Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Tỉnh Tuyên Quang có bao nhiêu huyện Thị Thành Phố ? Đối với tỉnh Tuyên Quang hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố,  6 huyện ) và Cấp xã ( 4 thị trấn, 10 phường và 124 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Tuyên Quang Ở Đâu ?

Tỉnh Tuyên Quang Có Bao Nhiêu Huyện , Thành Phố

Các Xã Phường Của Thành phố Tuyên Quang

1 Phường Phan Thiết
2 Phường Minh Xuân
3 Phường Tân Quang
4 Xã Tràng Đà
5 Phường Nông Tiến
6 Phường Ỷ La
7 Phường Tân Hà
8 Phường Hưng Thành
9 Xã Kim Phú
10 Xã An Khang
11 Phường Mỹ Lâm
12 Phường An Tường
13 Xã Lưỡng Vượng
14 Xã Thái Long
15 Phường Đội Cấn

Các Xã Thị Trấn Của Huyện Lâm Bình

1 Xã Phúc Yên
2 Xã Xuân Lập
3 Xã Khuôn Hà
4 Xã Lăng Can
5 Xã Thượng Lâm
6 Xã Bình An
7 Xã Hồng Quang
8 Xã Thổ Bình

Các Xã Thị Trấn Của Huyện Na Hang

1 Thị trấn Na Hang
2 Xã Sinh Long
3 Xã Thượng Giáp
4 Xã Thượng Nông
5 Xã Côn Lôn
6 Xã Yên Hoa
7 Xã Hồng Thái
8 Xã Đà Vị
9 Xã Khau Tinh
10 Xã Sơn Phú
11 Xã Năng Khả
12 Xã Thanh Tương

Các Xã Thị Trấn Của Huyện Chiêm Hóa

1 Thị trấn Vĩnh Lộc
2 Xã Phúc Sơn
3 Xã Minh Quang
4 Xã Trung Hà
5 Xã Tân Mỹ
6 Xã Hà Lang
7 Xã Hùng Mỹ
8 Xã Yên Lập
9 Xã Tân An
10 Xã Bình Phú
11 Xã Xuân Quang
12 Xã Ngọc Hội
13 Xã Phú Bình
14 Xã Hòa Phú
15 Xã Phúc Thịnh
16 Xã Kiên Đài
17 Xã Tân Thịnh
18 Xã Trung Hòa
19 Xã Kim Bình
20 Xã Hòa An
21 Xã Vinh Quang
22 Xã Tri Phú
23 Xã Nhân Lý
24 Xã Yên Nguyên
25 Xã Linh Phú
26 Xã Bình Nhân

Các Xã Thị Trấn Của Huyện Hàm Yên

1 Thị trấn Tân Yên
2 Xã Yên Thuận
3 Xã Bạch Xa
4 Xã Minh Khương
5 Xã Yên Lâm
6 Xã Minh Dân
7 Xã Phù Lưu
8 Xã Minh Hương
9 Xã Yên Phú
10 Xã Tân Thành
11 Xã Bình Xa
12 Xã Thái Sơn
13 Xã Nhân Mục
14 Xã Thành Long
15 Xã Bằng Cốc
16 Xã Thái Hòa
17 Xã Đức Ninh
18 Xã Hùng Đức

Các Xã Thị Trấn Của Huyện Yên Sơn

1 Xã Quí Quân
2 Xã Lực Hành
3 Xã Kiến Thiết
4 Xã Trung Minh
5 Xã Chiêu Yên
6 Xã Trung Trực
7 Xã Xuân Vân
8 Xã Phúc Ninh
9 Xã Hùng Lợi
10 Xã Trung Sơn
11 Xã Tân Tiến
12 Xã Tứ Quận
13 Xã Đạo Viện
14 Xã Tân Long
15 Xã Thắng Quân
16 Xã Kim Quan
17 Xã Lang Quán
18 Xã Phú Thịnh
19 Xã Công Đa
20 Xã Trung Môn
21 Xã Chân Sơn
22 Xã Thái Bình
23 Xã Tiến Bộ
24 Xã Mỹ Bằng
25 Xã Hoàng Khai
26 Xã Nhữ Hán
27 Xã Nhữ Khê
28 Xã Đội Bình

Các Xã Thị Trấn Của Huyện Sơn Dương

1 Thị trấn Sơn Dương
2 Xã Trung Yên
3 Xã Minh Thanh
4 Xã Tân Trào
5 Xã Vĩnh Lợi
6 Xã Thượng Ấm
7 Xã Bình Yên
8 Xã Lương Thiện
9 Xã Tú Thịnh
10 Xã Cấp Tiến
11 Xã Hợp Thành
12 Xã Phúc Ứng
13 Xã Đông Thọ
14 Xã Kháng Nhật
15 Xã Hợp Hòa
16 Xã Quyết Thắng
17 Xã Đồng Quý
18 Xã Tân Thanh
19 Xã Vân Sơn
20 Xã Văn Phú
21 Xã Chi Thiết
22 Xã Đông Lợi
23 Xã Thiện Kế
24 Xã Hồng Lạc
25 Xã Phú Lương
26 Xã Ninh Lai
27 Xã Đại Phú
28 Xã Sơn Nam
29 Xã Hào Phú
30 Xã Tam Đa
31 Xã Trường Sinh

