Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Lào Cai hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố, 1 thị xã, 7 huyện ) và Cấp xã ( 9 thị trấn, 16 phường và 127 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Lào Cai Ở Đâu ?

 

Tỉnh Lào Cai có bao nhiêu huyện Thành Phố

Thành phố Lào Cai có bao nhiêu phường xã

1 Phường Duyên Hải
2 Phường Lào Cai
3 Phường Cốc Lếu
4 Phường Kim Tân
5 Phường Bắc Lệnh
6 Phường Pom Hán
7 Phường Xuân Tăng
8 Phường Bình Minh
9 Xã Thống Nhất
10 Xã Đồng Tuyển
11 Xã Vạn Hoà
12 Phường Bắc Cường
13 Phường Nam Cường
14 Xã Cam Đường
15 Xã Tả Phời
16 Xã Hợp Thành
17 Xã Cốc San

Huyện Bát Xát có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Bát Xát
2 Xã A Mú Sung
3 Xã Nậm Chạc
4 Xã A Lù
5 Xã Trịnh Tường
6 Xã Y Tý
7 Xã Cốc Mỳ
8 Xã Dền Sáng
9 Xã Bản Vược
10 Xã Sàng Ma Sáo
11 Xã Bản Qua
12 Xã Mường Vi
13 Xã Dền Thàng
14 Xã Bản Xèo
15 Xã Mường Hum
16 Xã Trung Lèng Hồ
17 Xã Quang Kim
18 Xã Pa Cheo
19 Xã Nậm Pung
20 Xã Phìn Ngan
21 Xã Tòng Sành

Huyện Mường Khương có bao nhiêu xã thị trấn

1 Xã Pha Long
2 Xã Tả Ngải Chồ
3 Xã Tung Chung Phố
4 Thị trấn Mường Khương
5 Xã Dìn Chin
6 Xã Tả Gia Khâu
7 Xã Nậm Chảy
8 Xã Nấm Lư
9 Xã Lùng Khấu Nhin
10 Xã Thanh Bình
11 Xã Cao Sơn
12 Xã Lùng Vai
13 Xã Bản Lầu
14 Xã La Pan Tẩn
15 Xã Tả Thàng
16 Xã Bản Sen

Huyện Si Ma Cai có bao nhiêu xã thị trấn

1 Xã Nàn Sán
2 Xã Thào Chư Phìn
3 Xã Bản Mế
4 Thị trấn Si Ma Cai
5 Xã Sán Chải
6 Xã Lùng Thẩn
7 Xã Cán Cấu
8 Xã Sín Chéng
9 Xã Quan Hồ Thẩn
10 Xã Nàn Xín

Huyện Bắc Hà có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Bắc Hà
2 Xã Lùng Cải
3 Xã Lùng Phình
4 Xã Tả Van Chư
5 Xã Tả Củ Tỷ
6 Xã Thải Giàng Phố
7 Xã Hoàng Thu Phố
8 Xã Bản Phố
9 Xã Bản Liền
10 Xã Tà Chải
11 Xã Na Hối
12 Xã Cốc Ly
13 Xã Nậm Mòn
14 Xã Nậm Đét
15 Xã Nậm Khánh
16 Xã Bảo Nhai
17 Xã Nậm Lúc
18 Xã Cốc Lầu
19 Xã Bản Cái

Huyện Bảo Thắng có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn N.T Phong Hải
2 Thị trấn Phố Lu
3 Thị trấn Tằng Loỏng
4 Xã Bản Phiệt
5 Xã Bản Cầm
6 Xã Thái Niên
7 Xã Phong Niên
8 Xã Gia Phú
9 Xã Xuân Quang
10 Xã Sơn Hải
11 Xã Xuân Giao
12 Xã Trì Quang
13 Xã Sơn Hà
14 Xã Phú Nhuận

Huyện Bảo Yên có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Phố Ràng
2 Xã Tân Tiến
3 Xã Nghĩa Đô
4 Xã Vĩnh Yên
5 Xã Điện Quan
6 Xã Xuân Hoà
7 Xã Tân Dương
8 Xã Thượng Hà
9 Xã Kim Sơn
10 Xã Cam Cọn
11 Xã Minh Tân
12 Xã Xuân Thượng
13 Xã Việt Tiến
14 Xã Yên Sơn
15 Xã Bảo Hà
16 Xã Lương Sơn
17 Xã Phúc Khánh

Thị xã Sa Pa có bao nhiêu phường xã

1 Phường Sa Pa
2 Phường Sa Pả
3 Phường Ô Quý Hồ
4 Xã Ngũ Chỉ Sơn
5 Phường Phan Si Păng
6 Xã Trung Chải
7 Xã Tả Phìn
8 Phường Hàm Rồng
9 Xã Hoàng Liên
10 Xã Thanh Bình
11 Phường Cầu Mây
12 Xã Mường Hoa
13 Xã Tả Van
14 Xã Mường Bo
15 Xã Bản Hồ
16 Xã Liên Minh

Huyện Văn Bàn có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Khánh Yên
2 Xã Võ Lao
3 Xã Sơn Thuỷ
4 Xã Nậm Mả
5 Xã Tân Thượng
6 Xã Nậm Rạng
7 Xã Nậm Chầy
8 Xã Tân An
9 Xã Khánh Yên Thượng
10 Xã Nậm Xé
11 Xã Dần Thàng
12 Xã Chiềng Ken
13 Xã Làng Giàng
14 Xã Hoà Mạc
15 Xã Khánh Yên Trung
16 Xã Khánh Yên Hạ
17 Xã Dương Quỳ
18 Xã Nậm Tha
19 Xã Minh Lương
20 Xã Thẩm Dương
21 Xã Liêm Phú
22 Xã Nậm Xây

