Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Thái Nguyên hiện nay có Cấp huyện (2 thành phố, 1 thị xã,  6 huyện ) và Cấp xã ( 9 thị trấn, 32 phường và 137 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Thái Nguyên Ở Đâu ?

Tỉnh Thái Nguyên Có Bao Nhiêu Huyện , Thành Phố

Các phường xã của Thành phố Thái Nguyên

1 Phường Quán Triều
2 Phường Quang Vinh
3 Phường Túc Duyên
4 Phường Hoàng Văn Thụ
5 Phường Trưng Vương
6 Phường Quang Trung
7 Phường Phan Đình Phùng
8 Phường Tân Thịnh
9 Phường Thịnh Đán
10 Phường Đồng Quang
11 Phường Gia Sàng
12 Phường Tân Lập
13 Phường Cam Giá
14 Phường Phú Xá
15 Phường Hương Sơn
16 Phường Trung Thành
17 Phường Tân Thành
18 Phường Tân Long
19 Xã Phúc Hà
20 Xã Phúc Xuân
21 Xã Quyết Thắng
22 Xã Phúc Trìu
23 Xã Thịnh Đức
24 Phường Tích Lương
25 Xã Tân Cương
26 Xã Sơn Cẩm
27 Phường Chùa Hang
28 Xã Cao Ngạn
29 Xã Linh Sơn
30 Phường Đồng Bẩm
31 Xã Huống Thượng
32 Xã Đồng Liên

Các phường xã của Thành phố Sông Công

1 Phường Lương Sơn
2 Phường Châu Sơn
3 Phường Mỏ Chè
4 Phường Cải Đan
5 Phường Thắng Lợi
6 Phường Phố Cò
7 Xã Tân Quang
8 Phường Bách Quang
9 Xã Bình Sơn
10 Xã Bá Xuyên

Các xã thị trấn của Huyện Định Hóa

1 Thị trấn Chợ Chu
2 Xã Linh Thông
3 Xã Lam Vỹ
4 Xã Quy Kỳ
5 Xã Tân Thịnh
6 Xã Kim Phượng
7 Xã Bảo Linh
8 Xã Phúc Chu
9 Xã Tân Dương
10 Xã Phượng Tiến
11 Xã Bảo Cường
12 Xã Đồng Thịnh
13 Xã Định Biên
14 Xã Thanh Định
15 Xã Trung Hội
16 Xã Trung Lương
17 Xã Bình Yên
18 Xã Điềm Mặc
19 Xã Phú Tiến
20 Xã Bộc Nhiêu
21 Xã Sơn Phú
22 Xã Phú Đình
23 Xã Bình Thành

Các xã thị trấn của Huyện Phú Lương

1 Thị trấn Giang Tiên
2 Thị trấn Đu
3 Xã Yên Ninh
4 Xã Yên Trạch
5 Xã Yên Đổ
6 Xã Yên Lạc
7 Xã Ôn Lương
8 Xã Động Đạt
9 Xã Phủ Lý
10 Xã Phú Đô
11 Xã Hợp Thành
12 Xã Tức Tranh
13 Xã Phấn Mễ
14 Xã Vô Tranh
15 Xã Cổ Lũng

Các xã thị trấn của Huyện Đồng Hỷ

1 Thị trấn Sông Cầu
2 Thị trấn Trại Cau
3 Xã Văn Lăng
4 Xã Tân Long
5 Xã Hòa Bình
6 Xã Quang Sơn
7 Xã Minh Lập
8 Xã Văn Hán
9 Xã Hóa Trung
10 Xã Khe Mo
11 Xã Cây Thị
12 Xã Hóa Thượng
13 Xã Hợp Tiến
14 Xã Tân Lợi
15 Xã Nam Hòa

Các xã thị trấn có Huyện Võ Nhai

1 Thị trấn Đình Cả
2 Xã Sảng Mộc
3 Xã Nghinh Tường
4 Xã Thần Xa
5 Xã Vũ Chấn
6 Xã Thượng Nung
7 Xã Phú Thượng
8 Xã Cúc Đường
9 Xã La Hiên
10 Xã Lâu Thượng
11 Xã Tràng Xá
12 Xã Phương Giao
13 Xã Liên Minh
14 Xã Dân Tiến
15 Xã Bình Long

