Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Tỉnh Vĩnh Long có bao nhiêu huyện Thị Thành Phố ? Đối với tỉnh Vĩnh Long hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố, 1 thị xã 6 huyện ) và Cấp xã ( 6 thị trấn, 14 phường và 87 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Vĩnh Long Ở Đâu ?

Tỉnh Vĩnh Long Có Bao Nhiêu Huyện , Thành Phố

Các Xã Phường Của Thành phố Vĩnh Long

1 Phường 9
2 Phường 5
3 Phường 1
4 Phường 2
5 Phường 4
6 Phường 3
7 Phường 8
8 Phường Tân Ngãi
9 Phường Tân Hòa
10 Phường Tân Hội
11 Phường Trường An

Các Xã Thị Trấn Của Huyện Long Hồ

1 Thị trấn Long Hồ
2 Xã Đồng Phú
3 Xã Bình Hòa Phước
4 Xã Hòa Ninh
5 Xã An Bình
6 Xã Thanh Đức
7 Xã Tân Hạnh
8 Xã Phước Hậu
9 Xã Long Phước
10 Xã Phú Đức
11 Xã Lộc Hòa
12 Xã Long An
13 Xã Phú Quới
14 Xã Thạnh Quới
15 Xã Hòa Phú

Các Xã Thị Trấn Của Huyện Mang Thít

1 Xã Mỹ An
2 Xã Mỹ Phước
3 Xã An Phước
4 Xã Nhơn Phú
5 Xã Long Mỹ
6 Xã Hòa Tịnh
7 Thị trấn Cái Nhum
8 Xã Bình Phước
9 Xã Chánh An
10 Xã Tân An Hội
11 Xã Tân Long
12 Xã Tân Long Hội

Các Xã Thị Trấn Của Huyện Vũng Liêm

1 Thị trấn Vũng Liêm
2 Xã Tân Quới Trung
3 Xã Quới Thiện
4 Xã Quới An
5 Xã Trung Chánh
6 Xã Tân An Luông
7 Xã Thanh Bình
8 Xã Trung Thành Tây
9 Xã Trung Hiệp
10 Xã Hiếu Phụng
11 Xã Trung Thành Đông
12 Xã Trung Thành
13 Xã Trung Hiếu
14 Xã Trung Ngãi
15 Xã Hiếu Thuận
16 Xã Trung Nghĩa
17 Xã Trung An
18 Xã Hiếu Nhơn
19 Xã Hiếu Thành
20 Xã Hiếu Nghĩa

Các Xã Thị Trấn Của Huyện Tam Bình

1 Thị trấn Tam Bình
2 Xã Tân Lộc
3 Xã Phú Thịnh
4 Xã Hậu Lộc
5 Xã Hòa Thạnh
6 Xã Hoà Lộc
7 Xã Phú Lộc
8 Xã Song Phú
9 Xã Hòa Hiệp
10 Xã Mỹ Lộc
11 Xã Tân Phú
12 Xã Long Phú
13 Xã Mỹ Thạnh Trung
14 Xã Tường Lộc
15 Xã Loan Mỹ
16 Xã Ngãi Tứ
17 Xã Bình Ninh

Các Xã Phường Của Thị xã Bình Minh

1 Phường Cái Vồn
2 Phường Thành Phước
3 Xã Thuận An
4 Xã Đông Thạnh
5 Xã Đông Bình
6 Phường Đông Thuận
7 Xã Mỹ Hòa
8 Xã Đông Thành

Các Xã Thị Trấn Của Huyện Trà Ôn

1 Thị trấn Trà Ôn
2 Xã Xuân Hiệp
3 Xã Nhơn Bình
4 Xã Hòa Bình
5 Xã Thới Hòa
6 Xã Trà Côn
7 Xã Tân Mỹ
8 Xã Hựu Thành
9 Xã Vĩnh Xuân
10 Xã Thuận Thới
11 Xã Phú Thành
12 Xã Thiện Mỹ
13 Xã Lục Sỹ Thành
14 Xã Tích Thiện

