Rate this post

Ethernet được xuất phát từ nhiều các định nghĩa nối dây và phát tín hiệu cho tầng vật lý. Vì vậy khi nhắc đến Ethernet ta sẽ liên hệ đến mô hình OSI.

Mô hình OSI và giao thức Ethernet TCP/IP

Mô hình OSI cung cấp một phương thức chuẩn hay mô hình tham khảo mà dựa vào đó ta có thể xây dựng một phương thức truyền giữa 2 mạng bất kỳ trong mạng, Trong mô hình này mạng được chia thành 2 lớp.

Giao thức Ethernet TCP/IP cũng được xây dựng dựa vào mô hình này, nó được rút gọn lại thành 4 lớp.

Tóm tắt các lớp trong mô hình TCP/IP:

  • Network Access layer (lớp truy cập mạng);
  • Internet layer (lớp mạng);
  • Transport Layer (lớp giao vận);
  •  Application Layer (lớp ứng dụng).

Cấu trúc Protocol

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here