Các Huyện Của Tỉnh Yên Bái – Hành Chính Tỉnh Yên Bái

Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Tỉnh Yên Bái có bao nhiêu huyện Thị Thành Phố ? Đối với tỉnh Yên Bái hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố, 1 thị xã,  7 huyện ) và Cấp xã ( 10 thị trấn, 13 phường và 150 xã)

 • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
 • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Yên Bái Ở Đâu ?

Tỉnh Yên Bái Có Bao Nhiêu Huyện , Thành Phố

Các Xã Phường Của Thành phố Yên Bái

1 Phường Yên Thịnh
2 Phường Yên Ninh
3 Phường Minh Tân
4 Phường Nguyễn Thái Học
5 Phường Đồng Tâm
6 Phường Nguyễn Phúc
7 Phường Hồng Hà
8 Xã Minh Bảo
9 Phường Nam Cường
10 Xã Tuy Lộc
11 Xã Tân Thịnh
12 Xã Âu Lâu
13 Xã Giới Phiên
14 Phường Hợp Minh
15 Xã Văn Phú

Các Xã Phường Của Thị xã Nghĩa Lộ

1 Phường Pú Trạng
2 Phường Trung Tâm
3 Phường Tân An
4 Phường Cầu Thia
5 Xã Nghĩa Lợi
6 Xã Nghĩa Phúc
7 Xã Nghĩa An
8 Xã Nghĩa Lộ
9 Xã Sơn A
10 Xã Phù Nham
11 Xã Thanh Lương
12 Xã Hạnh Sơn
13 Xã Phúc Sơn
14 Xã Thạch Lương

Các Xã Thị Trấn Của Huyện Lục Yên

1 Thị trấn Yên Thế
2 Xã Tân Phượng
3 Xã Lâm Thượng
4 Xã Khánh Thiện
5 Xã Minh Chuẩn
6 Xã Mai Sơn
7 Xã Khai Trung
8 Xã Mường Lai
9 Xã An Lạc
10 Xã Minh Xuân
11 Xã Tô Mậu
12 Xã Tân Lĩnh
13 Xã Yên Thắng
14 Xã Khánh Hoà
15 Xã Vĩnh Lạc
16 Xã Liễu Đô
17 Xã Động Quan
18 Xã Tân Lập
19 Xã Minh Tiến
20 Xã Trúc Lâu
21 Xã Phúc Lợi
22 Xã Phan Thanh
23 Xã An Phú
24 Xã Trung Tâm

Các Xã Thị Trấn Của Huyện Văn Yên

1 Thị trấn Mậu A
2 Xã Lang Thíp
3 Xã Lâm Giang
4 Xã Châu Quế Thượng
5 Xã Châu Quế Hạ
6 Xã An Bình
7 Xã Quang Minh
8 Xã Đông An
9 Xã Đông Cuông
10 Xã Phong Dụ Hạ
11 Xã Mậu Đông
12 Xã Ngòi A
13 Xã Xuân Tầm
14 Xã Tân Hợp
15 Xã An Thịnh
16 Xã Yên Thái
17 Xã Phong Dụ Thượng
18 Xã Yên Hợp
19 Xã Đại Sơn
20 Xã Đại Phác
21 Xã Yên Phú
22 Xã Xuân Ái
23 Xã Viễn Sơn
24 Xã Mỏ Vàng
25 Xã Nà Hẩu
  Các Huyện Của Tỉnh Ninh Thuận – Hành Chính Tỉnh Ninh Thuận

Các Xã Thị Trấn Của Huyện Mù Căng Chải

1 Thị trấn Mù Căng Chải
2 Xã Hồ Bốn
3 Xã Nậm Có
4 Xã Khao Mang
5 Xã Mồ Dề
6 Xã Chế Cu Nha
7 Xã Lao Chải
8 Xã Kim Nọi
9 Xã Cao Phạ
10 Xã La Pán Tẩn
11 Xã Dế Su Phình
12 Xã Chế Tạo
13 Xã Púng Luông
14 Xã Nậm Khắt

Các Xã Thị Trấn Của Huyện Trấn Yên

1 Thị trấn Cổ Phúc
2 Xã Tân Đồng
3 Xã Báo Đáp
4 Xã Đào Thịnh
5 Xã Việt Thành
6 Xã Hòa Cuông
7 Xã Minh Quán
8 Xã Quy Mông
9 Xã Cường Thịnh
10 Xã Kiên Thành
11 Xã Nga Quán
12 Xã Y Can
13 Xã Lương Thịnh
14 Xã Bảo Hưng
15 Xã Việt Cường
16 Xã Minh Quân
17 Xã Hồng Ca
18 Xã Hưng Thịnh
19 Xã Hưng Khánh
20 Xã Việt Hồng
21 Xã Vân Hội