Các Xã Thị Trấn Của Huyện Bình Tân

1 Xã Tân Hưng
2 Xã Tân Thành
3 Xã Thành Trung
4 Xã Tân An Thạnh
5 Xã Tân Lược
6 Xã Nguyễn Văn Thảnh
7 Xã Thành Lợi
8 Xã Mỹ Thuận
9 Xã Tân Bình
10 Thị trấn Tân Quới

Tỉnh Vĩnh Long Có Bao Nhiêu Phường

1 Phường 9
2 Phường 5
3 Phường 1
4 Phường 2
5 Phường 4
6 Phường 3
7 Phường 8
8 Phường Tân Ngãi
9 Phường Tân Hòa
10 Phường Tân Hội
11 Phường Trường An
12 Phường Cái Vồn
13 Phường Thành Phước
14 Phường Đông Thuận

Tỉnh Vĩnh Long Có Bao Nhiêu Thị Trấn

 

1 Thị trấn Long Hồ
2 Thị trấn Cái Nhum
3 Thị trấn Vũng Liêm
4 Thị trấn Tam Bình
5 Thị trấn Trà Ôn
6 Thị trấn Tân Quới

Tỉnh Vĩnh Long Có Bao Nhiêu Xã

1 Xã Đồng Phú
2 Xã Bình Hòa Phước
3 Xã Hòa Ninh
4 Xã An Bình
5 Xã Thanh Đức
6 Xã Tân Hạnh
7 Xã Phước Hậu
8 Xã Long Phước
9 Xã Phú Đức
10 Xã Lộc Hòa
11 Xã Long An
12 Xã Phú Quới
13 Xã Thạnh Quới
14 Xã Hòa Phú
15 Xã Mỹ An
16 Xã Mỹ Phước
17 Xã An Phước
18 Xã Nhơn Phú
19 Xã Long Mỹ
20 Xã Hòa Tịnh
21 Xã Bình Phước
22 Xã Chánh An
23 Xã Tân An Hội
24 Xã Tân Long
25 Xã Tân Long Hội
26 Xã Tân Quới Trung
27 Xã Quới Thiện
28 Xã Quới An
29 Xã Trung Chánh
30 Xã Tân An Luông
31 Xã Thanh Bình
32 Xã Trung Thành Tây
33 Xã Trung Hiệp
34 Xã Hiếu Phụng
35 Xã Trung Thành Đông
36 Xã Trung Thành
37 Xã Trung Hiếu
38 Xã Trung Ngãi
39 Xã Hiếu Thuận
40 Xã Trung Nghĩa
41 Xã Trung An
42 Xã Hiếu Nhơn
43 Xã Hiếu Thành
44 Xã Hiếu Nghĩa
45 Xã Tân Lộc
46 Xã Phú Thịnh
47 Xã Hậu Lộc
48 Xã Hòa Thạnh
49 Xã Hoà Lộc
50 Xã Phú Lộc
51 Xã Song Phú
52 Xã Hòa Hiệp
53 Xã Mỹ Lộc
54 Xã Tân Phú
55 Xã Long Phú
56 Xã Mỹ Thạnh Trung
57 Xã Tường Lộc
58 Xã Loan Mỹ
59 Xã Ngãi Tứ
60 Xã Bình Ninh
61 Xã Thuận An
62 Xã Đông Thạnh
63 Xã Đông Bình
64 Xã Mỹ Hòa
65 Xã Đông Thành
66 Xã Xuân Hiệp
67 Xã Nhơn Bình
68 Xã Hòa Bình
69 Xã Thới Hòa
70 Xã Trà Côn
71 Xã Tân Mỹ
72 Xã Hựu Thành
73 Xã Vĩnh Xuân
74 Xã Thuận Thới
75 Xã Phú Thành
76 Xã Thiện Mỹ
77 Xã Lục Sỹ Thành
78 Xã Tích Thiện
79 Xã Tân Hưng
80 Xã Tân Thành
81 Xã Thành Trung
82 Xã Tân An Thạnh
83 Xã Tân Lược
84 Xã Nguyễn Văn Thảnh
85 Xã Thành Lợi
86 Xã Mỹ Thuận
87 Xã Tân Bình

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here