Take a fresh look at your lifestyle.

Các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin

845
Rate this post

Mục đích của chương trình này cung cấp một số yếu tố kỹ thuật có liên quan đến việc thiết kế hệ thống thông tin.

Nội dung chính: Bao gồm phần cứng, phần mềm, các phương thức truyền thông, mạng máy tính và nhân sự.

Hệ thống thông tin hình thành với 5 thành phần cơ bản:

* Các thiết bị phần cứng

*Các chương trình phần mềm:

  • Bao gồm phần mềm hệ thống
  • Phần mềm ứng dụng chuyên biệt

*Các cơ sở dữ liệu: Là một tập hợp có tổ chức của các dữ liệu có liên quan đến nhau.

*Hệ thống truyền thông: Là hệ thống cho phép tạo, truyền và nhận tin tức điện tử.

*Nhân sự: Bộ máy nhân sự công nghệ thông tin trong doanh nghiệp.

Bạn cũng có thể thích