Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Tỉnh Vĩnh Phúc có bao nhiêu huyện Thị Thành Phố ? Đối với tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay có Cấp huyện (2 thành phố, 7 huyện ) và Cấp xã ( 16 thị trấn, 15 phường và 105 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Vĩnh Phúc Ở Đâu ?

Tỉnh Vĩnh Phúc Có Bao Nhiêu Huyện , Thành Phố

Các xã Phường Của Thành phố Vĩnh Yên

1 Phường Tích Sơn
2 Phường Liên Bảo
3 Phường Hội Hợp
4 Phường Đống Đa
5 Phường Ngô Quyền
6 Phường Đồng Tâm
7 Xã Định Trung
8 Phường Khai Quang
9 Xã Thanh Trù
10 Phường Trưng Trắc
11 Phường Hùng Vương
12 Phường Trưng Nhị
13 Phường Phúc Thắng
14 Phường Xuân Hoà
15 Phường Đồng Xuân
16 Xã Ngọc Thanh
17 Xã Cao Minh
18 Phường Nam Viêm
19 Phường Tiền Châu

Các Xã Thị Trấn Của Huyện Lập Thạch

1 Thị trấn Lập Thạch
2 Xã Quang Sơn
3 Xã Ngọc Mỹ
4 Xã Hợp Lý
5 Xã Bắc Bình
6 Xã Thái Hòa
7 Thị trấn Hoa Sơn
8 Xã Liễn Sơn
9 Xã Xuân Hòa
10 Xã Vân Trục
11 Xã Liên Hòa
12 Xã Tử Du
13 Xã Bàn Giản
14 Xã Xuân Lôi
15 Xã Đồng Ích
16 Xã Tiên Lữ
17 Xã Văn Quán
18 Xã Đình Chu
19 Xã Triệu Đề
20 Xã Sơn Đông

Các Xã Thị Trấn Của Huyện Tam Dương

1 Thị trấn Hợp Hòa
2 Xã Hoàng Hoa
3 Xã Đồng Tĩnh
4 Xã Kim Long
5 Xã Hướng Đạo
6 Xã Đạo Tú
7 Xã An Hòa
8 Xã Thanh Vân
9 Xã Duy Phiên
10 Xã Hoàng Đan
11 Xã Hoàng Lâu
12 Xã Vân Hội
13 Xã Hợp Thịnh

Các Xã Thị Trấn Của Huyện Tam Đảo

1 Thị trấn Tam Đảo
2 Thị trấn Hợp Châu
3 Xã Đạo Trù
4 Xã Yên Dương
5 Xã Bồ Lý
6 Thị trấn Đại Đình
7 Xã Tam Quan
8 Xã Hồ Sơn
9 Xã Minh Quang

Của Xã Thị Trấn Của Huyện Bình Xuyên

1 Thị trấn Hương Canh
2 Thị trấn Gia Khánh
3 Xã Trung Mỹ
4 Thị trấn Bá Hiến
5 Xã Thiện Kế
6 Xã Hương Sơn
7 Xã Tam Hợp
8 Xã Quất Lưu
9 Xã Sơn Lôi
10 Thị trấn Đạo Đức
11 Xã Tân Phong
12 Thị trấn Thanh Lãng
13 Xã Phú Xuân

Các Xã Thị Trấn Của Huyện Yên Lạc

1 Thị trấn Yên Lạc
2 Xã Đồng Cương
3 Xã Đồng Văn
4 Xã Bình Định
5 Xã Trung Nguyên
6 Xã Tề Lỗ
7 Xã Tam Hồng
8 Xã Yên Đồng
9 Xã Văn Tiến
10 Xã Nguyệt Đức
11 Xã Yên Phương
12 Xã Hồng Phương
13 Xã Trung Kiên
14 Xã Liên Châu
15 Xã Đại Tự
16 Xã Hồng Châu
17 Xã Trung Hà

Các Xã Thị Trấn Của Huyện Vĩnh Tường

1 Thị trấn Vĩnh Tường
2 Xã Kim Xá
3 Xã Yên Bình
4 Xã Chấn Hưng
5 Xã Nghĩa Hưng
6 Xã Yên Lập
7 Xã Việt Xuân
8 Xã Bồ Sao
9 Xã Đại Đồng
10 Xã Tân Tiến
11 Xã Lũng Hoà
12 Xã Cao Đại
13 Thị Trấn Thổ Tang
14 Xã Vĩnh Sơn
15 Xã Bình Dương
16 Xã Tân Phú
17 Xã Thượng Trưng
18 Xã Vũ Di
19 Xã Lý Nhân
20 Xã Tuân Chính
21 Xã Vân Xuân
22 Xã Tam Phúc
23 Thị trấn Tứ Trưng
24 Xã Ngũ Kiên
25 Xã An Tường
26 Xã Vĩnh Thịnh
27 Xã Phú Đa
28 Xã Vĩnh Ninh

