Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Tỉnh Yên Bái có bao nhiêu huyện Thị Thành Phố ? Đối với tỉnh Yên Bái hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố, 1 thị xã,  7 huyện ) và Cấp xã ( 10 thị trấn, 13 phường và 150 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Yên Bái Ở Đâu ?

Tỉnh Yên Bái Có Bao Nhiêu Huyện , Thành Phố

Các Xã Phường Của Thành phố Yên Bái

1 Phường Yên Thịnh
2 Phường Yên Ninh
3 Phường Minh Tân
4 Phường Nguyễn Thái Học
5 Phường Đồng Tâm
6 Phường Nguyễn Phúc
7 Phường Hồng Hà
8 Xã Minh Bảo
9 Phường Nam Cường
10 Xã Tuy Lộc
11 Xã Tân Thịnh
12 Xã Âu Lâu
13 Xã Giới Phiên
14 Phường Hợp Minh
15 Xã Văn Phú

Các Xã Phường Của Thị xã Nghĩa Lộ

1 Phường Pú Trạng
2 Phường Trung Tâm
3 Phường Tân An
4 Phường Cầu Thia
5 Xã Nghĩa Lợi
6 Xã Nghĩa Phúc
7 Xã Nghĩa An
8 Xã Nghĩa Lộ
9 Xã Sơn A
10 Xã Phù Nham
11 Xã Thanh Lương
12 Xã Hạnh Sơn
13 Xã Phúc Sơn
14 Xã Thạch Lương

Các Xã Thị Trấn Của Huyện Lục Yên

1 Thị trấn Yên Thế
2 Xã Tân Phượng
3 Xã Lâm Thượng
4 Xã Khánh Thiện
5 Xã Minh Chuẩn
6 Xã Mai Sơn
7 Xã Khai Trung
8 Xã Mường Lai
9 Xã An Lạc
10 Xã Minh Xuân
11 Xã Tô Mậu
12 Xã Tân Lĩnh
13 Xã Yên Thắng
14 Xã Khánh Hoà
15 Xã Vĩnh Lạc
16 Xã Liễu Đô
17 Xã Động Quan
18 Xã Tân Lập
19 Xã Minh Tiến
20 Xã Trúc Lâu
21 Xã Phúc Lợi
22 Xã Phan Thanh
23 Xã An Phú
24 Xã Trung Tâm

Các Xã Thị Trấn Của Huyện Văn Yên

1 Thị trấn Mậu A
2 Xã Lang Thíp
3 Xã Lâm Giang
4 Xã Châu Quế Thượng
5 Xã Châu Quế Hạ
6 Xã An Bình
7 Xã Quang Minh
8 Xã Đông An
9 Xã Đông Cuông
10 Xã Phong Dụ Hạ
11 Xã Mậu Đông
12 Xã Ngòi A
13 Xã Xuân Tầm
14 Xã Tân Hợp
15 Xã An Thịnh
16 Xã Yên Thái
17 Xã Phong Dụ Thượng
18 Xã Yên Hợp
19 Xã Đại Sơn
20 Xã Đại Phác
21 Xã Yên Phú
22 Xã Xuân Ái
23 Xã Viễn Sơn
24 Xã Mỏ Vàng
25 Xã Nà Hẩu

Các Xã Thị Trấn Của Huyện Mù Căng Chải

1 Thị trấn Mù Căng Chải
2 Xã Hồ Bốn
3 Xã Nậm Có
4 Xã Khao Mang
5 Xã Mồ Dề
6 Xã Chế Cu Nha
7 Xã Lao Chải
8 Xã Kim Nọi
9 Xã Cao Phạ
10 Xã La Pán Tẩn
11 Xã Dế Su Phình
12 Xã Chế Tạo
13 Xã Púng Luông
14 Xã Nậm Khắt

Các Xã Thị Trấn Của Huyện Trấn Yên

1 Thị trấn Cổ Phúc
2 Xã Tân Đồng
3 Xã Báo Đáp
4 Xã Đào Thịnh
5 Xã Việt Thành
6 Xã Hòa Cuông
7 Xã Minh Quán
8 Xã Quy Mông
9 Xã Cường Thịnh
10 Xã Kiên Thành
11 Xã Nga Quán
12 Xã Y Can
13 Xã Lương Thịnh
14 Xã Bảo Hưng
15 Xã Việt Cường
16 Xã Minh Quân
17 Xã Hồng Ca
18 Xã Hưng Thịnh
19 Xã Hưng Khánh
20 Xã Việt Hồng
21 Xã Vân Hội

