Các thao tác trên danh sách liên kết đơn c ++

Sau đây là phần tổng hợp các thao tác trên danh sách liên kết đơn ++ mà hệ thống xin gửi tới các bạn.

  • Cài đặt
  • Xóa phần tử cuối: Đầu vào DSLK đơn 1; Kết quả: DSLK đơn 1 sau khi xóa phần tử cuối.
  • Xóa phần tử p cho trước: Đầu vào: DSLK đơn 1, node p cần xóa; Kết quả DSLK đơn 1 sau khi xóa p.
  • Xóa phần tử đứng trước phần tử cho trước: Đầu vào DSLK đơn 1, nodep để xác định node cần xóa; Kết quả: DSLK đơn 1 sau khi xóa trước phần tử p.
  • Xóa phần tử đứng sau phần tử cho trước: Đầu vào: DSLK đơn 1, node p để xác định node cần xóa. Kết quả: DSLK đơn 1 sau khi xóa phần tử sau p.
  • Hủy toàn bộ danh sách: Đầu vào: DSLK đơn 1; Kết quả DSLK đơn 1 sau khi hủy (rỗng).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *