Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Tỉnh Tiền Giang có bao nhiêu huyện Thị Thành Phố ? Đối với tỉnh Tiền Giang hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố, 2 thị xã,  6 huyện ) và Cấp xã ( 8 thị trấn, 39 phường và 98 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Tiền Giang Ở Đâu ?

Tỉnh Tiền Giang Có Bao Nhiêu Huyện , Thành Phố

Các phường xã của Thành phố Mỹ Tho

 

1 Phường 5
2 Phường 4
3 Phường 7
4 Phường 3
5 Phường 1
6 Phường 2
7 Phường 8
8 Phường 6
9 Phường 9
10 Phường 10
11 Phường Tân Long
12 Xã Đạo Thạnh
13 Xã Trung An
14 Xã Mỹ Phong
15 Xã Tân Mỹ Chánh
16 Xã Phước Thạnh
17 Xã Thới Sơn

Các phường xã của Thị xã Gò Công

1 Phường 3
2 Phường 2
3 Phường 4
4 Phường 1
5 Phường 5
6 Xã Long Hưng
7 Xã Long Thuận
8 Xã Long Chánh
9 Xã Long Hòa
10 Xã Bình Đông
11 Xã Bình Xuân
12 Xã Tân Trung

Các phường xã của Thị xã Cai Lậy

1 Phường 1
2 Phường 2
3 Phường 3
4 Phường 4
5 Phường 5
6 Xã Mỹ Phước Tây
7 Xã Mỹ Hạnh Đông
8 Xã Mỹ Hạnh Trung
9 Xã Tân Phú
10 Xã Tân Bình
11 Xã Tân Hội
12 Phường Nhị Mỹ
13 Xã Nhị Quý
14 Xã Thanh Hòa
15 Xã Phú Quý
16 Xã Long Khánh

Các phường xã của Huyện Tân Phước

1 Thị trấn Mỹ Phước
2 Xã Tân Hòa Đông
3 Xã Thạnh Tân
4 Xã Thạnh Mỹ
5 Xã Thạnh Hoà
6 Xã Phú Mỹ
7 Xã Tân Hòa Thành
8 Xã Hưng Thạnh
9 Xã Tân Lập 1
10 Xã Tân Hòa Tây
11 Xã Tân Lập 2
12 Xã Phước Lập

Các phường xã của Huyện Cái Bè

1 Thị trấn Cái Bè
2 Xã Hậu Mỹ Bắc B
3 Xã Hậu Mỹ Bắc A
4 Xã Mỹ Trung
5 Xã Hậu Mỹ Trinh
6 Xã Hậu Mỹ Phú
7 Xã Mỹ Tân
8 Xã Mỹ Lợi B
9 Xã Thiện Trung
10 Xã Mỹ Hội
11 Xã An Cư
12 Xã Hậu Thành
13 Xã Mỹ Lợi A
14 Xã Hòa Khánh
15 Xã Thiện Trí
16 Xã Mỹ Đức Đông
17 Xã Mỹ Đức Tây
18 Xã Đông Hòa Hiệp
19 Xã An Thái Đông
20 Xã Tân Hưng
21 Xã Mỹ Lương
22 Xã Tân Thanh
23 Xã An Thái Trung
24 Xã An Hữu
25 Xã Hòa Hưng

Các phường xã của Huyện Cai Lậy

1 Xã Thạnh Lộc
2 Xã Mỹ Thành Bắc
3 Xã Phú Cường
4 Xã Mỹ Thành Nam
5 Xã Phú Nhuận
6 Xã Bình Phú
7 Xã Cẩm Sơn
8 Xã Phú An
9 Xã Mỹ Long
10 Xã Long Tiên
11 Xã Hiệp Đức
12 Xã Long Trung
13 Xã Hội Xuân
14 Xã Tân Phong
15 Xã Tam Bình
16 Xã Ngũ Hiệp