Các xã thị trấn của Huyện Đại Từ

1 Thị trấn Hùng Sơn
2 Thị trấn Quân Chu
3 Xã Phúc Lương
4 Xã Minh Tiến
5 Xã Yên Lãng
6 Xã Đức Lương
7 Xã Phú Cường
8 Xã Na Mao
9 Xã Phú Lạc
10 Xã Tân Linh
11 Xã Phú Thịnh
12 Xã Phục Linh
13 Xã Phú Xuyên
14 Xã Bản Ngoại
15 Xã Tiên Hội
16 Xã Cù Vân
17 Xã Hà Thượng
18 Xã La Bằng
19 Xã Hoàng Nông
20 Xã Khôi Kỳ
21 Xã An Khánh
22 Xã Tân Thái
23 Xã Bình Thuận
24 Xã Lục Ba
25 Xã Mỹ Yên
26 Xã Vạn Thọ
27 Xã Văn Yên
28 Xã Ký Phú
29 Xã Cát Nê
30 Xã Quân Chu

Các xã phường của Thị xã Phổ Yên

1 Phường Bãi Bông
2 Phường Bắc Sơn
3 Phường Ba Hàng
4 Xã Phúc Tân
5 Xã Phúc Thuận
6 Xã Hồng Tiến
7 Xã Minh Đức
8 Xã Đắc Sơn
9 Phường Đồng Tiến
10 Xã Thành Công
11 Xã Tiên Phong
12 Xã Vạn Phái
13 Xã Nam Tiến
14 Xã Tân Hương
15 Xã Đông Cao
16 Xã Trung Thành
17 Xã Tân Phú
18 Xã Thuận Thành

Các xã thị trấn của Huyện Phú Bình

1 Thị trấn Hương Sơn
2 Xã Bàn Đạt
3 Xã Tân Khánh
4 Xã Tân Kim
5 Xã Tân Thành
6 Xã Đào Xá
7 Xã Bảo Lý
8 Xã Thượng Đình
9 Xã Tân Hòa
10 Xã Nhã Lộng
11 Xã Điềm Thụy
12 Xã Xuân Phương
13 Xã Tân Đức
14 Xã Úc Kỳ
15 Xã Lương Phú
16 Xã Nga My
17 Xã Kha Sơn
18 Xã Thanh Ninh
19 Xã Dương Thành
20 Xã Hà Châu

Tỉnh Thái Nguyên có bao nhiêu phường

1 Phường Quán Triều
2 Phường Quang Vinh
3 Phường Túc Duyên
4 Phường Hoàng Văn Thụ
5 Phường Trưng Vương
6 Phường Quang Trung
7 Phường Phan Đình Phùng
8 Phường Tân Thịnh
9 Phường Thịnh Đán
10 Phường Đồng Quang
11 Phường Gia Sàng
12 Phường Tân Lập
13 Phường Cam Giá
14 Phường Phú Xá
15 Phường Hương Sơn
16 Phường Trung Thành
17 Phường Tân Thành
18 Phường Tân Long
19 Phường Tích Lương
20 Phường Chùa Hang
21 Phường Đồng Bẩm
22 Phường Lương Sơn
23 Phường Châu Sơn
24 Phường Mỏ Chè
25 Phường Cải Đan
26 Phường Thắng Lợi
27 Phường Phố Cò
28 Phường Bách Quang
29 Phường Bãi Bông
30 Phường Bắc Sơn
31 Phường Ba Hàng
32 Phường Đồng Tiến

Tỉnh Thái Nguyên có bao nhiêu thị trấn

1 Thị trấn Chợ Chu
2 Thị trấn Giang Tiên
3 Thị trấn Đu
4 Thị trấn Sông Cầu
5 Thị trấn Trại Cau
6 Thị trấn Đình Cả
7 Thị trấn Hùng Sơn
8 Thị trấn Quân Chu
9 Thị trấn Hương Sơn