Các Xã Thị Trấn Của Huyện Sông Lô

1 Xã Lãng Công
2 Xã Quang Yên
3 Xã Bạch Lưu
4 Xã Hải Lựu
5 Xã Đồng Quế
6 Xã Nhân Đạo
7 Xã Đôn Nhân
8 Xã Phương Khoan
9 Xã Tân Lập
10 Xã Nhạo Sơn
11 Thị trấn Tam Sơn
12 Xã Như Thụy
13 Xã Yên Thạch
14 Xã Đồng Thịnh
15 Xã Tứ Yên
16 Xã Đức Bác
17 Xã Cao Phong

Tỉnh Vĩnh Phúc Có Bao Nhiêu Phường

1 Phường Tích Sơn
2 Phường Liên Bảo
3 Phường Hội Hợp
4 Phường Đống Đa
5 Phường Ngô Quyền
6 Phường Đồng Tâm
7 Phường Khai Quang
8 Phường Trưng Trắc
9 Phường Hùng Vương
10 Phường Trưng Nhị
11 Phường Phúc Thắng
12 Phường Xuân Hoà
13 Phường Đồng Xuân
14 Phường Nam Viêm
15 Phường Tiền Châu

Tỉnh Vĩnh Phúc Có Bao Nhiêu Thị Trấn

1 Thị trấn Lập Thạch
2 Thị trấn Hoa Sơn
3 Thị trấn Hợp Hòa
4 Thị trấn Tam Đảo
5 Thị trấn Hợp Châu
6 Thị trấn Đại Đình
7 Thị trấn Hương Canh
8 Thị trấn Gia Khánh
9 Thị trấn Bá Hiến
10 Thị trấn Đạo Đức
11 Thị trấn Thanh Lãng
12 Thị trấn Yên Lạc
13 Thị trấn Vĩnh Tường
14 Thị Trấn Thổ Tang
15 Thị trấn Tứ Trưng
16 Thị trấn Tam Sơn

Tỉnh Vĩnh Phúc Có Bao Nhiêu Xã

1 Xã Định Trung
2 Xã Thanh Trù
3 Xã Ngọc Thanh
4 Xã Cao Minh
5 Xã Quang Sơn
6 Xã Ngọc Mỹ
7 Xã Hợp Lý
8 Xã Bắc Bình
9 Xã Thái Hòa
10 Xã Liễn Sơn
11 Xã Xuân Hòa
12 Xã Vân Trục
13 Xã Liên Hòa
14 Xã Tử Du
15 Xã Bàn Giản
16 Xã Xuân Lôi
17 Xã Đồng Ích
18 Xã Tiên Lữ
19 Xã Văn Quán
20 Xã Đình Chu
21 Xã Triệu Đề
22 Xã Sơn Đông
23 Xã Hoàng Hoa
24 Xã Đồng Tĩnh
25 Xã Kim Long
26 Xã Hướng Đạo
27 Xã Đạo Tú
28 Xã An Hòa
29 Xã Thanh Vân
30 Xã Duy Phiên
31 Xã Hoàng Đan
32 Xã Hoàng Lâu
33 Xã Vân Hội
34 Xã Hợp Thịnh
35 Xã Đạo Trù
36 Xã Yên Dương
37 Xã Bồ Lý
38 Xã Tam Quan
39 Xã Hồ Sơn
40 Xã Minh Quang
41 Xã Trung Mỹ
42 Xã Thiện Kế
43 Xã Hương Sơn
44 Xã Tam Hợp
45 Xã Quất Lưu
46 Xã Sơn Lôi
47 Xã Tân Phong
48 Xã Phú Xuân
49 Xã Đồng Cương
50 Xã Đồng Văn
51 Xã Bình Định
52 Xã Trung Nguyên
53 Xã Tề Lỗ
54 Xã Tam Hồng
55 Xã Yên Đồng
56 Xã Văn Tiến
57 Xã Nguyệt Đức
58 Xã Yên Phương
59 Xã Hồng Phương
60 Xã Trung Kiên
61 Xã Liên Châu
62 Xã Đại Tự
63 Xã Hồng Châu
64 Xã Trung Hà
65 Xã Kim Xá
66 Xã Yên Bình
67 Xã Chấn Hưng
68 Xã Nghĩa Hưng
69 Xã Yên Lập
70 Xã Việt Xuân
71 Xã Bồ Sao
72 Xã Đại Đồng
73 Xã Tân Tiến
74 Xã Lũng Hoà
75 Xã Cao Đại
76 Xã Vĩnh Sơn
77 Xã Bình Dương
78 Xã Tân Phú
79 Xã Thượng Trưng
80 Xã Vũ Di
81 Xã Lý Nhân
82 Xã Tuân Chính
83 Xã Vân Xuân
84 Xã Tam Phúc
85 Xã Ngũ Kiên
86 Xã An Tường
87 Xã Vĩnh Thịnh
88 Xã Phú Đa
89 Xã Vĩnh Ninh
90 Xã Lãng Công
91 Xã Quang Yên
92 Xã Bạch Lưu
93 Xã Hải Lựu
94 Xã Đồng Quế
95 Xã Nhân Đạo
96 Xã Đôn Nhân
97 Xã Phương Khoan
98 Xã Tân Lập
99 Xã Nhạo Sơn
100 Xã Như Thụy
101 Xã Yên Thạch
102 Xã Đồng Thịnh
103 Xã Tứ Yên
104 Xã Đức Bác
105 Xã Cao Phong

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here