Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Tỉnh Trà Vinh có bao nhiêu huyện Thị Thành Phố ? Đối với tỉnh Trà Vinh hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố, 2 thị xã,  6 huyện ) và Cấp xã ( 8 thị trấn, 39 phường và 98 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Trà Vinh Ở Đâu ?

Tỉnh Trà Vinh Có Bao Nhiêu Huyện , Thành Phố

Các phường xã của Thành phố Trà Vinh

1 Phường 4
2 Phường 1
3 Phường 3
4 Phường 2
5 Phường 5
6 Phường 6
7 Phường 7
8 Phường 8
9 Phường 9
10 Xã Long Đức

Các xã thị trấn của Huyện Càng Long

1 Thị trấn Càng Long
2 Xã Mỹ Cẩm
3 Xã An Trường A
4 Xã An Trường
5 Xã Huyền Hội
6 Xã Tân An
7 Xã Tân Bình
8 Xã Bình Phú
9 Xã Phương Thạnh
10 Xã Đại Phúc
11 Xã Đại Phước
12 Xã Nhị Long Phú
13 Xã Nhị Long
14 Xã Đức Mỹ

Các xã thị trấn của Huyện Cầu Kè

1 Thị trấn Cầu Kè
2 Xã Hòa Ân
3 Xã Châu Điền
4 Xã An Phú Tân
5 Xã Hoà Tân
6 Xã Ninh Thới
7 Xã Phong Phú
8 Xã Phong Thạnh
9 Xã Tam Ngãi
10 Xã Thông Hòa
11 Xã Thạnh Phú

Các xã thị trấn của Huyện Tiểu Cần

1 Thị trấn Tiểu Cần
2 Thị trấn Cầu Quan
3 Xã Phú Cần
4 Xã Hiếu Tử
5 Xã Hiếu Trung
6 Xã Long Thới
7 Xã Hùng Hòa
8 Xã Tân Hùng
9 Xã Tập Ngãi
10 Xã Ngãi Hùng
11 Xã Tân Hòa

Các xã thị trấn của Huyện Châu Thành

1 Thị trấn Châu Thành
2 Xã Đa Lộc
3 Xã Mỹ Chánh
4 Xã Thanh Mỹ
5 Xã Lương Hoà A
6 Xã Lương Hòa
7 Xã Song Lộc
8 Xã Nguyệt Hóa
9 Xã Hòa Thuận
10 Xã Hòa Lợi
11 Xã Phước Hảo
12 Xã Hưng Mỹ
13 Xã Hòa Minh
14 Xã Long Hòa

Các xã thị trấn của Huyện Cầu Ngang

1 Thị trấn Cầu Ngang
2 Thị trấn Mỹ Long
3 Xã Mỹ Long Bắc
4 Xã Mỹ Long Nam
5 Xã Mỹ Hòa
6 Xã Vĩnh Kim
7 Xã Kim Hòa
8 Xã Hiệp Hòa
9 Xã Thuận Hòa
10 Xã Long Sơn
11 Xã Nhị Trường
12 Xã Trường Thọ
13 Xã Hiệp Mỹ Đông
14 Xã Hiệp Mỹ Tây
15 Xã Thạnh Hòa Sơn

 

Các xã thị trấn của Huyện Trà Cú

1 Thị trấn Trà Cú
2 Thị trấn Định An
3 Xã Phước Hưng
4 Xã Tập Sơn
5 Xã Tân Sơn
6 Xã An Quảng Hữu
7 Xã Lưu Nghiệp Anh
8 Xã Ngãi Xuyên
9 Xã Kim Sơn
10 Xã Thanh Sơn
11 Xã Hàm Giang
12 Xã Hàm Tân
13 Xã Đại An
14 Xã Định An
15 Xã Ngọc Biên
16 Xã Long Hiệp
17 Xã Tân Hiệp

