Xã Chiềng On
10 Xã Yên Sơn
11 Xã Chiềng Khoi
12 Xã Tú Nang
13 Xã Lóng Phiêng
14 Xã Phiêng Khoài
15 Xã Chiềng Tương

Các xã của Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

1 Thị trấn Hát Lót
2 Xã Chiềng Sung
3 Xã Mường Bằng
4 Xã Chiềng Chăn
5 Xã Mương Chanh
6 Xã Chiềng Ban
7 Xã Chiềng Mung
8 Xã Mường Bon
9 Xã Chiềng Chung
10 Xã Chiềng Mai
11 Xã Hát Lót
12 Xã Nà Pó
13 Xã Cò Nòi
14 Xã Chiềng Nơi
15 Xã Phiêng Cằm
16 Xã Chiềng Dong
17 Xã Chiềng Kheo
18 Xã Chiềng Ve
19 Xã Chiềng Lương
20 Xã Phiêng Pằn
21 Xã Nà Ơt
22 Xã Tà Hộc

Các xã của Huyện Sông Mã Tỉnh Sơn La

1 Thị trấn Sông Mã
2 Xã Bó Sinh
3 Xã Pú Pẩu
4 Xã Chiềng Phung
5 Xã Chiềng En
6 Xã Mường Lầm
7 Xã Nậm Ty
8 Xã Đứa Mòn
9 Xã Yên Hưng
10 Xã Chiềng Sơ
11 Xã Nà Nghịu
12 Xã Nậm Mằn
13 Xã Chiềng Khoong
14 Xã Chiềng Cang
15 Xã Huổi Một
16 Xã Mường Sai
17 Xã Mường Cai
18 Xã Mường Hung
19 Xã Chiềng Khương

Các xã của Huyện Sốp Cộp Tỉnh Sơn La

1 Xã Sam Kha
2 Xã Púng Bánh
3 Xã Sốp Cộp
4 Xã Dồm Cang
5 Xã Nậm Lạnh
6 Xã Mường Lèo
7 Xã Mường Và
8 Xã Mường Lạn

Các xã của Huyện Vân Hồ Tỉnh Sơn

1 Xã Suối Bàng
2 Xã Song Khủa
3 Xã Liên Hoà
4 Xã Tô Múa
5 Xã Mường Tè
6 Xã Chiềng Khoa
7 Xã Mường Men
8 Xã Quang Minh
9 Xã Vân Hồ
10 Xã Lóng Luông
11 Xã Chiềng Yên
12 Xã Chiềng Xuân
13 Xã Xuân Nha
14 Xã Tân Xuân

Tỉnh Sơn La có bao nhiêu phường

1 Phường Chiềng Lề
2 Phường Tô Hiệu
3 Phường Quyết Thắng
4 Phường Quyết Tâm
5 Phường Chiềng An
6 Phường Chiềng Cơi
7 Phường Chiềng Sinh

Tỉnh Sơn La có bao nhiêu thị trấn

1 Thị trấn Thuận Châu
2 Thị trấn Ít Ong
3 Thị trấn Bắc Yên
4 Thị trấn Phù Yên
5 Thị trấn Mộc Châu
6 Thị trấn NT Mộc Châu
7 Thị trấn Yên Châu
8 Thị trấn Hát Lót
9 Thị trấn Sông Mã

