Chia sẻ khóa học java cơ bản

Rate this post

khóa học Java cơ bản, dành cho người mới bắt đầu với lập trình:

Phần 1: Giới Thiệu về Lập Trình và Java

 • Bài giảng 1: Khám phá Lập Trình và Ngôn Ngữ Java
  • Giới thiệu về lập trình, khái niệm cơ bản và vai trò của ngôn ngữ Java.
  • Tìm hiểu về môi trường làm việc cho lập trình Java, cài đặt JDK và IDE.
  • Tài liệu: Slide thuyết trình về lập trình và Java, hướng dẫn cài đặt môi trường.

Phần 2: Cú Pháp và Kiểu Dữ Liệu trong Java

 • Bài giảng 2: Cú Pháp và Kiểu Dữ Liệu cơ bản trong Java
  • Hướng dẫn cách viết cú pháp cơ bản trong Java, khai báo biến và sử dụng kiểu dữ liệu.
  • Làm thế nào để sử dụng toán tử, điều kiện và vòng lặp để thực hiện các thao tác cơ bản.
  • Tài liệu: Hướng dẫn cú pháp và kiểu dữ liệu trong Java.
  Chia sẻ khóa học Full Stack Web Developer từ cơ bản đến nâng cao

Phần 3: Lập Trình Hướng Đối Tượng với Java

 • Bài giảng 3: Lập Trình Hướng Đối Tượng và Các Khái Niệm Cơ Bản
  • Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng, khái niệm lớp, đối tượng, phương thức và thuộc tính.
  • Cách tạo lớp, tạo đối tượng từ lớp và sử dụng phương thức và thuộc tính.
  • Tài liệu: Slide thuyết trình về lập trình hướng đối tượng và các khái niệm cơ bản.

Phần 4: Xử Lý Ngoại Lệ và Quản Lý Lỗi

 • Bài giảng 4: Xử Lý Ngoại Lệ và Quản Lý Lỗi trong Java
  • Giải thích về xử lý ngoại lệ, tại sao chúng quan trọng và cách sử dụng cơ chế try-catch.
  • Hướng dẫn cách viết code an toàn, tránh lỗi và xử lý ngoại lệ một cách chính xác.
  • Tài liệu: Hướng dẫn xử lý ngoại lệ và quản lý lỗi.

Phần 5: Cấu Trúc Dữ Liệu và Vòng Lặp

 • Bài giảng 5: Cấu Trúc Dữ Liệu và Sử Dụng Vòng Lặp
  • Tìm hiểu về cấu trúc dữ liệu cơ bản như mảng và danh sách, cách truy cập và sửa đổi dữ liệu.
  • Hướng dẫn cách sử dụng vòng lặp for, while và do-while để lặp qua các phần tử dữ liệu.
  • Tài liệu: Hướng dẫn cấu trúc dữ liệu và sử dụng vòng lặp trong Java.

Phần 6: Xử Lý Chuỗi và Văn Bản trong Java

 • Bài giảng 6: Xử Lý Chuỗi và Văn Bản trong Java
  • Hướng dẫn cách làm việc với chuỗi và văn bản trong Java, cách tìm kiếm, cắt, ghép và định dạng chuỗi.
  • Cách sử dụng lớp StringBuilder để xử lý văn bản một cách hiệu quả.
  • Tài liệu: Hướng dẫn xử lý chuỗi và văn bản trong Java.
  Chia sẻ khoá học về HTML và CSS

Phần 7: Xử Lý Thời Gian và Ngày Tháng trong Java

 • Bài giảng 7: Xử Lý Thời Gian và Ngày Tháng trong Java
  • Giới thiệu về cách làm việc với thời gian, ngày và tháng trong Java.
  • Hướng dẫn cách sử dụng lớp Date và Calendar, cách định dạng ngày tháng và tính toán khoảng thời gian.
  • Tài liệu: Hướng dẫn xử lý thời gian và ngày tháng trong Java.

Phần 8: Bảo Mật Cơ Bản trong Java

 • Bài giảng 8: Bảo Mật Cơ Bản trong Java
  • Giới thiệu về cơ bản về bảo mật trong lập trình Java, cách tránh các lỗ hổng bảo mật cơ bản.
  • Hướng dẫn cách xử lý việc nhập liệu người dùng một cách an toàn để tránh các tấn công Injection.
  • Làm thế nào để xử lý bảo mật mạng cơ bản, kiểm tra và xác thực dữ liệu người dùng.
  • Tài liệu: Hướng dẫn về bảo mật cơ bản trong Java.

Phần 9: Thực Hành Lập Trình Java Cơ Bản

 • Bài giảng 9: Thực Hành Lập Trình Java Cơ Bản
  • Bài tập và ví dụ thực hành để học viên áp dụng kiến thức đã học trong các tình huống thực tế.
  • Hướng dẫn giải quyết các bài toán và vấn đề lập trình sử dụng Java cơ bản.
  • Tài liệu: Bài tập thực hành và ví dụ về lập trình Java cơ bản.

Phần 10: Tài Nguyên Học Tập và Phát Triển Kỹ Năng Java Cơ Bản

 • Bài giảng 10: Tài Nguyên Học Tập và Phát Triển Kỹ Năng Java Cơ Bản
  • Giới thiệu các tài liệu học tập, sách, khóa học trực tuyến và các tài liệu tham khảo để nâng cao kỹ năng lập trình Java cơ bản.
  • Cách tham gia cộng đồng lập trình Java và học hỏi từ những người có kinh nghiệm.
  • Tài liệu: Danh sách các tài nguyên học tập và phát triển kỹ năng Java cơ bản.
  Chia sẻ khóa học Java Full Stack Development

Phần 11: Đánh Giá và Phản Hồi

 • Bài giảng 11: Đánh Giá và Phản Hồi về Khóa Học Java Cơ Bản
  • Hướng dẫn học viên cách đánh giá khóa học và cung cấp phản hồi để cải thiện chất lượng khóa học trong tương lai.
  • Làm thế nào để áp dụng kiến thức Java cơ bản đã học vào dự án thực tế và phát triển sự nghiệp lập trình.
  • Tài liệu: Hướng dẫn đánh giá và phản hồi về khóa học.

Khoá học Java cơ bản cần tập trung vào việc cung cấp kiến thức cơ bản và nền tảng cho người mới bắt đầu với lập trình Java. Học viên sẽ nắm vững cú pháp, kiểu dữ liệu, lập trình hướng đối tượng và các khái niệm cơ bản khác. Thực hành và ví dụ thực tế sẽ giúp học viên áp dụng kiến thức vào thực tế. Tài liệu tham khảo và tài nguyên học tập cũng cần được cung cấp để học viên có thể tiếp tục phát triển kỹ năng và kiến thức sau khi hoàn thành khóa học.

Tải Khóa Học lập trình Java

Xem Và Tải Toàn Bộ Khóa Học

Hoặc

Link dự phòng 1 

Link dự phòng 2