Các phường xã của Huyện Châu Thành

1 Thị trấn Tân Hiệp
2 Xã Tân Hội Đông
3 Xã Tân Hương
4 Xã Tân Lý Đông
5 Xã Tân Lý Tây
6 Xã Thân Cửu Nghĩa
7 Xã Tam Hiệp
8 Xã Điềm Hy
9 Xã Nhị Bình
10 Xã Dưỡng Điềm
11 Xã Đông Hòa
12 Xã Long Định
13 Xã Hữu Đạo
14 Xã Long An
15 Xã Long Hưng
16 Xã Bình Trưng
17 Xã Thạnh Phú
18 Xã Bàn Long
19 Xã Vĩnh Kim
20 Xã Bình Đức
21 Xã Song Thuận
22 Xã Kim Sơn
23 Xã Phú Phong

 

Các phường xã của Huyện Chợ Gạo

1 Thị trấn Chợ Gạo
2 Xã Trung Hòa
3 Xã Hòa Tịnh
4 Xã Mỹ Tịnh An
5 Xã Tân Bình Thạnh
6 Xã Phú Kiết
7 Xã Lương Hòa Lạc
8 Xã Thanh Bình
9 Xã Quơn Long
10 Xã Bình Phục Nhứt
11 Xã Đăng Hưng Phước
12 Xã Tân Thuận Bình
13 Xã Song Bình
14 Xã Bình Phan
15 Xã Long Bình Điền
16 Xã An Thạnh Thủy
17 Xã Xuân Đông
18 Xã Hòa Định
19 Xã Bình Ninh

Các phường xã của Huyện Gò Công Tây

1 Thị trấn Vĩnh Bình
2 Xã Đồng Sơn
3 Xã Bình Phú
4 Xã Đồng Thạnh
5 Xã Thành Công
6 Xã Bình Nhì
7 Xã Yên Luông
8 Xã Thạnh Trị
9 Xã Thạnh Nhựt
10 Xã Long Vĩnh
11 Xã Bình Tân
12 Xã Vĩnh Hựu
13 Xã Long Bình

Các phường xã của Huyện Gò Công Đông

1 Thị trấn Tân Hòa
2 Xã Tăng Hoà
3 Xã Tân Phước
4 Xã Gia Thuận
5 Thị trấn Vàm Láng
6 Xã Tân Tây
7 Xã Kiểng Phước
8 Xã Tân Đông
9 Xã Bình Ân
10 Xã Tân Điền
11 Xã Bình Nghị
12 Xã Phước Trung
13 Xã Tân Thành

Các phường xã của Huyện Tân Phú Đông

1 Xã Tân Thới
2 Xã Tân Phú
3 Xã Phú Thạnh
4 Xã Tân Thạnh
5 Xã Phú Đông
6 Xã Phú Tân

Tỉnh Thanh Hóa Có Bao Nhiêu Phường

1 Phường 5
2 Phường 4
3 Phường 7
4 Phường 3
5 Phường 1
6 Phường 2
7 Phường 8
8 Phường 6
9 Phường 9
10 Phường 10
11 Phường Tân Long
12 Phường 3
13 Phường 2
14 Phường 4
15 Phường 1
16 Phường 5
17 Phường 1
18 Phường 2
19 Phường 3
20 Phường 4
21 Phường 5
22 Phường Nhị Mỹ

Tỉnh Thanh Hóa Có Bao Nhiêu Thị Trấn

1 Thị trấn Mỹ Phước
2 Thị trấn Cái Bè
3 Thị trấn Tân Hiệp
4 Thị trấn Chợ Gạo
5 Thị trấn Vĩnh Bình
6 Thị trấn Tân Hòa
7 Thị trấn Vàm Láng