Tỉnh Sơn La có bao nhiêu xã

1 Xã Chiềng Cọ
2 Xã Chiềng Đen
3 Xã Chiềng Xôm
4 Xã Chiềng Ngần
5 Xã Hua La
6 Xã Mường Chiên
7 Xã Cà Nàng
8 Xã Chiềng Khay
9 Xã Mường Giôn
10 Xã Pá Ma Pha Khinh
11 Xã Chiềng Ơn
12 Xã Mường Giàng
13 Xã Chiềng Bằng
14 Xã Mường Sại
15 Xã Nậm ét
16 Xã Chiềng Khoang
17 Xã Phổng Lái
18 Xã Mường é
19 Xã Chiềng Pha
20 Xã Chiềng La
21 Xã Chiềng Ngàm
22 Xã Liệp Tè
23 Xã é Tòng
24 Xã Phổng Lập
25 Xã Phổng Lăng
26 Xã Chiềng Ly
27 Xã Noong Lay
28 Xã Mường Khiêng
29 Xã Mường Bám
30 Xã Long Hẹ
31 Xã Chiềng Bôm
32 Xã Thôm Mòn
33 Xã Tông Lạnh
34 Xã Tông Cọ
35 Xã Bó Mười
36 Xã Co Mạ
37 Xã Púng Tra
38 Xã Chiềng Pấc
39 Xã Nậm Lầu
40 Xã Bon Phặng
41 Xã Co Tòng
42 Xã Muổi Nọi
43 Xã Pá Lông
44 Xã Bản Lầm
45 Xã Nậm Giôn
46 Xã Chiềng Lao
47 Xã Hua Trai
48 Xã Ngọc Chiến
49 Xã Mường Trai
50 Xã Nậm Păm
51 Xã Chiềng Muôn
52 Xã Chiềng Ân
53 Xã Pi Toong
54 Xã Chiềng Công
55 Xã Tạ Bú
56 Xã Chiềng San
57 Xã Mường Bú
58 Xã Chiềng Hoa
59 Xã Mường Chùm
60 Xã Phiêng Ban
61 Xã Hang Chú
62 Xã Xím Vàng
63 Xã Tà Xùa
64 Xã Háng Đồng
65 Xã Pắc Ngà
66 Xã Làng Chếu
67 Xã Chim Vàn
68 Xã Mường Khoa
69 Xã Song Pe
70 Xã Hồng Ngài
71 Xã Tạ Khoa
72 Xã Hua Nhàn
73 Xã Phiêng Côn
74 Xã Chiềng Sại
75 Xã Suối Tọ
76 Xã Mường Thải
77 Xã Mường Cơi
78 Xã Quang Huy
79 Xã Huy Bắc
80 Xã Huy Thượng
81 Xã Tân Lang
82 Xã Gia Phù
83 Xã Tường Phù
84 Xã Huy Hạ
85 Xã Huy Tân
86 Xã Mường Lang
87 Xã Suối Bau
88 Xã Huy Tường
89 Xã Mường Do
90 Xã Sập Xa
91 Xã Tường Thượng
92 Xã Tường Tiến
93 Xã Tường Phong
94 Xã Tường Hạ
95 Xã Kim Bon
96 Xã Mường Bang
97 Xã Đá Đỏ
98 Xã Tân Phong
99 Xã Nam Phong
100 Xã Bắc Phong
101 Xã Chiềng Sơn
102 Xã Tân Hợp
103 Xã Qui Hướng
104 Xã Tân Lập
105 Xã Nà Mường
106 Xã Tà Lai
107 Xã Chiềng Hắc
108 Xã Hua Păng
109 Xã Chiềng Khừa
110 Xã Mường Sang
111 Xã Đông Sang
112 Xã Phiêng Luông
113 Xã Lóng Sập
114 Xã Chiềng Đông
115 Xã Sập Vạt
116 Xã Chiềng Sàng
117 Xã Chiềng Pằn
118 Xã Viêng Lán
119 Xã Chiềng Hặc
120 Xã Mường Lựm
121 Xã Chiềng On
122 Xã Yên Sơn
123 Xã Chiềng Khoi
124 Xã Tú Nang
125 Xã Lóng Phiêng
126 Xã Phiêng Khoài
127 Xã Chiềng Tương
128 Xã Chiềng Sung
129 Xã Mường Bằng
130 Xã Chiềng Chăn
131 Xã Mương Chanh
132 Xã Chiềng Ban
133 Xã Chiềng Mung
134 Xã Mường Bon
135 Xã Chiềng Chung
136 Xã Chiềng Mai
137 Xã Hát Lót
138 Xã Nà Pó
139 Xã Cò Nòi
140 Xã Chiềng Nơi
141 Xã Phiêng Cằm
142 Xã Chiềng Dong
143 Xã Chiềng Kheo
144 Xã Chiềng Ve
145 Xã Chiềng Lương
146 Xã Phiêng Pằn
147 Xã Nà Ơt
148 Xã Tà Hộc
149 Xã Bó Sinh
150 Xã Pú Pẩu
151 Xã Chiềng Phung
152 Xã Chiềng En
153 Xã Mường Lầm
154 Xã Nậm Ty
155 Xã Đứa Mòn
156 Xã Yên Hưng
157 Xã Chiềng Sơ
158 Xã Nà Nghịu
159 Xã Nậm Mằn
160 Xã Chiềng Khoong
161 Xã Chiềng Cang
162 Xã Huổi Một
163 Xã Mường Sai
164 Xã Mường Cai
165 Xã Mường Hung
166 Xã Chiềng Khương
167 Xã Sam Kha
168 Xã Púng Bánh
169 Xã Sốp Cộp
170 Xã Dồm Cang
171 Xã Nậm Lạnh
172 Xã Mường Lèo
173 Xã Mường Và
174 Xã Mường Lạn
175 Xã Suối Bàng
176 Xã Song Khủa
177 Xã Liên Hoà
178 Xã Tô Múa
179 Xã Mường Tè
180 Xã Chiềng Khoa
181 Xã Mường Men
182 Xã Quang Minh
183 Xã Vân Hồ
184 Xã Lóng Luông
185 Xã Chiềng Yên
186 Xã Chiềng Xuân
187 Xã Xuân Nha
188 Xã Tân Xuân

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here