Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Tỉnh Thừa Thiên Huế có bao nhiêu huyện Thị Thành Phố ? Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố, 2 thị xã,  6 huyện ) và Cấp xã ( 8 thị trấn, 39 phường và 98 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Thừa Thiên Huế Ở Đâu ?

Tỉnh Thừa Thiên Huế Có Bao Nhiêu Huyện , Thành Phố

Các phường xã của Thành phố Huế

1 Phường Phú Thuận
2 Phường Phú Bình
3 Phường Tây Lộc
4 Phường Thuận Lộc
5 Phường Phú Hiệp
6 Phường Phú Hậu
7 Phường Thuận Hòa
8 Phường Thuận Thành
9 Phường Phú Hòa
10 Phường Phú Cát
11 Phường Kim Long
12 Phường Vĩ Dạ
13 Phường Phường Đúc
14 Phường Vĩnh Ninh
15 Phường Phú Hội
16 Phường Phú Nhuận
17 Phường Xuân Phú
18 Phường Trường An
19 Phường Phước Vĩnh
20 Phường An Cựu
21 Phường An Hòa
22 Phường Hương Sơ
23 Phường Thuỷ Biều
24 Phường Hương Long
25 Phường Thuỷ Xuân
26 Phường An Đông
27 Phường An Tây

Các phường xã của Huyện Phong Điền

1 Thị trấn Phong Điền
2 Xã Điền Hương
3 Xã Điền Môn
4 Xã Điền Lộc
5 Xã Phong Bình
6 Xã Điền Hòa
7 Xã Phong Chương
8 Xã Phong Hải
9 Xã Điền Hải
10 Xã Phong Hòa
11 Xã Phong Thu
12 Xã Phong Hiền
13 Xã Phong Mỹ
14 Xã Phong An
15 Xã Phong Xuân
16 Xã Phong Sơn
17 Thị trấn Sịa
18 Xã Quảng Thái
19 Xã Quảng Ngạn
20 Xã Quảng Lợi
21 Xã Quảng Công
22 Xã Quảng Phước
23 Xã Quảng Vinh
24 Xã Quảng An
25 Xã Quảng Thành
26 Xã Quảng Thọ
27 Xã Quảng Phú

Các phường xã của Huyện Phú Vang

1 Thị trấn Thuận An
2 Xã Phú Thuận
3 Xã Phú Dương
4 Xã Phú Mậu
5 Xã Phú An
6 Xã Phú Hải
7 Xã Phú Xuân
8 Xã Phú Diên
9 Xã Phú Thanh
10 Xã Phú Mỹ
11 Xã Phú Thượng
12 Xã Phú Hồ
13 Xã Vinh Xuân
14 Xã Phú Lương
15 Thị trấn Phú Đa
16 Xã Vinh Thanh
17 Xã Vinh An
18 Xã Phú Gia
19 Xã Vinh Hà

Các phường xã của Thị xã Hương Thủy

1 Phường Phú Bài
2 Xã Thủy Vân
3 Xã Thủy Thanh
4 Phường Thủy Dương
5 Phường Thủy Phương
6 Phường Thủy Châu
7 Phường Thủy Lương
8 Xã Thủy Bằng
9 Xã Thủy Tân
10 Xã Thủy Phù
11 Xã Phú Sơn
12 Xã Dương Hòa

Các phường xã của Thị xã Hương Trà

1 Phường Tứ Hạ
2 Xã Hải Dương
3 Xã Hương Phong
4 Xã Hương Toàn
5 Phường Hương Vân
6 Phường Hương Văn
7 Xã Hương Vinh
8 Phường Hương Xuân
9 Phường Hương Chữ
10 Phường Hương An
11 Xã Hương Bình
12 Phường Hương Hồ
13 Xã Hương Thọ
14 Xã Bình Tiến
15 Xã Bình Thành

Các phường xã của Huyện A Lưới

1 Thị trấn A Lưới
2 Xã Hồng Vân
3 Xã Hồng Hạ
4 Xã Hồng Kim
5 Xã Trung Sơn
6 Xã Hương Nguyên
7 Xã Hồng Bắc
8 Xã A Ngo
9 Xã Sơn Thủy
10 Xã Phú Vinh
11 Xã Hương Phong
12 Xã Quảng Nhâm
13 Xã Hồng Thượng
14 Xã Hồng Thái
15 Xã A Roằng
16 Xã Đông Sơn
17 Xã Lâm Đớt
18 Xã Hồng Thủy

Các phường xã của Huyện Phú Lộc

1 Thị trấn Phú Lộc
2 Thị trấn Lăng Cô
3 Xã Vinh Mỹ
4 Xã Vinh Hưng
5 Xã Giang Hải
6 Xã Vinh Hiền
7 Xã Lộc Bổn
8 Xã Lộc Sơn
9 Xã Lộc Bình
10 Xã Lộc Vĩnh
11 Xã Lộc An
12 Xã Lộc Điền
13 Xã Lộc Thủy
14 Xã Lộc Trì
15 Xã Lộc Tiến
16 Xã Lộc Hòa
17 Xã Xuân Lộc

