Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing loại

Mẫu báo cáo

Báo cáo giám sát Đảng viên

Giám sát Đảng viên là hoạt động nội bộ của Đảng, tuân thủ theo các nguyên tắc và thủ tục về công tác xây dựng Đảng. Ban giám sát được phân công sẽ giám sát các tổ chức Đảng và Đảng viên về việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng,…

Mẫu báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần bằng excel

Mẫu báo cáo công việc giúp người quản lý của thể dễ dàng hình dung xem bạn đã làm gì trong thơi gian qua. Nếu bạn có thói quan sử dụng mẫu báo cáo để lên kế hoạch cho bản thân thì là điều vô cùng tốt. Nó giúp bạn làm việc hiệu quả hơn,…