Các Xã Thị Trấn Của Huyện Trạm Tấu

1 Thị trấn Trạm Tấu
2 Xã Túc Đán
3 Xã Pá Lau
4 Xã Xà Hồ
5 Xã Phình Hồ
6 Xã Trạm Tấu
7 Xã Tà Si Láng
8 Xã Pá Hu
9 Xã Làng Nhì
10 Xã Bản Công
11 Xã Bản Mù
12 Xã Hát Lìu

Các Xã Thị Trấn Của Huyện Văn Chấn

1 Thị trấn NT Liên Sơn
2 Thị trấn NT Trần Phú
3 Xã Tú Lệ
4 Xã Nậm Búng
5 Xã Gia Hội
6 Xã Sùng Đô
7 Xã Nậm Mười
8 Xã An Lương
9 Xã Nậm Lành
10 Xã Sơn Lương
11 Xã Suối Quyền
12 Xã Suối Giàng
13 Xã Nghĩa Sơn
14 Xã Suối Bu
15 Thị trấn Sơn Thịnh
16 Xã Đại Lịch
17 Xã Đồng Khê
18 Xã Cát Thịnh
19 Xã Tân Thịnh
20 Xã Chấn Thịnh
21 Xã Bình Thuận
22 Xã Thượng Bằng La
23 Xã Minh An
24 Xã Nghĩa Tâm

Các Xã Thị Trấn Của Huyện Yên Bình

1 Thị trấn Yên Bình
2 Thị trấn Thác Bà
3 Xã Xuân Long
4 Xã Cảm Nhân
5 Xã Ngọc Chấn
6 Xã Tân Nguyên
7 Xã Phúc Ninh
8 Xã Bảo Ái
9 Xã Mỹ Gia
10 Xã Xuân Lai
11 Xã Mông Sơn
12 Xã Cảm Ân
13 Xã Yên Thành
14 Xã Tân Hương
15 Xã Phúc An
16 Xã Bạch Hà
17 Xã Vũ Linh
18 Xã Đại Đồng
19 Xã Vĩnh Kiên
20 Xã Yên Bình
21 Xã Thịnh Hưng
22 Xã Hán Đà
23 Xã Phú Thịnh
24 Xã Đại Minh

Tỉnh Yên Bái Có Bao Nhiêu Phường

1 Phường Yên Thịnh
2 Phường Yên Ninh
3 Phường Minh Tân
4 Phường Nguyễn Thái Học
5 Phường Đồng Tâm
6 Phường Nguyễn Phúc
7 Phường Hồng Hà
8 Phường Nam Cường
9 Phường Hợp Minh
10 Phường Pú Trạng
11 Phường Trung Tâm
12 Phường Tân An
13 Phường Cầu Thia

 

Tỉnh Yên Bái Có Bao Nhiêu Thị Trấn

1 Thị trấn Yên Thế
2 Thị trấn Mậu A
3 Thị trấn Mù Căng Chải
4 Thị trấn Cổ Phúc
5 Thị trấn Trạm Tấu
6 Thị trấn NT Liên Sơn
7 Thị trấn NT Trần Phú
8 Thị trấn Sơn Thịnh
9 Thị trấn Yên Bình
10 Thị trấn Thác Bà