Các phường xã của Huyện Nam Đông

1 Thị trấn Khe Tre
2 Xã Hương Phú
3 Xã Hương Sơn
4 Xã Hương Lộc
5 Xã Thượng Quảng
6 Xã Hương Xuân
7 Xã Hương Hữu
8 Xã Thượng Lộ
9 Xã Thượng Long
10 Xã Thượng Nhật

Tỉnh Thừa Thiên Huế Có Bao Nhiêu Phường

1 Phường Phú Thuận
2 Phường Phú Bình
3 Phường Tây Lộc
4 Phường Thuận Lộc
5 Phường Phú Hiệp
6 Phường Phú Hậu
7 Phường Thuận Hòa
8 Phường Thuận Thành
9 Phường Phú Hòa
10 Phường Phú Cát
11 Phường Kim Long
12 Phường Vĩ Dạ
13 Phường Phường Đúc
14 Phường Vĩnh Ninh
15 Phường Phú Hội
16 Phường Phú Nhuận
17 Phường Xuân Phú
18 Phường Trường An
19 Phường Phước Vĩnh
20 Phường An Cựu
21 Phường An Hòa
22 Phường Hương Sơ
23 Phường Thuỷ Biều
24 Phường Hương Long
25 Phường Thuỷ Xuân
26 Phường An Đông
27 Phường An Tây
28 Phường Phú Bài
29 Phường Thủy Dương
30 Phường Thủy Phương
31 Phường Thủy Châu
32 Phường Thủy Lương
33 Phường Tứ Hạ
34 Phường Hương Vân
35 Phường Hương Văn
36 Phường Hương Xuân
37 Phường Hương Chữ
38 Phường Hương An
39 Phường Hương Hồ

Tỉnh Thừa Thiên Huế Có Bao Nhiêu Thị Trấn

1 Thị trấn Phong Điền
2 Thị trấn Sịa
3 Thị trấn Thuận An
4 Thị trấn Phú Đa
5 Thị trấn A Lưới
6 Thị trấn Phú Lộc
7 Thị trấn Lăng Cô
8 Thị trấn Khe Tre

Tỉnh Thừa Thiên Huế Có Bao Nhiêu Xã

1 Xã Điền Hương
2 Xã Điền Môn
3 Xã Điền Lộc
4 Xã Phong Bình
5 Xã Điền Hòa
6 Xã Phong Chương
7 Xã Phong Hải
8 Xã Điền Hải
9 Xã Phong Hòa
10 Xã Phong Thu
11 Xã Phong Hiền
12 Xã Phong Mỹ
13 Xã Phong An
14 Xã Phong Xuân
15 Xã Phong Sơn
16 Xã Quảng Thái
17 Xã Quảng Ngạn
18 Xã Quảng Lợi
19 Xã Quảng Công
20 Xã Quảng Phước
21 Xã Quảng Vinh
22 Xã Quảng An
23 Xã Quảng Thành
24 Xã Quảng Thọ
25 Xã Quảng Phú
26 Xã Phú Thuận
27 Xã Phú Dương
28 Xã Phú Mậu
29 Xã Phú An
30 Xã Phú Hải
31 Xã Phú Xuân
32 Xã Phú Diên
33 Xã Phú Thanh
34 Xã Phú Mỹ
35 Xã Phú Thượng
36 Xã Phú Hồ
37 Xã Vinh Xuân
38 Xã Phú Lương
39 Xã Vinh Thanh
40 Xã Vinh An
41 Xã Phú Gia
42 Xã Vinh Hà
43 Xã Thủy Vân
44 Xã Thủy Thanh
45 Xã Thủy Bằng
46 Xã Thủy Tân
47 Xã Thủy Phù
48 Xã Phú Sơn
49 Xã Dương Hòa
50 Xã Hải Dương
51 Xã Hương Phong
52 Xã Hương Toàn
53 Xã Hương Vinh
54 Xã Hương Bình
55 Xã Hương Thọ
56 Xã Bình Tiến
57 Xã Bình Thành
58 Xã Hồng Vân
59 Xã Hồng Hạ
60 Xã Hồng Kim
61 Xã Trung Sơn
62 Xã Hương Nguyên
63 Xã Hồng Bắc
64 Xã A Ngo
65 Xã Sơn Thủy
66 Xã Phú Vinh
67 Xã Hương Phong
68 Xã Quảng Nhâm
69 Xã Hồng Thượng
70 Xã Hồng Thái
71 Xã A Roằng
72 Xã Đông Sơn
73 Xã Lâm Đớt
74 Xã Hồng Thủy
75 Xã Vinh Mỹ
76 Xã Vinh Hưng
77 Xã Giang Hải
78 Xã Vinh Hiền
79 Xã Lộc Bổn
80 Xã Lộc Sơn
81 Xã Lộc Bình
82 Xã Lộc Vĩnh
83 Xã Lộc An
84 Xã Lộc Điền
85 Xã Lộc Thủy
86 Xã Lộc Trì
87 Xã Lộc Tiến
88 Xã Lộc Hòa
89 Xã Xuân Lộc
90 Xã Hương Phú
91 Xã Hương Sơn
92 Xã Hương Lộc
93 Xã Thượng Quảng
94 Xã Hương Xuân
95 Xã Hương Hữu
96 Xã Thượng Lộ
97 Xã Thượng Long
98 Xã Thượng Nhật

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here