Tỉnh Thái Nguyên có bao nhiêu xã

1 Xã Phúc Hà
2 Xã Phúc Xuân
3 Xã Quyết Thắng
4 Xã Phúc Trìu
5 Xã Thịnh Đức
6 Xã Tân Cương
7 Xã Sơn Cẩm
8 Xã Cao Ngạn
9 Xã Linh Sơn
10 Xã Huống Thượng
11 Xã Đồng Liên
12 Xã Tân Quang
13 Xã Bình Sơn
14 Xã Bá Xuyên
15 Xã Linh Thông
16 Xã Lam Vỹ
17 Xã Quy Kỳ
18 Xã Tân Thịnh
19 Xã Kim Phượng
20 Xã Bảo Linh
21 Xã Phúc Chu
22 Xã Tân Dương
23 Xã Phượng Tiến
24 Xã Bảo Cường
25 Xã Đồng Thịnh
26 Xã Định Biên
27 Xã Thanh Định
28 Xã Trung Hội
29 Xã Trung Lương
30 Xã Bình Yên
31 Xã Điềm Mặc
32 Xã Phú Tiến
33 Xã Bộc Nhiêu
34 Xã Sơn Phú
35 Xã Phú Đình
36 Xã Bình Thành
37 Xã Yên Ninh
38 Xã Yên Trạch
39 Xã Yên Đổ
40 Xã Yên Lạc
41 Xã Ôn Lương
42 Xã Động Đạt
43 Xã Phủ Lý
44 Xã Phú Đô
45 Xã Hợp Thành
46 Xã Tức Tranh
47 Xã Phấn Mễ
48 Xã Vô Tranh
49 Xã Cổ Lũng
50 Xã Văn Lăng
51 Xã Tân Long
52 Xã Hòa Bình
53 Xã Quang Sơn
54 Xã Minh Lập
55 Xã Văn Hán
56 Xã Hóa Trung
57 Xã Khe Mo
58 Xã Cây Thị
59 Xã Hóa Thượng
60 Xã Hợp Tiến
61 Xã Tân Lợi
62 Xã Nam Hòa
63 Xã Sảng Mộc
64 Xã Nghinh Tường
65 Xã Thần Xa
66 Xã Vũ Chấn
67 Xã Thượng Nung
68 Xã Phú Thượng
69 Xã Cúc Đường
70 Xã La Hiên
71 Xã Lâu Thượng
72 Xã Tràng Xá
73 Xã Phương Giao
74 Xã Liên Minh
75 Xã Dân Tiến
76 Xã Bình Long
77 Xã Phúc Lương
78 Xã Minh Tiến
79 Xã Yên Lãng
80 Xã Đức Lương
81 Xã Phú Cường
82 Xã Na Mao
83 Xã Phú Lạc
84 Xã Tân Linh
85 Xã Phú Thịnh
86 Xã Phục Linh
87 Xã Phú Xuyên
88 Xã Bản Ngoại
89 Xã Tiên Hội
90 Xã Cù Vân
91 Xã Hà Thượng
92 Xã La Bằng
93 Xã Hoàng Nông
94 Xã Khôi Kỳ
95 Xã An Khánh
96 Xã Tân Thái
97 Xã Bình Thuận
98 Xã Lục Ba
99 Xã Mỹ Yên
100 Xã Vạn Thọ
101 Xã Văn Yên
102 Xã Ký Phú
103 Xã Cát Nê
104 Xã Quân Chu
105 Xã Phúc Tân
106 Xã Phúc Thuận
107 Xã Hồng Tiến
108 Xã Minh Đức
109 Xã Đắc Sơn
110 Xã Thành Công
111 Xã Tiên Phong
112 Xã Vạn Phái
113 Xã Nam Tiến
114 Xã Tân Hương
115 Xã Đông Cao
116 Xã Trung Thành
117 Xã Tân Phú
118 Xã Thuận Thành
119 Xã Bàn Đạt
120 Xã Tân Khánh
121 Xã Tân Kim
122 Xã Tân Thành
123 Xã Đào Xá
124 Xã Bảo Lý
125 Xã Thượng Đình
126 Xã Tân Hòa
127 Xã Nhã Lộng
128 Xã Điềm Thụy
129 Xã Xuân Phương
130 Xã Tân Đức
131 Xã Úc Kỳ
132 Xã Lương Phú
133 Xã Nga My
134 Xã Kha Sơn
135 Xã Thanh Ninh
136 Xã Dương Thành
137 Xã Hà Châu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here