Take a fresh look at your lifestyle.

Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình

140
Rate this post

1. Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình thường có 3 thành phần cơ bản đó là:

  • Bảng chữ cái: Là tập các ký hiệu dùng để viết chương trình.
  • Cú pháp: Cú pháp là bộ quy tắc dùng để viết chương trình.
  • Ngữ nghĩa: Xác định ý nghĩa thao tác cần phải thực hiện, ứng với tổ hợp ký tự dựa vào ngữ cảnh của nó.

2. Một số khái niệm:

*Tên: tất cả mọi đối tượng trong chương trình đều phải đặt tên theo quy tắc của ngôn ngữ lập trình.

-Quy tắc đặt tên trong Pascal

-Tên dành riêng

-Tên chuẩn

-Tên do người lập trình đặt

3. Hằng và biến

Hằng: Là đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện.

-Biến: là đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị.

Bạn cũng có thể thích