Rate this post

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một loại báo cáo tài chính thể hiện dòng tiền ra và dòng tiền vào của một tổ chức, doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định theo tháng, quý hay năm tài chính. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo hai phương pháp: trực tiếp và gian tiếp. Bài viết này mình sẽ nói về phương pháp gián tiếp.

Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dựa trên các cơ sở

  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh
  • Báo cáo tình hình tài chính (có kèm theo bảng thuyết minh)
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước
  Cách viết báo cáo thử việc

Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ bao gồm báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ các hoạt động: kinh doanh, đầu tư và tài chính.

Theo quy định hiện nay thì báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính sẽ được lập báo cáo theo phương pháp trực tiếp. Do vậy lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp bạn chỉ cần lập báo cáo chỉ tiêu các lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh.

Theo phương pháp gián tiếp, các luồng tiền vào và luồng tiền ra từ hoạt động kinh doanh được tính và xác định trước hết bằng cách điều chỉnh lợi nhuận trước thuế TNDN của hoạt động kinh doanh khỏi các khoản mục không phải bằng tiền, các thay đổi trong kỳ của hàng tồn kho, các khoản phải thu và phải trả từ hoạt động kinh doanh và các khoản mà ảnh hưởng về tiền của chúng là từ các khoản tiền đầu tư.

  Phân tích bài ca ngắn đi trên bãi cát

Nguyên tắc ghi tăng (+) và giảm (-) trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp, cụ thể là báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh rất đơn giản do đã được loại trừ ảnh hưởng của các khoản mục không liên quan tới luồng tiền từ hoạt động kinh doanh.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp và báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp có mẫu báo cáo riêng nhưng trên thực tế chỉ khác nhau ở phần lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh.

Lưu ý, trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, luồng tiền phát sinh từ các giao dịch bằng ngoại tệ luôn phải quy đổi sang Việt Nam đồng theo tỷ giá tại thời điểm phát sinh giao dịch đó.

  Trình độ chuyên môn là gì ? Nghiệp vụ, Sơ Yếu Lý Lịch, Năng Lực

Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp tiện lợi ở việc báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh đơn giản hơn phương pháp trực tiếp nên được hầu hết các doanh nghiệp lựa chọn để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ hiện nay.