Tỉnh Yên Bái Có Bao Nhiêu Xã

1 Xã Minh Bảo
2 Xã Tuy Lộc
3 Xã Tân Thịnh
4 Xã Âu Lâu
5 Xã Giới Phiên
6 Xã Văn Phú
7 Xã Nghĩa Lợi
8 Xã Nghĩa Phúc
9 Xã Nghĩa An
10 Xã Nghĩa Lộ
11 Xã Sơn A
12 Xã Phù Nham
13 Xã Thanh Lương
14 Xã Hạnh Sơn
15 Xã Phúc Sơn
16 Xã Thạch Lương
17 Xã Tân Phượng
18 Xã Lâm Thượng
19 Xã Khánh Thiện
20 Xã Minh Chuẩn
21 Xã Mai Sơn
22 Xã Khai Trung
23 Xã Mường Lai
24 Xã An Lạc
25 Xã Minh Xuân
26 Xã Tô Mậu
27 Xã Tân Lĩnh
28 Xã Yên Thắng
29 Xã Khánh Hoà
30 Xã Vĩnh Lạc
31 Xã Liễu Đô
32 Xã Động Quan
33 Xã Tân Lập
34 Xã Minh Tiến
35 Xã Trúc Lâu
36 Xã Phúc Lợi
37 Xã Phan Thanh
38 Xã An Phú
39 Xã Trung Tâm
40 Xã Lang Thíp
41 Xã Lâm Giang
42 Xã Châu Quế Thượng
43 Xã Châu Quế Hạ
44 Xã An Bình
45 Xã Quang Minh
46 Xã Đông An
47 Xã Đông Cuông
48 Xã Phong Dụ Hạ
49 Xã Mậu Đông
50 Xã Ngòi A
51 Xã Xuân Tầm
52 Xã Tân Hợp
53 Xã An Thịnh
54 Xã Yên Thái
55 Xã Phong Dụ Thượng
56 Xã Yên Hợp
57 Xã Đại Sơn
58 Xã Đại Phác
59 Xã Yên Phú
60 Xã Xuân Ái
61 Xã Viễn Sơn
62 Xã Mỏ Vàng
63 Xã Nà Hẩu
64 Xã Hồ Bốn
65 Xã Nậm Có
66 Xã Khao Mang
67 Xã Mồ Dề
68 Xã Chế Cu Nha
69 Xã Lao Chải
70 Xã Kim Nọi
71 Xã Cao Phạ
72 Xã La Pán Tẩn
73 Xã Dế Su Phình
74 Xã Chế Tạo
75 Xã Púng Luông
76 Xã Nậm Khắt
77 Xã Tân Đồng
78 Xã Báo Đáp
79 Xã Đào Thịnh
80 Xã Việt Thành
81 Xã Hòa Cuông
82 Xã Minh Quán
83 Xã Quy Mông
84 Xã Cường Thịnh
85 Xã Kiên Thành
86 Xã Nga Quán
87 Xã Y Can
88 Xã Lương Thịnh
89 Xã Bảo Hưng
90 Xã Việt Cường
91 Xã Minh Quân
92 Xã Hồng Ca
93 Xã Hưng Thịnh
94 Xã Hưng Khánh
95 Xã Việt Hồng
96 Xã Vân Hội
97 Xã Túc Đán
98 Xã Pá Lau
99 Xã Xà Hồ
100 Xã Phình Hồ
101 Xã Trạm Tấu
102 Xã Tà Si Láng
103 Xã Pá Hu
104 Xã Làng Nhì
105 Xã Bản Công
106 Xã Bản Mù
107 Xã Hát Lìu
108 Xã Tú Lệ
109 Xã Nậm Búng
110 Xã Gia Hội
111 Xã Sùng Đô
112 Xã Nậm Mười
113 Xã An Lương
114 Xã Nậm Lành
115 Xã Sơn Lương
116 Xã Suối Quyền
117 Xã Suối Giàng
118 Xã Nghĩa Sơn
119 Xã Suối Bu
120 Xã Đại Lịch
121 Xã Đồng Khê
122 Xã Cát Thịnh
123 Xã Tân Thịnh
124 Xã Chấn Thịnh
125 Xã Bình Thuận
126 Xã Thượng Bằng La
127 Xã Minh An
128 Xã Nghĩa Tâm
129 Xã Xuân Long
130 Xã Cảm Nhân
131 Xã Ngọc Chấn
132 Xã Tân Nguyên
133 Xã Phúc Ninh
134 Xã Bảo Ái
135 Xã Mỹ Gia
136 Xã Xuân Lai
137 Xã Mông Sơn
138 Xã Cảm Ân
139 Xã Yên Thành
140 Xã Tân Hương
141 Xã Phúc An
142 Xã Bạch Hà
143 Xã Vũ Linh
144 Xã Đại Đồng
145 Xã Vĩnh Kiên
146 Xã Yên Bình
147 Xã Thịnh Hưng
148 Xã Hán Đà
149 Xã Phú Thịnh
150 Xã Đại Minh
  Các Huyện Của Tỉnh Trà Vinh – Hành Chính Tỉnh Trà Vinh

Nếu bạn đang tìm hiểu về tỉnh Yên Bái ở Việt Nam, chắc hẳn bạn đã từng tự hỏi: “Yên Bái có bao nhiêu huyện?” Đó là một câu hỏi thú vị và đầy thú vị, và trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá vùng đất hùng vĩ này thông qua số lượng và tên các huyện khác nhau.

Nội dung

 1. Yên Bái – Mảnh đất tươi đẹp của Bắc Bộ

  Yên Bái nằm ở vùng đất Bắc Bộ của Việt Nam, nổi tiếng với thiên nhiên hùng vĩ và phong cảnh tươi đẹp. Tỉnh này không chỉ có cảnh quan thiên nhiên đa dạng mà còn có nền văn hóa và lịch sử độc đáo.