Tỉnh Tuyên Quang Có Bao Nhiêu Phường

1 Phường Phan Thiết
2 Phường Minh Xuân
3 Phường Tân Quang
4 Phường Nông Tiến
5 Phường Ỷ La
6 Phường Tân Hà
7 Phường Hưng Thành
8 Phường Mỹ Lâm
9 Phường An Tường
10 Phường Đội Cấn

Tỉnh Tuyên Quang Có Bao Nhiêu Thị Trấn

1 Thị trấn Na Hang
2 Thị trấn Vĩnh Lộc
3 Thị trấn Tân Yên
4 Thị trấn Sơn Dương

Tỉnh Tuyên Quang Có Bao Nhiêu Xã

1 Xã Tràng Đà
2 Xã Kim Phú
3 Xã An Khang
4 Xã Lưỡng Vượng
5 Xã Thái Long
6 Xã Phúc Yên
7 Xã Xuân Lập
8 Xã Khuôn Hà
9 Xã Lăng Can
10 Xã Thượng Lâm
11 Xã Bình An
12 Xã Hồng Quang
13 Xã Thổ Bình
14 Xã Sinh Long
15 Xã Thượng Giáp
16 Xã Thượng Nông
17 Xã Côn Lôn
18 Xã Yên Hoa
19 Xã Hồng Thái
20 Xã Đà Vị
21 Xã Khau Tinh
22 Xã Sơn Phú
23 Xã Năng Khả
24 Xã Thanh Tương
25 Xã Phúc Sơn
26 Xã Minh Quang
27 Xã Trung Hà
28 Xã Tân Mỹ
29 Xã Hà Lang
30 Xã Hùng Mỹ
31 Xã Yên Lập
32 Xã Tân An
33 Xã Bình Phú
34 Xã Xuân Quang
35 Xã Ngọc Hội
36 Xã Phú Bình
37 Xã Hòa Phú
38 Xã Phúc Thịnh
39 Xã Kiên Đài
40 Xã Tân Thịnh
41 Xã Trung Hòa
42 Xã Kim Bình
43 Xã Hòa An
44 Xã Vinh Quang
45 Xã Tri Phú
46 Xã Nhân Lý
47 Xã Yên Nguyên
48 Xã Linh Phú
49 Xã Bình Nhân
50 Xã Yên Thuận
51 Xã Bạch Xa
52 Xã Minh Khương
53 Xã Yên Lâm
54 Xã Minh Dân
55 Xã Phù Lưu
56 Xã Minh Hương
57 Xã Yên Phú
58 Xã Tân Thành
59 Xã Bình Xa
60 Xã Thái Sơn
61 Xã Nhân Mục
62 Xã Thành Long
63 Xã Bằng Cốc
64 Xã Thái Hòa
65 Xã Đức Ninh
66 Xã Hùng Đức
67 Xã Quí Quân
68 Xã Lực Hành
69 Xã Kiến Thiết
70 Xã Trung Minh
71 Xã Chiêu Yên
72 Xã Trung Trực
73 Xã Xuân Vân
74 Xã Phúc Ninh
75 Xã Hùng Lợi
76 Xã Trung Sơn
77 Xã Tân Tiến
78 Xã Tứ Quận
79 Xã Đạo Viện
80 Xã Tân Long
81 Xã Thắng Quân
82 Xã Kim Quan
83 Xã Lang Quán
84 Xã Phú Thịnh
85 Xã Công Đa
86 Xã Trung Môn
87 Xã Chân Sơn
88 Xã Thái Bình
89 Xã Tiến Bộ
90 Xã Mỹ Bằng
91 Xã Hoàng Khai
92 Xã Nhữ Hán
93 Xã Nhữ Khê
94 Xã Đội Bình
95 Xã Trung Yên
96 Xã Minh Thanh
97 Xã Tân Trào
98 Xã Vĩnh Lợi
99 Xã Thượng Ấm
100 Xã Bình Yên
101 Xã Lương Thiện
102 Xã Tú Thịnh
103 Xã Cấp Tiến
104 Xã Hợp Thành
105 Xã Phúc Ứng
106 Xã Đông Thọ
107 Xã Kháng Nhật
108 Xã Hợp Hòa
109 Xã Quyết Thắng
110 Xã Đồng Quý
111 Xã Tân Thanh
112 Xã Vân Sơn
113 Xã Văn Phú
114 Xã Chi Thiết
115 Xã Đông Lợi
116 Xã Thiện Kế
117 Xã Hồng Lạc
118 Xã Phú Lương
119 Xã Ninh Lai
120 Xã Đại Phú
121 Xã Sơn Nam
122 Xã Hào Phú
123 Xã Tam Đa
124 Xã Trường Sinh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here