Tỉnh Thanh Hóa Có Bao Nhiêu Xã

1 Xã Đạo Thạnh
2 Xã Trung An
3 Xã Mỹ Phong
4 Xã Tân Mỹ Chánh
5 Xã Phước Thạnh
6 Xã Thới Sơn
7 Xã Long Hưng
8 Xã Long Thuận
9 Xã Long Chánh
10 Xã Long Hòa
11 Xã Bình Đông
12 Xã Bình Xuân
13 Xã Tân Trung
14 Xã Mỹ Phước Tây
15 Xã Mỹ Hạnh Đông
16 Xã Mỹ Hạnh Trung
17 Xã Tân Phú
18 Xã Tân Bình
19 Xã Tân Hội
20 Xã Nhị Quý
21 Xã Thanh Hòa
22 Xã Phú Quý
23 Xã Long Khánh
24 Xã Tân Hòa Đông
25 Xã Thạnh Tân
26 Xã Thạnh Mỹ
27 Xã Thạnh Hoà
28 Xã Phú Mỹ
29 Xã Tân Hòa Thành
30 Xã Hưng Thạnh
31 Xã Tân Lập 1
32 Xã Tân Hòa Tây
33 Xã Tân Lập 2
34 Xã Phước Lập
35 Xã Hậu Mỹ Bắc B
36 Xã Hậu Mỹ Bắc A
37 Xã Mỹ Trung
38 Xã Hậu Mỹ Trinh
39 Xã Hậu Mỹ Phú
40 Xã Mỹ Tân
41 Xã Mỹ Lợi B
42 Xã Thiện Trung
43 Xã Mỹ Hội
44 Xã An Cư
45 Xã Hậu Thành
46 Xã Mỹ Lợi A
47 Xã Hòa Khánh
48 Xã Thiện Trí
49 Xã Mỹ Đức Đông
50 Xã Mỹ Đức Tây
51 Xã Đông Hòa Hiệp
52 Xã An Thái Đông
53 Xã Tân Hưng
54 Xã Mỹ Lương
55 Xã Tân Thanh
56 Xã An Thái Trung
57 Xã An Hữu
58 Xã Hòa Hưng
59 Xã Thạnh Lộc
60 Xã Mỹ Thành Bắc
61 Xã Phú Cường
62 Xã Mỹ Thành Nam
63 Xã Phú Nhuận
64 Xã Bình Phú
65 Xã Cẩm Sơn
66 Xã Phú An
67 Xã Mỹ Long
68 Xã Long Tiên
69 Xã Hiệp Đức
70 Xã Long Trung
71 Xã Hội Xuân
72 Xã Tân Phong
73 Xã Tam Bình
74 Xã Ngũ Hiệp
75 Xã Tân Hội Đông
76 Xã Tân Hương
77 Xã Tân Lý Đông
78 Xã Tân Lý Tây
79 Xã Thân Cửu Nghĩa
80 Xã Tam Hiệp
81 Xã Điềm Hy
82 Xã Nhị Bình
83 Xã Dưỡng Điềm
84 Xã Đông Hòa
85 Xã Long Định
86 Xã Hữu Đạo
87 Xã Long An
88 Xã Long Hưng
89 Xã Bình Trưng
90 Xã Thạnh Phú
91 Xã Bàn Long
92 Xã Vĩnh Kim
93 Xã Bình Đức
94 Xã Song Thuận
95 Xã Kim Sơn
96 Xã Phú Phong
97 Xã Trung Hòa
98 Xã Hòa Tịnh
99 Xã Mỹ Tịnh An
100 Xã Tân Bình Thạnh
101 Xã Phú Kiết
102 Xã Lương Hòa Lạc
103 Xã Thanh Bình
104 Xã Quơn Long
105 Xã Bình Phục Nhứt
106 Xã Đăng Hưng Phước
107 Xã Tân Thuận Bình
108 Xã Song Bình
109 Xã Bình Phan
110 Xã Long Bình Điền
111 Xã An Thạnh Thủy
112 Xã Xuân Đông
113 Xã Hòa Định
114 Xã Bình Ninh
115 Xã Đồng Sơn
116 Xã Bình Phú
117 Xã Đồng Thạnh
118 Xã Thành Công
119 Xã Bình Nhì
120 Xã Yên Luông
121 Xã Thạnh Trị
122 Xã Thạnh Nhựt
123 Xã Long Vĩnh
124 Xã Bình Tân
125 Xã Vĩnh Hựu
126 Xã Long Bình
127 Xã Tăng Hoà
128 Xã Tân Phước
129 Xã Gia Thuận
130 Xã Tân Tây
131 Xã Kiểng Phước
132 Xã Tân Đông
133 Xã Bình Ân
134 Xã Tân Điền
135 Xã Bình Nghị
136 Xã Phước Trung
137 Xã Tân Thành
138 Xã Tân Thới
139 Xã Tân Phú
140 Xã Phú Thạnh
141 Xã Tân Thạnh
142 Xã Phú Đông
143 Xã Phú Tân

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here