 2. Tổng quan về các huyện trong Yên Bái

  Yên Bái chia thành nhiều huyện với mỗi huyện mang trong mình một vẻ đẹp và những nét văn hóa riêng. Dưới đây là danh sách các huyện trong tỉnh Yên Bái:

  STT Tên Huyện
  1 Huyện Yên Bình
  2 Huyện Văn Chấn
  3 Huyện Trấn Yên
  4 Huyện Trạm Tấu
  5 Huyện Lục Yên
  6 Huyện Văn Yên
  7 Huyện Mù Cang Chải
  8 Huyện Trạm Tấu
  9 Huyện Lục Yên
  10 Huyện Văn Yên
  11 Huyện Mù Cang Chải
  12 Huyện Trạm Tấu
  13 Huyện Lục Yên
  14 Huyện Văn Yên
  15 Huyện Mù Cang Chải
 3. Những điểm đặc biệt ở các huyện

  Mỗi huyện trong Yên Bái đều có những đặc điểm riêng biệt. Ví dụ, huyện Mù Cang Chải nổi tiếng với những cánh đồng bậc thang đẹp mắt, còn huyện Văn Chấn có những làng chài độc đáo.

 4. Văn hóa và phong tục tập quán độc đáo

  Tại mỗi huyện, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm những phong tục tập quán và văn hóa độc đáo của người dân nơi đây. Điều này tạo nên sự phong phú và thú vị cho hành trình khám phá Yên Bái.

 5. Nền kinh tế và nghề truyền thống

  Các huyện trong Yên Bái thường phụ thuộc vào nông nghiệp và làm thủ công là nguồn sống chính của họ. Ví dụ, huyện Trạm Tấu nổi tiếng với ngành nghề làm đồ gốm truyền thống.

 6. Thực đơn ẩm thực đa dạng

  Khám phá Yên Bái không chỉ là việc tìm hiểu về địa lý và văn hóa mà còn là cơ hội thưởng thức những món ăn đa dạng và ngon lành. Mỗi huyện đều có những món đặc sản riêng, đậm đà hương vị địa phương.

 7. Cơ hội du lịch tại từng huyện

  Với sự đa dạng về cảnh quan và hoạt động du lịch, mỗi huyện trong Yên Bái đều mang đến những trải nghiệm du lịch độc đáo. Bạn có thể leo núi, thăm thác nước, hay đơn giản là thư giãn trong thiên nhiên tươi đẹp.

 8. Khám phá địa điểm du lịch nổi tiếng

  Yên Bái cũng có những điểm đến du lịch nổi tiếng như Núi Phía Lầu, Thác Bạc, Cổng trời Mù Cang Chải và nhiều nơi khác.

 9. Văn hóa và lễ hội độc đáo

  Những lễ hội truyền thống và văn hóa dân gian cũng là một phần quan trọng của Yên Bái. Đây là cơ hội để bạn thấu hiểu sâu hơn về đời sống và tâm hồn của người dân nơi đây.

 10. Hãy đến Yên Bái và khám phá bản sắc vùng đất

Với những gì mà mỗi huyện trong Yên Bái mang đến, đây thực sự là một điểm đến tuyệt vời cho những ai muốn tìm hiểu về văn hóa, thiên nhiên và con người của vùng Bắc Bộ.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về số lượng và tên các huyện trong tỉnh Yên Bái. Vùng đất này không chỉ đẹp về thiên nhiên mà còn có một bản sắc văn hóa độc đáo. Việc khám phá các huyện trong Yên Bái là một hành trình đầy thú vị và bổ ích cho mọi người.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

 1. Yên Bái nổi tiếng với điều gì? Yên Bái nổi tiếng với thiên nhiên hùng vĩ, những cánh đồng bậc thang và các lễ hội truyền thống.
 2. Có bao nhiêu huyện trong tỉnh Yên Bái? Tỉnh Yên Bái có tổng cộng 15 huyện.
 3. Huyện nào nổi tiếng với làng chài độc đáo? Huyện Văn Chấn nổi tiếng với những làng chài độc đáo trên sông Đà.
 4. Nếu muốn thưởng thức ẩm thực địa phương, tôi nên đến đâu? Mỗi huyện đều có những món đặc sản riêng. Bạn có thể thử những món ngon tại các quán ăn địa phương.
 5. Có những hoạt động gì để tham gia tại Yên Bái? Bạn có thể leo núi, thám hiểm thiên nhiên, tham gia lễ hội và thưởng thức ẩm thực đa dạng tại Yên Bái.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here