Chia sẻ khóa học Java Core

Rate this post

khóa học Java Core, tập trung vào việc nắm vững các kiến thức cơ bản của ngôn ngữ lập trình Java:

Phần 1: Giới Thiệu về Lập Trình Java

 • Bài giảng 1: Khám phá Java và Môi trường Lập trình
  • Giới thiệu về Java, lịch sử và tính năng của ngôn ngữ lập trình này.
  • Tìm hiểu về môi trường lập trình Java, cách cài đặt JDK và IDE (Integrated Development Environment).
  • Tài liệu: Slide thuyết trình về Java và hướng dẫn cài đặt môi trường.

Phần 2: Cú Pháp và Kiểu Dữ Liệu trong Java

 • Bài giảng 2: Cú Pháp và Kiểu Dữ Liệu cơ bản trong Java
  • Hướng dẫn cách viết cú pháp cơ bản trong Java, khai báo biến và kiểu dữ liệu.
  • Làm thế nào để sử dụng toán tử, điều kiện và vòng lặp để thực hiện các thao tác cơ bản.
  • Tài liệu: Hướng dẫn cú pháp và kiểu dữ liệu trong Java.
  Chia sẻ khóa học Java Full Stack Development

Phần 3: Lập Trình Hướng Đối Tượng với Java

 • Bài giảng 3: Lập Trình Hướng Đối Tượng và Lớp
  • Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng, khái niệm lớp và đối tượng.
  • Cách tạo lớp, định nghĩa thuộc tính và phương thức.
  • Tài liệu: Slide thuyết trình về lập trình hướng đối tượng và hướng dẫn tạo lớp trong Java.

Phần 4: Xử Lý Ngoại Lệ và Quản Lý Lỗi

 • Bài giảng 4: Xử Lý Ngoại Lệ và Quản Lý Lỗi trong Java
  • Giải thích về xử lý ngoại lệ, tại sao chúng quan trọng và cách tạo và sử dụng các đối tượng Exception.
  • Hướng dẫn cách viết code an toàn, tránh lỗi và xử lý ngoại lệ một cách chính xác.
  • Tài liệu: Hướng dẫn xử lý ngoại lệ và quản lý lỗi.

Phần 5: Cấu Trúc Dữ Liệu và Collection Framework

 • Bài giảng 5: Cấu Trúc Dữ Liệu và Java Collection Framework
  • Giới thiệu về các cấu trúc dữ liệu cơ bản như mảng, danh sách liên kết, ngăn xếp và hàng đợi.
  • Hướng dẫn cách sử dụng Collection Framework của Java như ArrayList, LinkedList, Set và Map.
  • Tài liệu: Hướng dẫn về cấu trúc dữ liệu và Java Collection Framework.

Phần 6: Xử Lý Chuỗi và Văn Bản trong Java

 • Bài giảng 6: Xử Lý Chuỗi và Văn Bản trong Java
  • Hướng dẫn cách làm việc với chuỗi và văn bản trong Java, cách tìm kiếm, cắt, ghép và định dạng chuỗi.
  • Cách sử dụng các phương thức của lớp StringBuilder và StringBuffer để xử lý văn bản hiệu quả hơn.
  • Tài liệu: Hướng dẫn xử lý chuỗi và văn bản trong Java.
  Chia sẻ khóa học Java Web Development

Phần 7: Xử Lý Thời Gian và Ngày Tháng Trong Java

 • Bài giảng 7: Xử Lý Thời Gian và Ngày Tháng trong Java
  • Giới thiệu về cách làm việc với thời gian, ngày và tháng trong Java.
  • Hướng dẫn cách sử dụng lớp Date và Calendar, cách định dạng ngày tháng và tính toán khoảng thời gian.
  • Tài liệu: Hướng dẫn xử lý thời gian và ngày tháng trong Java.

Phần 8: Ghi Log và Debug Trong Java

 • Bài giảng 8: Ghi Log và Debug trong Java
  • Hướng dẫn cách sử dụng logging để ghi lại thông tin quan trọng trong ứng dụng.
  • Cách sử dụng cơ chế debugging để tìm kiếm và khắc phục lỗi trong mã nguồn Java.
  • Tài liệu: Hướng dẫn ghi log và debugging trong Java.

Phần 9: Thực Hành Lập Trình Java Core

 • Bài giảng 9: Thực Hành Lập Trình Java Core
  • Bài tập và ví dụ thực hành để học viên áp dụng kiến thức đã học trong các tình huống thực tế.
  • Hướng dẫn giải quyết các bài toán và vấn đề lập trình sử dụng Java Core.
  • Tài liệu: Bài tập thực hành và ví dụ về lập trình Java Core.

Phần 10: Tài Nguyên Học Tập và Phát Triển Kỹ Năng Java Core

 • Bài giảng 10: Tài Nguyên Học Tập và Phát Triển Kỹ Năng Java Core
  • Giới thiệu các tài liệu học tập, sách, khóa học trực tuyến và các tài liệu tham khảo để nâng cao kỹ năng lập trình Java Core.
  • Cách tham gia cộng đồng lập trình Java và học hỏi từ những người có kinh nghiệm.
  • Tài liệu: Danh sách các tài nguyên học tập và phát triển kỹ năng Java Core.
  Chia sẻ khóa học Java Backend Development

Phần 11: Đánh Giá và Phản Hồi

 • Bài giảng 11: Đánh Giá và Phản Hồi về Khóa Học Java Core
  • Hướng dẫn học viên cách đánh giá khóa học và cung cấp phản hồi để cải thiện chất lượng khóa học trong tương lai.
  • Làm thế nào để áp dụng kiến thức Java Core đã học vào dự án thực tế và phát triển sự nghiệp lập trình.
  • Tài liệu: Hướng dẫn đánh giá và phản hồi về khóa học.

Khoá học Java Core cần tập trung vào việc xây dựng nền tảng vững chắc trong việc sử dụng cú pháp Java, làm việc với kiểu dữ liệu, lập trình hướng đối tượng, xử lý ngoại lệ và quản lý lỗi. Học viên nên được thực hành nhiều để thực hiện các ví dụ và bài tập, giúp họ áp dụng kiến thức trong thực tế. Tài liệu tham khảo và tài nguyên học tập cũng cần được cung cấp để học viên có thể tiếp tục phát triển kỹ năng và kiến thức sau khi hoàn thành khóa học.

Tải Khóa Học lập trình Java

Xem Và Tải Toàn Bộ Khóa Học

Hoặc

Link dự phòng 1 

Link dự phòng 2