Các Xã Thị Trấn Của Huyện Trạm Tấu

1 Thị trấn Trạm Tấu
2 Xã Túc Đán
3 Xã Pá Lau
4 Xã Xà Hồ
5 Xã Phình Hồ
6 Xã Trạm Tấu
7 Xã Tà Si Láng
8 Xã Pá Hu
9 Xã Làng Nhì
10 Xã Bản Công
11 Xã Bản Mù
12 Xã Hát Lìu

Các Xã Thị Trấn Của Huyện Văn Chấn

1 Thị trấn NT Liên Sơn
2 Thị trấn NT Trần Phú
3 Xã Tú Lệ
4 Xã Nậm Búng
5 Xã Gia Hội
6 Xã Sùng Đô
7 Xã Nậm Mười
8 Xã An Lương
9 Xã Nậm Lành
10 Xã Sơn Lương
11 Xã Suối Quyền
12 Xã Suối Giàng
13 Xã Nghĩa Sơn
14 Xã Suối Bu
15 Thị trấn Sơn Thịnh
16 Xã Đại Lịch
17 Xã Đồng Khê
18 Xã Cát Thịnh
19 Xã Tân Thịnh
20 Xã Chấn Thịnh
21 Xã Bình Thuận
22 Xã Thượng Bằng La
23 Xã Minh An
24 Xã Nghĩa Tâm

Các Xã Thị Trấn Của Huyện Yên Bình

1 Thị trấn Yên Bình
2 Thị trấn Thác Bà
3 Xã Xuân Long
4 Xã Cảm Nhân
5 Xã Ngọc Chấn
6 Xã Tân Nguyên
7 Xã Phúc Ninh
8 Xã Bảo Ái
9 Xã Mỹ Gia
10 Xã Xuân Lai
11 Xã Mông Sơn
12 Xã Cảm Ân
13 Xã Yên Thành
14 Xã Tân Hương
15 Xã Phúc An
16 Xã Bạch Hà
17 Xã Vũ Linh
18 Xã Đại Đồng
19 Xã Vĩnh Kiên
20 Xã Yên Bình
21 Xã Thịnh Hưng
22 Xã Hán Đà
23 Xã Phú Thịnh
24 Xã Đại Minh

Tỉnh Yên Bái Có Bao Nhiêu Phường

1 Phường Yên Thịnh
2 Phường Yên Ninh
3 Phường Minh Tân
4 Phường Nguyễn Thái Học
5 Phường Đồng Tâm
6 Phường Nguyễn Phúc
7 Phường Hồng Hà
8 Phường Nam Cường
9 Phường Hợp Minh
10 Phường Pú Trạng
11 Phường Trung Tâm
12 Phường Tân An
13 Phường Cầu Thia

 

Tỉnh Yên Bái Có Bao Nhiêu Thị Trấn

1 Thị trấn Yên Thế
2 Thị trấn Mậu A
3 Thị trấn Mù Căng Chải
4 Thị trấn Cổ Phúc
5 Thị trấn Trạm Tấu
6 Thị trấn NT Liên Sơn
7 Thị trấn NT Trần Phú
8 Thị trấn Sơn Thịnh
9 Thị trấn Yên Bình
10 Thị trấn Thác Bà