Tỉnh Lào Cai có bao nhiêu phường

1 Phường Duyên Hải
2 Phường Lào Cai
3 Phường Cốc Lếu
4 Phường Kim Tân
5 Phường Bắc Lệnh
6 Phường Pom Hán
7 Phường Xuân Tăng
8 Phường Bình Minh
9 Phường Bắc Cường
10 Phường Nam Cường
11 Phường Sa Pa
12 Phường Sa Pả
13 Phường Ô Quý Hồ
14 Phường Phan Si Păng
15 Phường Cầu Mây

Tỉnh Lào Cai có bao nhiêu thị trấn

1 Thị trấn Bát Xát
2 Thị trấn Mường Khương
3 Thị trấn Si Ma Cai
4 Thị trấn Bắc Hà
5 Thị trấn N.T Phong Hải
6 Thị trấn Phố Lu
7 Thị trấn Tằng Loỏng
8 Thị trấn Phố Ràng
9 Thị trấn Khánh Yên

 

Tỉnh Lào Cài có bao nhiêu xã

1 Xã Thống Nhất
2 Xã Đồng Tuyển
3 Xã Vạn Hoà
4 Xã Cam Đường
5 Xã Tả Phời
6 Xã Hợp Thành
7 Xã Cốc San
8 Xã A Mú Sung
9 Xã Nậm Chạc
10 Xã A Lù
11 Xã Trịnh Tường
12 Xã Y Tý
13 Xã Cốc Mỳ
14 Xã Dền Sáng
15 Xã Bản Vược
16 Xã Sàng Ma Sáo
17 Xã Bản Qua
18 Xã Mường Vi
19 Xã Dền Thàng
20 Xã Bản Xèo
21 Xã Mường Hum
22 Xã Trung Lèng Hồ
23 Xã Quang Kim
24 Xã Pa Cheo
25 Xã Nậm Pung
26 Xã Phìn Ngan
27 Xã Tòng Sành
28 Xã Pha Long
29 Xã Tả Ngải Chồ
30 Xã Tung Chung Phố
31 Xã Dìn Chin
32 Xã Tả Gia Khâu
33 Xã Nậm Chảy
34 Xã Nấm Lư
35 Xã Lùng Khấu Nhin
36 Xã Thanh Bình
37 Xã Cao Sơn
38 Xã Lùng Vai
39 Xã Bản Lầu
40 Xã La Pan Tẩn
41 Xã Tả Thàng
42 Xã Bản Sen
43 Xã Nàn Sán
44 Xã Thào Chư Phìn
45 Xã Bản Mế
46 Xã Sán Chải
47 Xã Lùng Thẩn
48 Xã Cán Cấu
49 Xã Sín Chéng
50 Xã Quan Hồ Thẩn
51 Xã Nàn Xín
52 Xã Lùng Cải
53 Xã Lùng Phình
54 Xã Tả Van Chư
55 Xã Tả Củ Tỷ
56 Xã Thải Giàng Phố
57 Xã Hoàng Thu Phố
58 Xã Bản Phố
59 Xã Bản Liền
60 Xã Tà Chải
61 Xã Na Hối
62 Xã Cốc Ly
63 Xã Nậm Mòn
64 Xã Nậm Đét
65 Xã Nậm Khánh
66 Xã Bảo Nhai
67 Xã Nậm Lúc
68 Xã Cốc Lầu
69 Xã Bản Cái
70 Xã Bản Phiệt
71 Xã Bản Cầm
72 Xã Thái Niên
73 Xã Phong Niên
74 Xã Gia Phú
75 Xã Xuân Quang
76 Xã Sơn Hải
77 Xã Xuân Giao
78 Xã Trì Quang
79 Xã Sơn Hà
80 Xã Phú Nhuận
81 Xã Tân Tiến
82 Xã Nghĩa Đô
83 Xã Vĩnh Yên
84 Xã Điện Quan
85 Xã Xuân Hoà
86 Xã Tân Dương
87 Xã Thượng Hà
88 Xã Kim Sơn
89 Xã Cam Cọn
90 Xã Minh Tân
91 Xã Xuân Thượng
92 Xã Việt Tiến
93 Xã Yên Sơn
94 Xã Bảo Hà
95 Xã Lương Sơn
96 Xã Phúc Khánh
97 Xã Ngũ Chỉ Sơn
98 Xã Trung Chải
99 Xã Tả Phìn
100 Phường Hàm Rồng
101 Xã Hoàng Liên
102 Xã Thanh Bình
103 Xã Mường Hoa
104 Xã Tả Van
105 Xã Mường Bo
106 Xã Bản Hồ
107 Xã Liên Minh
108 Xã Võ Lao
109 Xã Sơn Thuỷ
110 Xã Nậm Mả
111 Xã Tân Thượng
112 Xã Nậm Rạng
113 Xã Nậm Chầy
114 Xã Tân An
115 Xã Khánh Yên Thượng
116 Xã Nậm Xé
117 Xã Dần Thàng
118 Xã Chiềng Ken
119 Xã Làng Giàng
120 Xã Hoà Mạc
121 Xã Khánh Yên Trung
122 Xã Khánh Yên Hạ
123 Xã Dương Quỳ
124 Xã Nậm Tha
125 Xã Minh Lương
126 Xã Thẩm Dương
127 Xã Liêm Phú
128 Xã Nậm Xây

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here