Các xã thị trấn của Thị xã Duyên Hải

1 Xã Đôn Xuân
2 Xã Đôn Châu
3 Thị trấn Long Thành
4 Xã Long Khánh
5 Xã Ngũ Lạc
6 Xã Long Vĩnh
7 Xã Đông Hải
8 Phường 1
9 Xã Long Toàn
10 Phường 2
11 Xã Long Hữu
12 Xã Dân Thành
13 Xã Trường Long Hòa
14 Xã Hiệp Thạnh

Tỉnh Trà Vinh Có Bao Nhiêu Phường

1 Phường 4
2 Phường 1
3 Phường 3
4 Phường 2
5 Phường 5
6 Phường 6
7 Phường 7
8 Phường 8
9 Phường 9
10 Phường 1
11 Phường 2

Tỉnh Trà Vinh Có Bao Nhiêu Thị Trấn

1 Thị trấn Càng Long
2 Thị trấn Cầu Kè
3 Thị trấn Tiểu Cần
4 Thị trấn Cầu Quan
5 Thị trấn Châu Thành
6 Thị trấn Cầu Ngang
7 Thị trấn Mỹ Long
8 Thị trấn Trà Cú
9 Thị trấn Định An
10 Thị trấn Long Thành

Tỉnh Trà Vinh Có Bao Nhiêu Xã

1 Xã Long Đức
2 Xã Mỹ Cẩm
3 Xã An Trường A
4 Xã An Trường
5 Xã Huyền Hội
6 Xã Tân An
7 Xã Tân Bình
8 Xã Bình Phú
9 Xã Phương Thạnh
10 Xã Đại Phúc
11 Xã Đại Phước
12 Xã Nhị Long Phú
13 Xã Nhị Long
14 Xã Đức Mỹ
15 Xã Hòa Ân
16 Xã Châu Điền
17 Xã An Phú Tân
18 Xã Hoà Tân
19 Xã Ninh Thới
20 Xã Phong Phú
21 Xã Phong Thạnh
22 Xã Tam Ngãi
23 Xã Thông Hòa
24 Xã Thạnh Phú
25 Xã Phú Cần
26 Xã Hiếu Tử
27 Xã Hiếu Trung
28 Xã Long Thới
29 Xã Hùng Hòa
30 Xã Tân Hùng
31 Xã Tập Ngãi
32 Xã Ngãi Hùng
33 Xã Tân Hòa
34 Xã Đa Lộc
35 Xã Mỹ Chánh
36 Xã Thanh Mỹ
37 Xã Lương Hoà A
38 Xã Lương Hòa
39 Xã Song Lộc
40 Xã Nguyệt Hóa
41 Xã Hòa Thuận
42 Xã Hòa Lợi
43 Xã Phước Hảo
44 Xã Hưng Mỹ
45 Xã Hòa Minh
46 Xã Long Hòa
47 Xã Mỹ Long Bắc
48 Xã Mỹ Long Nam
49 Xã Mỹ Hòa
50 Xã Vĩnh Kim
51 Xã Kim Hòa
52 Xã Hiệp Hòa
53 Xã Thuận Hòa
54 Xã Long Sơn
55 Xã Nhị Trường
56 Xã Trường Thọ
57 Xã Hiệp Mỹ Đông
58 Xã Hiệp Mỹ Tây
59 Xã Thạnh Hòa Sơn
60 Xã Phước Hưng
61 Xã Tập Sơn
62 Xã Tân Sơn
63 Xã An Quảng Hữu
64 Xã Lưu Nghiệp Anh
65 Xã Ngãi Xuyên
66 Xã Kim Sơn
67 Xã Thanh Sơn
68 Xã Hàm Giang
69 Xã Hàm Tân
70 Xã Đại An
71 Xã Định An
72 Xã Ngọc Biên
73 Xã Long Hiệp
74 Xã Tân Hiệp
75 Xã Đôn Xuân
76 Xã Đôn Châu
77 Xã Long Khánh
78 Xã Ngũ Lạc
79 Xã Long Vĩnh
80 Xã Đông Hải
81 Xã Long Toàn
82 Xã Long Hữu
83 Xã Dân Thành
84 Xã Trường Long Hòa
85 Xã Hiệp Thạnh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here