Tỉnh Yên Bái Có Bao Nhiêu Xã

1 Xã Minh Bảo
2 Xã Tuy Lộc
3 Xã Tân Thịnh
4 Xã Âu Lâu
5 Xã Giới Phiên
6 Xã Văn Phú
7 Xã Nghĩa Lợi
8 Xã Nghĩa Phúc
9 Xã Nghĩa An
10 Xã Nghĩa Lộ
11 Xã Sơn A
12 Xã Phù Nham
13 Xã Thanh Lương
14 Xã Hạnh Sơn
15 Xã Phúc Sơn
16 Xã Thạch Lương
17 Xã Tân Phượng
18 Xã Lâm Thượng
19 Xã Khánh Thiện
20 Xã Minh Chuẩn
21 Xã Mai Sơn
22 Xã Khai Trung
23 Xã Mường Lai
24 Xã An Lạc
25 Xã Minh Xuân
26 Xã Tô Mậu
27 Xã Tân Lĩnh
28 Xã Yên Thắng
29 Xã Khánh Hoà
30 Xã Vĩnh Lạc
31 Xã Liễu Đô
32 Xã Động Quan
33 Xã Tân Lập
34 Xã Minh Tiến
35 Xã Trúc Lâu
36 Xã Phúc Lợi
37 Xã Phan Thanh
38 Xã An Phú
39 Xã Trung Tâm
40 Xã Lang Thíp
41 Xã Lâm Giang
42 Xã Châu Quế Thượng
43 Xã Châu Quế Hạ
44 Xã An Bình
45 Xã Quang Minh
46 Xã Đông An
47 Xã Đông Cuông
48 Xã Phong Dụ Hạ
49 Xã Mậu Đông
50 Xã Ngòi A
51 Xã Xuân Tầm
52 Xã Tân Hợp
53 Xã An Thịnh
54 Xã Yên Thái
55 Xã Phong Dụ Thượng
56 Xã Yên Hợp
57 Xã Đại Sơn
58 Xã Đại Phác
59 Xã Yên Phú
60 Xã Xuân Ái
61 Xã Viễn Sơn
62 Xã Mỏ Vàng
63 Xã Nà Hẩu
64 Xã Hồ Bốn
65 Xã Nậm Có
66 Xã Khao Mang
67 Xã Mồ Dề
68 Xã Chế Cu Nha
69 Xã Lao Chải
70 Xã Kim Nọi
71 Xã Cao Phạ
72 Xã La Pán Tẩn
73 Xã Dế Su Phình
74 Xã Chế Tạo
75 Xã Púng Luông
76 Xã Nậm Khắt
77 Xã Tân Đồng
78 Xã Báo Đáp
79 Xã Đào Thịnh
80 Xã Việt Thành
81 Xã Hòa Cuông
82 Xã Minh Quán
83 Xã Quy Mông
84 Xã Cường Thịnh
85 Xã Kiên Thành
86 Xã Nga Quán
87 Xã Y Can
88 Xã Lương Thịnh
89 Xã Bảo Hưng
90 Xã Việt Cường
91 Xã Minh Quân
92 Xã Hồng Ca
93 Xã Hưng Thịnh
94 Xã Hưng Khánh
95 Xã Việt Hồng
96 Xã Vân Hội
97 Xã Túc Đán
98 Xã Pá Lau
99 Xã Xà Hồ
100 Xã Phình Hồ
101 Xã Trạm Tấu
102 Xã Tà Si Láng
103 Xã Pá Hu
104 Xã Làng Nhì
105 Xã Bản Công
106 Xã Bản Mù
107 Xã Hát Lìu
108 Xã Tú Lệ
109 Xã Nậm Búng
110 Xã Gia Hội
111 Xã Sùng Đô
112 Xã Nậm Mười
113 Xã An Lương
114 Xã Nậm Lành
115 Xã Sơn Lương
116 Xã Suối Quyền
117 Xã Suối Giàng
118 Xã Nghĩa Sơn
119 Xã Suối Bu
120 Xã Đại Lịch
121 Xã Đồng Khê
122 Xã Cát Thịnh
123 Xã Tân Thịnh
124 Xã Chấn Thịnh
125 Xã Bình Thuận
126 Xã Thượng Bằng La
127 Xã Minh An
128 Xã Nghĩa Tâm
129 Xã Xuân Long
130 Xã Cảm Nhân
131 Xã Ngọc Chấn
132 Xã Tân Nguyên
133 Xã Phúc Ninh
134 Xã Bảo Ái
135 Xã Mỹ Gia
136 Xã Xuân Lai
137 Xã Mông Sơn
138 Xã Cảm Ân
139 Xã Yên Thành
140 Xã Tân Hương
141 Xã Phúc An
142 Xã Bạch Hà
143 Xã Vũ Linh
144 Xã Đại Đồng
145 Xã Vĩnh Kiên
146 Xã Yên Bình
147 Xã Thịnh Hưng
148 Xã Hán Đà
149 Xã Phú Thịnh
150 Xã Đại Minh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here